АНД 6156/2013 - Решение - 22-02-2014

Решение по Наказателно дело 6156/2013г.

                                          Р     Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 363

Гр. Пловдив, 22.02.2014г.

                                           

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Пловдивски районен съд, XІ н. с. в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                           

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

         

          При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6156/2013г. по описа на ПРС, XІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № *****/01.03.2013г. на ВРИД Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив, с което на М.З.Г., ЕГН ********** *** са наложени административни наказания – глоба в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП, на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДП. 

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят М.Г., чрез процесуалния си представител адв. С.Ч. моли съда да отмени наказателното постановление /НП/.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 25.08.2012г. жалбоподателят Г. управлявал л. а. „Фолсваген” с рег. № ********, лична собственост, в гр. П., на бул. „А.”, като се движил със скорост от 109 км/ч при ограничение на скоростта от 50 км/ч за населено място. Нарушението било заснето със система за видеоконтрол TFR1 – М с № 529, като снимковият материал от клип № **** бил показан на водача при предявяване на съставения срещу него акт за установяване на административно нарушение /АУАН/.

След приспадане на допустимата техническа грешка от 3%, било установено, че наказуемата скорост е 105.73 км/ч, поради което на датата на заснемане на нарушението, а именно 25.08.2012г. бил попълнен АУАН № *****/25.08.2012г., в който било описано извършеното нарушение, квалифицирано като такова по чл.21 ал.1 от ЗДП. След това бил уведомен собственикът на автомобила, като въз основа на извършена справка било установено, че това е М.Г., който на 06.02.2013г. в декларация за предоставяне на информация във връзка с разпоредбата на чл.188 от ЗДП посочил, че на 25.08.2012г. около 12.32ч. е управлявал л. а. „Фолсваген” с рег. № ********. Въз основа на тази декларация в АУАН били посочени данните за нарушителя, след което актът му бил предявен, за да се запознае с неговото съдържание.     

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на М.Г. са наложени административни наказания – глоба в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП, на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДП. 

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на св. Д.Л.С. - актосъставител, разпитан в качеството на свидетел, чийто показания съдът кредитира като обективни, логични, последователни и кореспондиращи с писмените доказателства по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

От събраните по делото доказателства се установява, че на 25.08.2012г. в гр. П. жалбоподателят С. е управлявал л. а. „Фолсваген” с рег. № ******** със скорост от 109 км/ч при ограничение на скоростта от 50 км/ч за населено място, което нарушение било заснето със система за видеоконтрол TFR1 – М с № 529. По описания по – горе начин водачът е нарушил разпоредбата на чл.21 ал.1 от ЗДП.

Съгласно разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено НП в 6 – месечен срок от съставянето на акта. Актът, въз основа на който е издадено обжалваното постановление, е съставен на 25.08.2012г. Действително част от реквизитите на АУАН, свързани с личността на нарушителя, са били попълнени на 06.02.2013г., когато актът е бил предявен на нарушителя, за да се запознае със съдържанието му. Както обаче е посочено и в самия акт, датата на съставянето му е 25.08.2012г., от която именно започва да тече 6 – месечният срок, в рамките на който следва да бъде издадено постановлението и който срок изтича на 25.02.2013г. НП е издадено на 01.03.2013г., т. е. след изтичане на срока, предвиден от разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН, поради което обжалваното постановление, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено.   

Предвид горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

                                                            

                                                       Р   Е   Ш   И:

           

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № *****/01.03.2013г. на ВРИД Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив, с което на М.З.Г., ЕГН ********** *** са наложени административни наказания – глоба в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП, на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДП. 

           Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на ЗВАС.            

 

 

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

АМ