АНД 5991/2013 - Решение - 21-11-2013

РЕ Ш Е Н И Е №3080

РЕ Ш Е Н И Е   №3080

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

21.11.2013 г.                                                                         Пловдив

                                                                

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                ХI наказателен състав

 

На двадесет и първи ноември                                  година 2013      

 

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Даниела Дойчева 

Прокурор: ДОБРИНКА КАЛЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията  НАХД №5991 по описа за 2013 г.,         

 

                                       Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.С.С. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик в 12 клас в Е.г. гр. П., неженен, неосъждан, ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2013 г. в гр. Пловдив на бул.”Ш. с.” при управление на моторно превозно средство – л. а. „Хонда Легенд” с рег. № *** е нарушил правилата за движение, а именно:

чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП: ”Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”.

чл.5 ал.2 т.1 от ЗДвП : „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства”.

чл. 20, ал.2 от ЗДвП: „Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”.

Чл.116 от ЗДвП: „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено – бял бастун, и към престарелите хора.

чл.117 от ЗДвП : „При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост и да спре.

чл.119 ал.1 от ЗДвП: „При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре”.

чл.120 ал.1 от ЗДвП : „Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътен светофар или регулировчик, водачът на пътно превозно средство е длъжен: т.1 . при подаване на сигнал, който забранява преминаването – да спре пред пешеходната пътека,

като е преминал през пешеходната пътека с управлявания от него автомобил при светеща червена светлина на светофарната уредба, и по непредпазливост е причинил две средни телесни повреди на Х. Г. Г., ЕГН**********, а именно:

-                     средна телесна повреда, изразяваща се в черепно – мозъчна травма, изразяваща се в линейно счупване на черепа и на черепната основа, кръвна колекция над твърдата мозъчна обвивка в дясната теменно – слепоочна област и контузия на мозъка, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота;

-                      средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лявата раменна кост в горната й половина, довела до трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник;

като деянието е извършено на пешеходна пътека, поради което и на основание чл.343 ал.3 пр. последно б.А предл.2 вр. ал.1 б.Б предл.2 вр. чл.342 ал.1 вр. чл.78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/ лв.

На основание чл.343 ал.3 пр. последно б.А предл.2 вр. ал.1 б.Б предл.2 вр. чл.342 ал.1 вр. чл.343г вр. чл.78А ал.4 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.С.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.

        ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото – диск със запис от охранителна камера ДА СЕ ВЪРНЕ на ОУ „Д. П. Б.” гр. П., след влизане в сила на настоящото решение.

        На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия М.С.С. да заплати по сметка на ВСС сумата от 269/двеста шестдесет и девет лева/лв., представляваща направени по делото разноски.

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.                                                    

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

                                                        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                                        СЕКРЕТАР: Д. Д.