АНД 6081/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 6081/2013г.

РЕШЕНИЕ

Номер                                  28.02.2014г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На двадесет и четвърти януари        двехиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

АНД номер     6081  по описа  за   2013   година

намира и приема за установено следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е наказателно постановление № 9513/22.08.2013г. на Началник Сектор ПП - гр.Пловдив, с което на Н.А.А., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 / сто / лв. за нарушение по чл.150а, ал.1, вр. с чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП; административно наказание ГЛОБА в размер на 100 / сто / лв. и Лишаване от право да управлява МПс за срок от 1 месец за нарушение по чл.140а, ал.1, вр. с чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП, както и административно наказание ГЛОБА в размер на 10 / десет / лв. за нарушение по чл.100, ал.1, вр. с чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП.

          Жалбоподателят А. лично и  чрез своя процесуален представител  адвокат, моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно, по съображения подробно изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна - ПП и КАТ - Пловдив, не изпраща представител и не взема становище по делото, въпреки предоставената й възможност.

          Съдът след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

          На 30.07.2013г. гражданина В.К. депозирал сигнал до началника на І РУП Пловдив, в който посочил, че жалб.А. управлявал в с.Л. трактор, който бил без регистрация, а освен това самия А. нямал нужната категория за такова МПС. На 03.08.13г. свид.С.Т. заедно с колегата му В. И. били изпратени за проверка на сигнала. Те установили жалб.А. в с. Л. и провели разговор с него. Огледали и трактора, който се намирал в имота на жалбоподателя. Установили, че действително е без регистрационни табели, а самия А. не притежава категория за него, както и не носи к.т. към СУМПС и въпреки несъгласието на А. съставили срещу него акт за това, че на 30.07.13г. е управлявал въпросния трактор, че няма нужната категория за него и, че не носи к.т. Въз основа на посочения акт било издадено и атакуваното наказателно постановление. Същевременно съгласно показанията на разпитаните свидетели И. Т. Б. и А. М. е видно, че всъщност лятото на 2013г. трактора не е бил в движение, а според показанията на последния на 30.07.13г. двамата с А. рано сутринта са слезли в гр.П. и се върнали чак следобед, поради което не е възможно последния същия ден около 9.30 да е управлявал трактора в с.Л.

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на актосъставителя С.С.Т. разпитан като свидетел в настоящото производство, а така също и от показанията на свид.И. Т. Б. и А. Г. М., както и от писмените доказателства представени по делото - АУАН, справка АНД, Заповеди 2 бр., които Съдът възприема и кредитира. Безспорно се установи, че свид.Т. не е очевидец на нарушението, той е посетил селото след процесната дата и на практика е съставил акта по донесение на гражданина К.. Следва да се посочи и че самия свидетел изрично посочи, че на 03.08.13г. жалб.А. не е управлявал трактора, поради което той не е имал задължение да носи контролен талон към СУМПС. Очевидно без значение е и липсата на категория след като на последната дата не е имало управление на МПС, а твърдението, че на 30.07.13г. е сторил това се опроверга от показанията на другите двама свидетели.

При тези установени факти Съдът констатира, че не се доказа по безспорен начин жалб.А. да е извършил посочените нарушения като време и място. Гражданина К. бе призован като свидетел, но така и не се яви в съдебна зала, а и дори да бе разпитан това очевидно не би променило горните изводи, тъй като в противовес биха се оказали показанията на свид.Т. и М. Освен това в самия сигнал от 30.07.13г. на практика не се съдържа дата, а по принцип се сочи, че А. управлявал трактора. Едва в депозираните по – късно обяснения е вмъкнато твърдение, че на същата дата е сторил това. Горното също поражда съмнение в достоверността на посочената дата, а в административнонаказателния процес датата на нарушението е съществен реквизит. Дори да се приеме, че на друга дата/и А. е извършил подобно управление на МПС, то на практика настоящото дело не е образувано за това, а съда е ограничен от обвинението повдигнато с констативния акт и издаденото въз основа на него НП.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 9513/22.08.2013г. на Началник Сектор ПП - гр.Пловдив, с което на Н.А.А., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 / сто / лв. за нарушение по чл.150а, ал.1, вр. с чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП; административно наказание ГЛОБА в размер на 100 / сто / лв. и Лишаване от право да управлява МПс за срок от 1 месец за нарушение по чл.140а, ал.1, вр. с чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП, както и административно наказание ГЛОБА в размер на 10 / десет / лв. за нарушение по чл.100, ал.1, вр. с чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП.

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.