АНД 5954/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Наказателно дело 5954/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 309

гр. Пловдив, 17.02.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на седемнадесети

януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                                                                        

          при участието на секретаря Мария Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД5954/2013 г. по описа

на ПРС, III нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №  г., издадено от Началник сектор „ ..”

 в ОО „….”, гр. Пловдив срещу Транспортна компания „Б.” ЕООД, ЕИК: , с което на същото

 е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Жалбоподателят, Транспортна компания „Б.” ЕООД, представлявано от адв. Н.С., обжалва цитираното

наказателно постановление с доводи за неправилност и незаконосъобразност, като моли същото, да бъде отменено.

Въззиваемата страна, ОО „…”, гр. Пловдив, представлявана от Г. К., оспорва жалбата, като

моли издаденото наказателно постановлените, като правилно и законосъобразно, да бъде потвърдено.

          Пловдивският районен съд, след като провери законосъобразността на атакуваното наказателно

постановление, служебно и във връзка за наведените оплаквания, намери за установено от фактическа страна следното:

При извършена проверка на 20.07.2013 г., около 21.25 часа в град П., бул. „Г.” №  на

таксиметров автомобил „Дачия Логан”, с рег. № , собственост на Г.В.Б., ЕГН: **********, с водач

Н.Г. С., ЕГН: **********, било консатирано, че превозвачът не е организирал труда на водача, така

че последният да ползва междуседмична почивка от минимум 36 последователни часа след шест периода

на управление. За така консатираното нарушение бил съставен АУАН, а въз основа на него НП, което е предмет

на настоящето обжалване.

Тази фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства, в това

число обжалваното НП, АУАН, Пътна Книжка, Пътни листове и Констативен протокол, както и от разпита

на актосъставителя и свидетеля по АУАН, които в своите показания потвърждават отразените в акта обстоятелства.

Пловдивският районен съд, след като взе предвид събраните по делото доказателства и установената въз основа

на тях фактическа обстановка и като обсъди доводите и съображенията на страните, намери за установено от

правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване

акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

При проверка на законосъобразността на обжалваното наказателно постановление, съдът констатира,

че в административнонаказателното производство, в първата му фаза по съставянето на акта за установяване

на административно нарушение и издаването на наказателното постановление са допуснати нарушения

на императивните разпоредби на чл. 42, т. 4 и т. 5 ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 ЗАНН.

Актът за установяване на административно нарушение има обвинителна функция и трябва да съдържа

всички съществени характеристики за извършеното нарушение. В противен случай, той губи тази си функция и

не е годен да установи нарушението. В конкретния случай, както в акта за установяване на

административно нарушение, така и в наказателното постановление, описанието на нарушението не съдържа

яснота относно обстоятелствата, касаещи самото нарушение: Видно от отразеното в АУАН и НП, нарушителят

 е санкциониран за това, че не е организирал труда на водача, така че последният да ползва междуседмична

почивка от минимум 36 последователни часа след шест периода на управление, без обаче да се посочва кои са

 тези периоди. В подкрепа на отразените констатации, администартивнонакзаващият орган е приложил

пътната книжка на водача на таксиметровия автомобил, както и пътни листове за дати 19.07.2013 г.,

20.07.2013 г., 21.07.2013 г. и 22.07.2013 г. Тези писмени доказателства, обаче, не установяват твърдяното в

АУАН нарушение, доколкото същият е съставен за извършено такова на 20.07.2013 г., а от приложените по

делото доказателства липсват такива, от които да може да се установи кои са шестте периода на управление,

след които не е била осигурена задължителната минимална междуседмична почивка. При тези

обстоятелства обуславят и извода, че в конкретния случай е било нарушено правото на защита на жалбоподателя,

от една страна, а от друга - за настоящия съдебен състав се оказва невъзможно да прецени дали в действителност

 е налице твърдяното нарушение.

Разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН, са императивни, тъй като осигуряват правото на защита на привлечения

към административнонаказателна отговорност, в чието съдържание се включва и правото му да знае, къде, кога

 и точно какво административно нарушение му се вменява, че е извършило, за да може да организира защитата

си в пълен обем. Установяването в хода на съдебното производство на съществуването или несъществуването

на описаното в НП нарушение предпоставя индивидуализацията на съответното административно

нарушение, съобразно всички изисквания на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Констатираните нарушения при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаване

на атакуваното наказателно постановление, са опорочили съществено административнонаказателната процедура и

 са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя, поради което, съдът намира, че следва да се

отмени наказателното постановление, само на това основание, без да се занимава с останалите оплаквания в

жалбата и със съществото на спора.

Предвид на изложеното, съдът намира, че жалбата е основателна и обжалваното наказателно постановление,

като незаконосъобразно подлежи на отмяна.

 

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, ІII н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ... г., издадено от Началник сектор „…” в

ОО „….”, гр. Пловдив срещу Транспортна компания „Б.” ЕООД, ЕИК:.., с което на същото

 е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

        

Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок

от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК