АНД 5727/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Наказателно дело 5727/2013г.

 Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 317

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

28.11.2013 г.                                                                          гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На двадесет и осми ноември две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Гергана Спасова

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 5727 по описа за 2013 година

                                            

Р      Е      Ш      И :

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К № 0498614, издаден от ОД на МВР гр. Пловдив, с което на Х. Т.Г., с ЕГН ********** и постоянен адрес: гр. П., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 във вр. чл.182, ал.1 т.4 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 200/двеста/лева.

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

                                

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                    

 

 

 

 

М    О    Т    И    В    И:

 

                Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.      

Обжалван е Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К № 0498614, издаден от ОД на МВР гр. Пловдив, с което на Х. Т.Г., с ЕГН ********** и постоянен адрес: гр. П., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 във вр. чл.182, ал.1 т.4 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 200/двеста/лева.

Жалбоподателят Х.Т.Г., редовно призован, не се явява. По делото е постъпила молба от жалбоподателя, че няма възможност да присъства в съденото заседание, поддържа жалбата си и моли електронният фиш да му бъде отменен.

Административнонаказващият орган - ОД на МВР Сектор „ПП”  гр. Пловдив, редовно призован, не изпраща представител. Ведно с административната преписка е постъпило становище по подадената жалба.

Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок, допустима е и разгледана по същество е  ОСНОВАТЕЛНА.

Издаден е Електронен фиш за налагане на глоба против Х.Т.Г., за това, че на 07.03.2013 г. в 11:46 часа в гр. П., с МПС „РЕНО ТУИНГО“ с рег. № ***, е извършено нарушение за скорост № 201303071844, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1-M 566 - при разрешена скорост 50 км/ч., установена скорост 81 км/ч. и превишаване на разрешената скорост с 31 км/ч.

Въз основа на заснемането бил издаден и обжалвания електронен фиш.

                В депозираната до съда жалба, Г. моли електронния фиш да бъде отменен като необоснован, незаконосъобразен и издаден при груби нарушения на процесуалните правила, тъй като нарушението е установено в отсъствието на контролен орган и не е изяснено по категоричен начин авторството на деянието.

В приложеното по делото становище от Началник сектор „Пътна полиция“ гр. Пловдив, излага доводи, че са спазени изискванията по чл.189, ал.4 от ЗДвП. Твърди, че образецът на електронния фиш е утвърден със Заповед № Із-305/04.02.011 г. на министъра на вътрешните работи й съдържа задължителните реквизити по издаването му. Моли да се отхвърли жалбата на Х.Г. като неоснователна и да се потвърди издадения електронен фиш от ОДМВР – Пловдив като правилен и законосъобразен.

Съдът, след като разгледа всички представени по делото доказателства счита, че в хода на административнонаказателната процедура са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, с които е накърнено правото на защита на жалбоподателя, а именно:

Съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП, електронен фиш се издава на нарушителите в случаите, в които нарушението е установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган. На съда е служебно известно обаче, че в конкретния случай и на конкретното място - бул.„***“ *** няма монтирано техническо средство позволяващо установяването и заснемането на нарушението в отсъствието на контролен орган.

Тоест, съгласно чл.40, ал.1 от ЗАНН, следвало е контролните органи, които са присъствали при извършване на твърдяното нарушение, да съставят акт за установяване на административно нарушение в присъствието на нарушителя и свидетели, които са присъствали при извършването или установяването на нарушението, въз основа на който след това да бъде издадено наказателно постановление.

Следва да се отбележи, че направеното възражение от възиваемата страна в нарочното становище по отношение тълкуването на разпоредбата на чл.189, ал.4 изр.1 от ЗДвП в смисъл, че обстоятелственото пояснение - “в отсъствието на контролен орган и на нарушител“, се отнасяло до издаването /отпечатването/ на електронния фиш, а не до установяване на нарушението с техническо средство, е неоснователно и лишено от правна логика. Докато в чл.188 от ЗДвП, предхождащ настоящия чл.189 от ЗДвП, детайлно са изчерпани субектите на нарушението, то в чл.189 от ЗДвП, в първите четири алинеи се изчерпват начините на установяване и документиране на нарушенията по този закон - чрез издаване на АУАН – кои лица го издават и кои могат да бъдат свидетели по него и съгласно новата уредба от 2011 г. чрез електронен фиш. Категоричната воля на законодателя е, че за да бъде издаден електронен фиш за налагане на глоба, трябва да е налице нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствие на контролен орган и на нарушител. Такава е и логиката на механизма на установяване на това нарушение – техническото средство – стационарна камера, не може да бъде повлияно по никакъв начин от действията на контролен орган и не се налага да спира извършилия нарушението водач, защото това е изричното изискване на закона. Това е идеята на законодателя, както твърди и въззиваемата страна, за да се намалят до минимум корупционните практики. Няма как горното обстоятелствено пояснение да се отнася до момента на издаване на електронен фиш – неговото отпечатване. Присъствието на двамата участници в административното производство е задължително само при съставяне на АУАН – при електронния фиш тези две фигури отсъстват както при установяване на нарушението, така и при самото му издаване. В този смисъл е и §1 от допълнителните разпоредби на ЗАНН, в които законодателя е пояснил, че „електронния фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационната система, въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи“. Ето защо, според мнението на съда, след това подробно и изчерпателно определение, няма как законодателят отново и изрично да посочва, че издаването на електронния фиш ставало в отсъствието на контролен орган и нарушител. Имайки предвид и нормата на алинея 11 на същия член, че електронният фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление, няма как да се търси логика за участие на нарушител или контролен орган в процеса на издаването на санкционния документ. И НП и Електронният фиш се издават от държавния орган. По тези съображения, съдът счита, че безусловно фразата в алинея 4 на чл.189 от ЗДвП „в отсъствие на контролен орган и нарушител“, касае установяването и документирането на нарушението. В случая, по този начин се гарантира както правото на защита на нарушителя – контролният орган по никакъв начин не би могъл да повлияе на записващата техника, така и достоверността на събраните веществени доказателства – кадри от нарушението, тъй като не се изисква подпис за установяването на този факт. Ето защо, съдът не възприема възражението на въззиваемата страна.

На следващо място, съдът констатира несъответствие между показанията на скоростта на електронният фиш и тези на снимковият материал.  В електронният фиш е записано, че е установена скорост 81 км/ч, при разрешена 50 км/ч и превишаване на разрешената скорост с 31 км/ч., а по данни от приложения към административната преписка снимков материал - клип № 1844, радар № 566 - измерената скорост е 84 км/ч, а превишаването е 34 км./ч. Налице е съществено разминаване в констатациите на Електронния фиш и приложения към електронния фиш снимков материал, които създават съмнение в достоверността на констатираните обстоятелства и по този начин нарушават съществено правото на защита на жалбоподателя.

Съдът констатира, че няма посочен конкретен издател на обжалвания акт, с цел да му бъде проверена компетентността – правомощията му да издава такива актове. В електронния фиш не е посочено в какъв срок, по какъв ред и пред кой орган или съд, се обжалва същия. Нито в електронният фиш, нито на приложения снимков материал, въззиваемата страна е посочила пред кого подлежи на обжалване, чрез кой орган и в какъв срок; не е посочено пълното наименование на структурата, издаваща този акт и адреса, на който може да бъде намерена. Тези реквизити са задължителни, защото именно чрез тях се гарантира правото на защита на гражданите в административното наказване.

Следва да се отбележи, че не е посочена дата на издаване на обжалвания акт, за да може да бъде извършена преценка за наличие на обстоятелствата по чл.34 от ЗАНН.

Аргумент от ал.11 на чл.189 от ЗДвП, след като електронният фиш има сила на влязло в сила наказателно постановление, то същият със сигурност трябва да отговаря на въведените общи нормативни изисквания за минимално съдържание към този тип санкционни документи, или в противен случай – действащото законодателство да бъде променено в тази насока. Тъй като такава промяна към настоящия момент не е налице, то наличната уредба на института в ЗАНН и в ЗДвП, не може да обоснове отсъствието на задължителните реквизити на този тип санкционни документи – издател на акта и дата на издаване.   

          С оглед гореизложеното съдът счита, че обжалваният електронен фиш за налагане на глоба, следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                ВЯРНО с оригинала.

 

                М.Г.