АНД 6153/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Наказателно дело 6153/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

                                                  24.02. 2014  год.              Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд       -        5  наказателен    състав

На осемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията

НАХД №  6153   по описа за   2013    година

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 10308/13 от 25.09.2013год. на  Началник сектор ПП  към ОДМВР Пловдив, с което на М.К.П. ЕГН: ********** е наложено административно наказание ГЛОБА 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС 24 месеца за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят в депозираната от него жалба  и в с.з. представляван от адв. К. желае обжалваното наказателно постановление да бъде отменено, счита, че нарушението не е извършено, НП е необосновано, тъй като липсват доказателства относно виновното поведение на нарушителя.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, намира и приема за установено от фактическа и правна страна  следното:

Безспорно установено по делото е, че на 01.09.2013 год. жалб.П. заедно със свой приятел се намирал в гр.Пловдив около 01,30ч. на бул.Дим.Талев пред заведение за бързо хранене и продажба на закуски и дюнери, които били възприети от свид.А.К., като двамата му се сторили пияни, той сигнализирал органите на реда и на место се отзовали полицейските служители – свид.Х.Л. и свид.Д.М.. Пред тях двамата младежи се държали арогантно, псували, „уволнявали  наред полицейските служители”, поведението на жалб.П. се възприело като хулиганска проява – престъпление по чл.325 от НК и впоследствие бил осъден по НОХД № 4981/13г. на пробация. Полицейските служители не възприели движение на лекия автомобил, с който П. и приятеля му били пристигнали на местопроизшествието -  той бил паркиран на улицата. В нощта на описания инцидент П. и спътника му били отведени в РУП, където първият отказал да бъде тестван с техническо средство Дрегер за установяване съдържанието на алкохол в дъха му, но той категорично отказал. Бил му издаден талон за кръвна проба, на което изследване той не се явил, бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР. Бил му съставен АУАН по чл-174 ал.3 от ЗДвП от страна на свид.Л.. Въз основа на него е издадено атакуваното НП.

Описаната фактическа обстановка се установява от разпитите в съд.заседание на свидетелите Л., Л., М. и К. както и  от писмените доказателства, приети по делото – АУАН, талон за кръвна проба, удостоверение, заповеди,  справка за налагани наказания на водач на МПС по ЗДвП, справка относно лишаване от правоуправление, докладна записка.

Съгласно чл.174 ал.3 от ЗДвП водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв. Съставът на това нарушение изисква субектът отговорността да е не всяко административнонаказателноотговорно лице, а той да е водач на МПС.  Разпоредбата на чл.6 т.25 от ЗР към ЗДвП дава дефиниция на понятието водач на МПС и това е лице, което управлява пътно превозно средство или води организирана група пешеходци, което води или кара впрегатни, товарни или ездитни животни или стада по пътищата. Управлението на МПС означава то да е приведено в движение и с него да се извършват действия, свързани с преместването му от една точка на собствена тяга – т.е. при работещ двигател. В настоящия случай, никой от свидетелите полицаи – Л., Л. и М. не е възприел поведението на наказаното лице да е управлявал автомобила. Л. свидетелства за отказа на П. да бъде тестван с Дрегер. Л. и М. твърдят, че жалбоподателят искал да приведе в движение МПС, но не е сторил това, като същевременно и извършвал действията скандализиращи присъстващите и изразяващи неуважението му към обществения ред. Л. в докладната записка и пред съда заяви, че П. единствено стоял на шофьорското място, но за придвижване /управление/ на автомобил той не дава показания. В тази насока е и изложеното от свидетеля К., който вероятно е бил единствен очевидец на предходните действия на П., който обаче пред съда по никакъв начин не удостовери с показанията си именно П. да е шофирал автомобила – т.е. при пристигането им на место П. да е управлявал БМВ –то, което било собственост на другото момче –с рег.№ ***, вписан в АУАН. При тези данни и ангажираните доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и обсъдени по-горе, съдът намира, че жалбоподателят не е извършил нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП и обжалваното НП следва да се отмени поради недоказаност на вмененото административно нарушение. Не може да се установи качеството „водач на МПС” по отношение на П. и НП се явява необосновано и незаконосъобразно.

          Мотивиран от гореизложеното, ПРС – V наказателен състав, на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

 

                                               Р   Е    Ш    И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 10308/13 от 25.09.2013год. на  Началник сектор ПП  към ОДМВР Пловдив, с което на М.К.П. ЕГН: ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок  от получаване на съобщението.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С  ОРИГИНАЛА!

ТС