АНД 5937/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Наказателно дело 5937/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 316

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

28.11.2013 г.                                                                          гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На двадесет и осми ноември две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Гергана Спасова

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 5937 по описа за 2013 година

 

Р      Е      Ш      И :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1103/10.10.2013г. от А.Д. на длъжност Заместник-кмет ОРТ в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 11ОА3290/21.12.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на жалбоподателя Е.Б.Х., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.8 ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общински съвет гр. Пловдив от 28.05.2009 г. и на основание чл.31, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общински съвет гр. Пловдив от 28.05.2009 г., е наложена ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева, като НАМАЛЯ този размер на 100 /сто/ лева.

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

М    О    Т    И    В    И:

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.      

Обжалвано е Наказателно постановление № 1103/10.10.2013г. от А.Д. на длъжност Заместник-кмет ОРТ в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 11ОА3290/21.12.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на жалбоподателя Е.Б.Х., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.8 ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общински съвет гр. Пловдив от 28.05.2009 г. и на основание чл.31, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общински съвет гр. Пловдив от 28.05.2009 г., е наложена ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева.

Жалбоподателят Е.Б.Х., се явява лично в съдебно заседание.

Административнонаказващият орган – ОБЩИНА ПЛОВДИВ, редовно призован, не изпраща представители не взема становище по подадената жалба.

Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество, същата е  ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

На 27.09.2013 г. от актосъставителя Л.И.Г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против жалбоподателя Е.Б.Х., за това, че на 27.09.2013 г. в 18:10ч. в гр. П., в ресторант „***“, Х. извършва действия противни на добрите нрави, съобразно обичайната практика и обществения ред, изразяващи се в предизвикването на скандал на обществено място, неспазване на етичните норми на обществото и явно неспазване на правилата на поведение. Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Разпитан в съдебно заседание, актосъставителят поддържа констатираните в АУАН обстоятелства и в свободен разказ излага фактическата обстановка по нарушението. Твърди, че АУАН е написан по свидетелските показания и не е присъствал лично. По оплакванията на сервитьорката, в ресторант „При ***“, нарушителят Х. и още едно лице са се държали арогантно, неприлично и подхвърляли нецензурни думи към сервитьорката. Поведението им наложило нуждата от охраната на „***“, която при пристигането си на место, помолила гражданите да напуснат заведението. Те отказали, което наложило използването на физическа сила и същите били откарани в районното управление за изясняване на случая.

Чрез депозираната жалба пред съда, жалбоподателят счита наказателното постановление за незаконосъобразно, необосновани и издадено при съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в неспазване на разпоредбата на чл.57, ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН – не са конкретизирани обстоятелствата по осъществяване на вмененото му административно нарушение.

Твърди, че са налице условията за прилагане на чл.28 от ЗАНН предвид липсата на настъпили вредни последици и ниската степен на обществена опасност на извършеното.

В съдебно заседание, Х. поддържа подадената жалба и моли да се намали размерът на наложеното наказание в обжалваното наказателно постановление. Излага доводи, че размерът на наложеното му наказание е значително над предвидения в Наредбата минимум, при липсата други наказания или нарушения по Наредбата за осигуряване на обществения ред.

След като разгледа всички представени по делото писмени и гласни доказателства, съдът счита, че направените от жалбоподателя възражения са частично основателни по следните съображения:

При така установената по един несъмнен начин фактическа обстановка съдът намира, че законосъобразно наказващия орган е подвел извършеното като административно нарушение по посочения текст. При определяне на административното наказание, правилно е било преценено от наказващия орган, че се касае за виновно поведение от жалбоподателя Х., свързано с неизпълнение на разпоредбата на чл.8 ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общински съвет гр. Пловдив от 28.05.2009 г., за която следва да бъде санкциониран.

Наложено му е обаче наказание в размер, ориентиран към средния предвиден в наредбата, без да са посочени мотиви затова. Не се събраха данни от административния орган, лицето да е извършило други нарушения и да е санкциониран по Наредбата за осигуряване на обществения ред, което да води съда до индиция за повторност на деянието и налагане на размер на глобата над минимално предвидения такъв.

Водим от горното, съдът смята, че така наложената административна санкция се явява прекомерно тежка за нарушителя и следва да се намали до минималния размер, предвид и сравнително ниската степен на обществена опасност на извършеното нарушение.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                    

 

ВЯРНО с оригинала.

 

Г.С.