АНД 5792/2013 - Решение - 17-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

  Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

***15

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

28.11.2013 г.                                                               гр. Пловдив

                  

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД          VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На двадесет и осми ноември две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

 

Секретар: Гергана Спасова

Като разгледа докладваното от съдията

НАХД № 5792 по описа за 2013 година

                                    

 

Р      Е      Ш      И :

 

 

                ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-1719 от 30.09.2013 г. на д-р Т.М.С., Директор на ОДБХ - Пловдив, с което на „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „***“ ***, представлявано от управителя М.Г.Д., ЕГН **********, за нарушение на чл.15, ал.2 Закона за храните и на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева.

         Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

М    О    Т    И    В    И:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                Обжалвано е Наказателно постановление № І-1719 от 30.09.2013 г. на д-р Т.М.С., Директор на ОДБХ - Пловдив, с което на „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „***“ ***, представлявано от управителя М.Г.Д., ЕГН **********, за нарушение на чл.15, ал.2 Закона за храните и на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева.

За жалбоподателя „***” ЕООД се явява управителят  М.Г.Д..

Въззиваемата страна ОДБХ ПЛОВДИВ, се представлява от юрисконсулт П..

Пловдивският районен съд - VІI н.с., като прецени събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок, допустима е, но разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На 20.08.2013 г. от актосъставителя Д-р М.Д. е съставен акт за установяване на административно нарушение против „***“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. *** ***, представлявано от управителя М.Г.Д., ЕГН **********, за това, че във връзка с постъпила жалба по телефона на потребителя на 16.08.2013 г., заведена с вх. № 217 в ОДБХ гр. Пловдив, е извършена проверка на 19.08.2013 г. на обект „Магазин за пакетирани хранителни стоки“ с рег. номер *** и Удостоверение за регистрация по реда на чл.12 от Закона за храните № 03674/04.05.2012 г., стопанисван от „***“ ЕООД, находящ се на ул. *** ***, гр. П., при която се констатирало следното: При извършена физическа и документална проверка на 19.08.2013 г., с отразени констатации в констативен протокол № 0009424/19.08.2013 г. и документална проверка на 20.08.2013 г., с отразени констатации в констативен протокол № 0013016 от 20.08.2013 г., се установило, че „***“ ЕООД, стопанисваща обект „Магазин за пакетирани хранителни стоки“, находящ се на ул. „***“ ***, гр. П., не е уведомила писмено ОДБХ гр. Пловдив за промяната на групите храни, които съхранява и предлага за реализация в обекта, а именно: съхранение и реализация на пресни плодове и зеленчуци. В момента на проверката нямало създадени хигиенни условия за съхранение и предлагане за реализация на същите, които не са включени като разрешени групи храни в удостоверение за регистрация № 03674/04.05.2012 г. Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Разпитан в съдебно заседание, актосъставителят поддържа акта, като в свободен разказ излага констатираните обстоятелства. Заявява, че по сигнал, приет от нея по телефона, за продажба на плодове и зеленчуци по нехигиеничен начин - на земята, е извършена проверката на обекта в гр. П. - павилион, стопанисван от жалбоподателя. При проверката се установило, че има продажба на пресни плодове и зеленчуци - дините били върху земята, а останалите продукти – домати, ябълки, магданоз и краставици - в кашони или пластмасови каси, както и че няма създадени хигиенни условия за продажбата на този вид пресни плодове и зеленчуци. Тъй като в момента на проверката, управителят на дружеството не е могъл да представи удостоверение по Закона за храните, издадено от Агенцията по храните гр. Пловдив, същото е предоставено на следващия ден от представител на „***“. В него липсвало дейност - съхранение на зеленчуци и ОДБХ не била уведомена за промяната в обстоятелствата към това удостоверение. Въз основа на направените констатации е съставен и обжалваният АУАН.             

         В депозираната до съда жалба и в съдебно заседание, управителят на едноличния търговец, моли да се отмени наказателното постановление като неправилно. Прави възражение за прекомерност на размера на имуществената санкция, както и аргумента, че не е знаела за изискването за разрешително.

Процесуалния представител на въззиваемата страна – юриск. П., счита, че както НП, така и предхождащият го АУАН са издадени при спазване на законовите изисквания от компетентен орган - подробно са описани извършените нарушения и материалната разпоредба, която се нарушава. Намира, че нарушението е формално и като такова преценката за прилагане на чл.28 от ЗАНН е недопустима, защото тя е извършена  предварително от законодателя при създаване на правната норма и поради тази причина административнонаказващият орган не го е приложил. Моли да се отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана и да се потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно, издадено при спазване на материалния и процесуалния закон.

След като се запозна с представените писмени и гласни доказателства по делото, както и с административнонаказателната преписка, съдът намира за установено следното:

От фактическа страна, съдът приема за безспорно установен фактът, че към момента на проверката на 19.08.2013 г., дружеството-жалбоподател „***“ ЕООД, стопанисващ обект „Магазин за пакетирани хранителни стоки“, находящ се на ул. „***“ ***, гр. П., не е уведомила писмено ОДБХ гр. Пловдив за промяната на групите храни, които съхранява и предлага за реализация в обекта - съхранение и реализация на пресни плодове и зеленчуци, с което е нарушило разпоредбите на чл.15, ал.2 от Закона за храните.

 Съдът обаче счита, че в настоящия казус, деянието представлява „маловажен случай” и са налице предпоставките за приложението на чл.28 от ЗАНН. В случая, макар и формално да е осъществен съставът на административно нарушение, деянието разкрива незначителна степен на обществена опасност и от него няма произлезли вредни последици, при което положение налагането на санкция, макар и в предвидения от закона размер, се явява несъразмерно тежка, спрямо степента на обществена опасност на деянието и дееца.  

Ето защо, съдът счита, че е следвало да не се налага административно наказание, а дружеството-нарушител да бъде предупредено устно или писмено, че при повторно нарушение ще бъде наложено наказание. Наказващия орган не е отчел маловажността на деянието и е отказал да приложи чл.28 от ЗАНН, като с това е постановил акта си в противоречие с приложимите разпоредби на материалния закон, в каквато насока е и съдебната практика. В този смисъл е и ТР № 1/2005г. на ВКС, относно преценката на административно наказващия орган за „маловажност“ на случая, съгласно чл.28 от ЗАНН.

С оглед изложеното становище на съда за наличието на предпоставките по чл.28 от ЗАНН, следва атакуваното наказателно постановление да бъде отменено, поради издаването му в противоречие със закона. Предвид на гореизложеното, съдът намира за ненужно да се произнася по съществото на правния спор.

По тези съображения, съдът намира, че наказателното постановление следва да се отмени като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

         Г.С.