АНД 5709/2013 - Решение - 31-01-2014

Решение по Наказателно дело 5709/2013г.

РЕШЕНИЕ

№ 203                                   29.01.2014 г.                        град ПЛОВДИВ

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                ХХІ – ви наказателен състав

На двадесет и девети януари през две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 5709 по описа на ПРС за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 71704-FO66658, издадено на 02.09.2013 г. от Заместник Директор на ТД на НАП- гр. П., с което на едноличния търговец “С.-А.Г.” ЕТ, БУЛСТАТ *********, със седалище в гр. П., ул. ”Н.В.” №** за административно нарушение на чл. 33, ал. 1  от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите /съкр. МФ/, във връзка с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС е наложено на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност административно наказание „имуществена санкция в размер на 700.00 /седемстотин/ лева”.

Жалбоподателят с подадената жалба оспорва издаденото наказателно постановление поради допуснати съществени процесуални нарушения. В съдебно заседание се явява лично като ангажира гласни и писмени доказателства. По същество дава становище за съществени пороци на административно наказателния процес и за незаконосъобразност на издаденото НП. Затова моли то да бъде отменено.

Въззиваемата страна, редовно и своевременно призована, в съдебно заседание се представлява от  юрисконсулт М., която оспорва жалбата. По същество взима становище за законосъобразност на атакуваното НП, поради което счита, че то следва да бъде потвърдено.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, и съобразно исканията на страните, намира и приема за установено следното:

Жалбата изхожда от административно наказаното лице и е подадена в срока по чл. 59, ал.1 от ЗАНН съгласно определение №162/15.01.2013 год. по ЧКНАД №3514/2012 г. на Административен съд - П. ХХІV състав, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Жалбоподателят е привлечен към административно – наказателна отговорност за административно нарушение на чл. 33, ал. 1  от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС изразило се в това, че при извършена контролна проверка на 19.06.2013 год. в търговски обект – кафе-аперитив, находящ се в гр.П., ул. „П.Ш.” №**, стопанисван от ЕТ ”С.-А.Г.” е установено, че във въведеното в обекта фискално устройство няма отразена всяка промяна на касовата наличност, посредством функциите служебно въведени и служебно изведени суми – в и извън касата в момента на извършването и с точност до минута, нито в книгата за дневни финансови отчети.   

От фактическа страна се установи следното:

На 19.06.2013 година била осъществена проверка на едноличния търговец жалбоподател от свидетеля М.К.Й., заемаща длъжността „инспектор по приходите” към ТД на НАП П.. При проверката била осъществена контролна покупка, за която бил издаден контролен бон. Направена била засечка на наличните парични средства и маркираните суми на фискалното устройство. Установено било, че към момента на проверката във въведеното в обекта фискално устройство ДАТЕКС DP-55KL, с ИН на ФУ DТ 378444 и ФП № 02378444, няма отразена всяка промяна на касовата наличност, посредством функциите служебно въведени и служебно изведени суми – в и извън касата в момента на извършването и с точност до минута, нито в книгата за дневни финансови отчети. Констатирана била положителна касова разлика в размер на 115,77 лева между фактическата наличност 154,50 лева, разчетена касова наличност от фискалното устройство в размер на 38,73 лева, сума на паричните средства в началото на работния ден – 0,00 лева, въведени пари в касата – 0,00 лева и изведени пари от касата – 0,00 лева. Нарушението не е довело до неотразяване на приходи. Проверката е документирана с ПИП серия АА№0053700/19.06.2013 г. Нарушен е /осъществен е/ съставът на чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Нарушението е за първи път. За установеното нарушение на 27.06.2013 год. М.К.Й. съставила АУАН № F066658/27.06.2013 год. Въз основа на този акт заместник директорът на ТД на НАП – П., след като приел, че нарушението не води до неотразяване на приходи, издал обжалваното наказателно постановление № 71704-FO66658 от 02.09.2013 год., с което за нарушението и на основание чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДДС наложил на търговеца наказание „имуществена санкция в размер на 700.00 лв. Посочено е, че установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства: АУАН сер. AN F066658/27.06.2013 год., ПИП серия АА№0053700/19.06.2013г., отчет от ФУ и опис на паричните средства.   

Горната фактическа обстановка се установява от приложените гласни доказателства, показания на свидетеля Й., която поддържа констатациите в съставения АУАН, които съдът кредитира като обективни, последователни и коректни. Установява се и от писмените доказателства по делото: АУАН и НП в оригинал, извлечение от касовата книга на жалбоподателя, дневен отчет от фискалното устройство, опис на наличните парични средства.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на неговата компетентност и в предвидената от закона форма. Съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредба Н-18/13.12.2006 г.  на МФ, извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми, а за фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута. Целта на закона е спазването на строга финансова отчетност в търговския обект, отразяване на сумите от оборота по фискално устройство и на касовата наличност, съгласно този оборот. От показанията на св. Й. се устновява, че задълженото лице не е изпълнило вменените му с чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ задължения: констатираната разлика между междинния отчет и касовата наличност сочи на това. Съдът кредитира показанията на свидетеля, тъй като те кореспондират с приложените касови бонове, установяващи, че  ФУ притежава операции "служебно въведени" или "служебно изведени" суми, които явно не били използвани, което се потвърждава и от установеното в  изготвения протокол, подписан без възражение и описа на касовата наличност, изготвен и подписан от И.А. – продавач-консултант. Неоснователно е възражението за липса на пълно и точно описание на нарушението и за недоказаност на обвинението. Разпоредбата на чл.33, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ е ясна и постановява задължение за регистриране във фискалното устройство чрез операциите „служебно въведени” и „служебно изведени” суми на всяка промяна на касовата наличност. Тази разпоредба е част от установения ред за регистрация и от­чет­­ност, които са задължителни за лицата, използващи фискални устройства. Нор­мата има за цел създаване на условия за съпоставимост на касовата наличност с документираните със съответното фискално устройство суми от продажби и от из­вър­шени служебно въвеждане и извеждане на суми във всеки един момент. Всяка една разлика между наличните и документираните средства препят­ст­ва проследяването на паричния поток в търговския обект и представлява нару­ше­ние на правилата за регистрация и отчетност. В случая нито се твърдят, нито се установяват извинителни причини констатираната разлика да не е регистри­ра­на чрез операция от наличното и функциониращо фискално устройство. Макар нарушението да не е довело до неотразяване на приходи, това води до неотчитане на обороти в обекта.

В НП не са изложени мотиви за индивидуализиране размера на опре­де­ле­на­та имуществена санкция, но както е отразено нарушението е за първи път, при което е наложена санкция в минимален размер, а именно 700 лева.

         По изложените съображения съдът намира че наказателното постановление се явява правилно, не страда от съществени нарушения на процесуалните норми, поради което като законосъобразно следва да бъде потвърдено.     

Ето защо и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 71704-FO66658, издадено на 02.09.2013 г. от Заместник Директор на ТД на НАП- гр. П., с което за нарушение на чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от  НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на основание чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДДС на едноличния търговец ЕТ ”С.-А.Г.”, БУЛСТАТ: *********, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 700 /седемстотин/ лева.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.