АНД 6023/2013 - Решение - 28-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ 452

гр. Пловдив 28.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД – ХVІІ н. с., в публично заседание на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година в състав

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА  като разгледа докладваното от съдията АНД № 6023/2013 г. по описа на ПРС – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 16 – 1603119/15.10.2013 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „Е.” ООД, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив ул. “Б.” № *** вх. * ет.*, ЕИК ******, представляван от управителя И.Г.Е., за нарушение по чл.61 ал.1 от КТ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв., на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.3 от КТ.

Дружеството жалбоподател чрез жалбата си и чрез процесуалният си представител иска отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно. Оспорва се извършването на нарушението като се твърди, че административно – наказващият орган е подходил формално при издаването на НП. Не се оспорва липсата на подпис на работника по трудовия договор, но се твърди, че липсата на такъв се дължи на деловоден пропуск. Навеждат се доводи и за маловажност на случая.

Въззиваемата страна чрез упълномощения си процесуален представител моли съда да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

Съдът като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което се явява ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На 14.06.2013 г. служители на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, сред които бил свидетелят В.С. – работещ като старши инспектор в Дирекцията, извършили проверка на „Е.” ООД гр. Пловдив в офиса на дружеството на ул. “Б.” № *********** в гр. Пловдив.

Причина за проверката бил подаден сигнал от работници на същото дружество жалбоподател „Е.” ООД за неизплатени в пълен размер трудови възнаграждения и за полагане на труд без трудови договори, който сигнал бил подписан от четири лица, едно от които свидетелят Т.П.. Същите четири лица през нощта на 10.05.2013 г. заминали с автомобил на лице, представящо се за управител на „Е.” ООД, за Румъния, където до гр. Тито работели до края на м. май по изграждането на фотоволтаична централа. Работниците били договорили с дружеството възнаграждение от по 1400 лв. плюс 35 евро на ден, но трудов договор преди тръгването и постъпването им на работа на обекта не били подписали. След прибирането им в страната в началото на м. юни 2013 г. не било изплатено на тези работници договореното възнаграждение, като на св. П. били платени с РКО 204.23 лв.  

При извършването на проверка на място в офиса на „Е.” ООД и след запознаване с документи, касаещи сигнала до Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, проверяващите изискали и представянето на допълнителни документи в Дирекцията, каквито били представени на 19.06.2013 г. и 24.06.2013 г. Установено било, че св. П. е бил допуснато до работа от дружеството жалбоподател – за периода 13.05. – 31.05.2013 г., без преди това с него да е бил сключен трудов договор. В хода на извършваната проверка бил представен трудов договор – под № 22 от 10.05.2013 г., със страни „Е.” ООД гр. Пловдив като работодател и Т.И.П. като работник, на такъв договор не бил сключван между същите страни, доколкото и представения такъв не бил подписан от работника /св. П. е заминал на работа на обекта в Румъния през нощта на 10.05.2013 г./, нито пък отразявал действителната воля на страните относно постигнатата договореност за възнаграждението. Освен неподписан трудов договор на проверяващите били представени също справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.5 от КТ от НАП – сочеща уведомяването за сключен трудов договор с работника Т.П., допълнителен анекс /добавък/ към застрахователна полица, искане за издаване на удостоверение за приложимото осигурително законодателство на заето лице, командировъчна заповед.

Заради приетото неизпълнение на задължението на „Е.” ООД гр. Пловдив като работодател да сключи трудов договор с работника Т.П. преди постъпването му на работа на 13.05.2013 г. – с оглед на формално изготвен екземпляр от трудов договор /предвид липса на подпис на работник/, свидетелят С. приел, че дружеството жалбоподател е осъществило състав на административно нарушение по см. на чл.61 ал.1 от КТ и съставил на 28.06.2013 г. акт – АУАН № 16 – 1603119/28.06.2013 г. След връчването на акта на управителя на дружеството нарушител в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН били депозирани възражения, в които по същество не се отрича липса на полагане на подпис от работника Т.П. в представения при проверката трудов договор от 10.05.2013 г.

Освен нарушението по чл.61 ал.1 от КТ, касаещо липса на сключен трудов договор със свидетеля Т.П., проверяващите установили и други нарушения на трудовото законодателство от страна на „Е.” ООД гр. Пловдив – които били отразени в изготвен на 28.06.2013 г. протокол за извършена проверка, за отстраняването и предотвратяването на които нарушения били дадени предписания в 5 точки.

Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка и въпреки подадените възражения административно – наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление, с което наложил на дружеството нарушител административно наказание в минимално предвидения размер за приетото за осъществено административно нарушение.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: показанията на св. С. и П., АУАН, възражения, копия на извлечение от ежедневен инструктаж, на извлечение от начален инструктаж,, на таблица за отчитане явяването/неявяването на работа, на трудов договор, на командировъчна заповед, на доклад за извършена работа, на известия за доставяне, на разписка, на товарителници, на сигнал до Д „ИТ”, на протокол за извършена проверка, на застрахователна полица, на добавък към застрахователна полица, на искане за издаване на удостоверение за приложимото осигурително законодателство на заето лице, на удостоверения, на график, на РКО, на платежни нареждания, на писмени обяснения.

Съдът се доверява на показанията на свидетелите С. и П. като последователни, логични, съответстващи на писмените доказателства по делото и кореспондиращи и допълващи се помежду си относно релевантните факти по делото с оглед на предмета на същото. В свидетелските показания няма разминаване относно изпълняваната работа от св. П., мястото й на изпълнение и липсата на писмен трудов договор с дружеството „Е.” ООД гр. Пловдив като работодател, който договор да отразява действителната воля на страните по същия и която обективирана воля в същия да е била удостоверена с подписите и на двете страни по договора.  

При така възприетата и изложена фактическа обстановка настоящата инстанция прие, че е налице осъществен състав на административно нарушение по см. на чл.61 ал.1 от КТ от страна на жалбоподателя – „Е.” ООД гр. Пловдив, тъй като същият в качеството на работодател е приел на работа към 13.05.2013 г. на обект – фотоволтаична електрическа централа, строяща се в Румъния,  в гр. Съединение в УПИ ХХІІІ кв.132 по плана на града Т.И.П., последният като строителен работник, без да е сключил писмен трудов договор с това лице преди постъпването му на работа. Предоставянето на работна сила от страна на П. на определено работно място, с договорено работно време и възнаграждение предопределя наличието на трудово правоотношение към 13.05.2013 г. между Т.И.П. и „Е.” ООД гр. Пловдив по см. на чл.1 ал.2 от КТ. Приемането на лицето на работа без преди това да е сключен трудов договор с него представлява нарушение по см. на чл.61 ал.1 от КТ.

Това нарушение по преценка на настоящата инстанция е безспорно доказано въз основа на съдържащите се по делото гласни и писмени доказателства, които изграждат непротиворечив и несъмнен извод за наличието му.

Съдът не споделя тезата на жалбоподателя, че е бил сключен трудов договор още на 10.05.2013 г. между дружеството работодател и работника Т.П. предвид наличния представен неподписан трудов договор под № 22 от 10.05.2013 г., и справка за уведомленията по чл.62 ал.5 от КТ. Действително е налице изготвен от работодателя такъв трудов договор и то от  същата дата, но този така представен и изготвен трудов договор не съставлява действителен такъв, а е само проект – предвид на липсата на подпис, удостоверяващ волята по него на едната страна, предвид съдържащите се по делото доказателства за различни от посочените в този проект на трудов договор действителни договорени параметри за трудово възнаграждение. Следва да се отбележи и че практически не е било възможно сключването на такъв с работника Т.П. на дата 10.05.2013 г., тъй като св. П. е тръгнал за Румъния още през нощта на 10.05.2013 г. /в 01:00 ч./. Уведомяването на НАП за сключен трудов договор от 10.05.2013 г., отнасящ се за същия този работник, не означава, че е имало действително сключен между „Е.” ООД гр. Пловдив и Т.П. трудов договор и то в изискуемата се писмена форма.

Настоящата инстанция не приема за основателен и доводът за маловажност на случая, доколкото с това нарушение се засягат трудовите и осигурителните права на работника, засягат се и интересите на Държавата – доколкото по един неотговарящ на волята на страна по него договор /относно размер на възнаграждение/ се дължат за внасяне и многократно по – ниски осигурителни и здравни вноски, установени са били и други нарушения на трудовото законодателство от същото дружество „Е.” ООД гр. Пловдив.  

В настоящия случай и актосъставителят в АУАН, и административно – наказващият орган в НП са приложили съответната материалноправна норма при квалификацията на административното нарушение.

Правилно е приложена и съответната санкционна такава, като определеният размер на административното наказание – имуществена санкция в размер на минимално предвидения 1500 лева не би могъл да бъде ревизиран от съда в насока на неговото намаляване.

В хода на административното производство съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения, които да опорочават наказателното постановление и да налагат отмяната му изцяло като незаконосъобразно.

По изложените съображения съдът прие да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно.   

Мотивиран от горното ПРС ХVІІ н. с.

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16 – 1603119/15.10.2013 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „Е.” ООД, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив ул. “Б.” № ***********, ЕИК**********, представляван от управителя И.Г.Е., за нарушение по чл.61 ал.1 от КТ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв., на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.3 от КТ.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.