АНД 5691/2013 - Решение - 14-02-2014

Решение по Наказателно дело 5691/2013г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 294, 14.02.2014 г., гр. Пловдив

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІ наказателен състав

на петнадесети януари

две хиляди и четиринадесета година

в публично съдебно заседание в състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

 

секретаря Иванка Пиронкова,

 

като разгледа докладваното от съдията

 

НАХД № 5691 по описа за 2013 год.

 

намира за установено следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № К-0027351 от 04.04.2013г. на Т.Д.Д. – Директор на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, оправомощена със Заповед № 1356/20.11.2012г. на Председателя на КЗП, с което на “И-М. .” ЕООД,  ЕИК ***, със седалище гр. П. и адрес на управление: ул. „***” №**, ет.**, ап.**, представлявано от В.К.К. – управител, на основание чл. 78 от Закона за туризма е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл.55, ал.2 от Закона за туризма.

Жалбоподателят в жалбата и в съдебно заседание, представляван от адв. К., моли съда да отмени наказателното постановление по доводи, изложени в жалбата.

Въззиваемата страна – КЗП РД Пловдив, представлявана в съдебно заседание от адв. К., пледира за законосъобразност и обоснованост на НП и моли съда да го потвърди.

Съдът, като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на обжалваното наказателно постановление с оглед произнасяне по същество, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от надлежно лице - срещу което е издадено атакуваното НП, поради което същата е допустима.

Наказателното постановление е издадено против “И.-М. .” ЕООД, за това, че при извършена проверка на 14.01.2013 г. в обект кафе-аперитив „И. К.”, находящ се в гр. П., ул. „****” №**, било установено, че обектът е в работен режим и има клиенти. На видно място било поставено удостоверение за утвърдена категория № 001211-Ц/15.04.2009г. „една звезда”, вид и наименование на обекта – кафе-аперитив „И. К.”; капацитет 30/15/15, наемател „И.- М..” ЕООД. Проверката установила, че над входа а обекта има надпис върху тента на латиница „West Coffee & Tea”. Наименованието на обекта по удостоверение за категоризация било „И. К.”. При проверката било констатирано, че надписът не отговаря на наименованието на обекта по удостоверение за утвърдена категория, с което били въвеждани в заблуждение туристите. С това според АНО е била нарушена нормата на чл. 55, ал.2 от Закона за туризма /отм./.

За извършената проверка на място бил съставен Констативен протокол № К-0129219 от 14.01.2013г., в присъствието на продавач в обекта. На 22.01.2013г. в присъствие на управителя на жалбоподателя е съставен Протокол за проверка на документи № К-0058070/22.01.2013г., видно от който са представени договор за наем на обекта и учредителен договор, копия от които са приложени към преписката. На същата дата е съставен и АУАН № К-0027351/22.11.2012г. в присъствието на управителя К..

Тъй като настоящата съдебна инстанция е такава по същество и задължението на съда е служебно да следи за законосъобразността на обжалваното наказателно постановление, съдът намира, че при издаването на НП не е допуснато съществено процесуално нарушение, което да опорочава обжалвания резултат и да налага неговата отмяна, без да се обсъждат въпросите по съществото на жалбата. Както АУАН, така и НП са издадени от оправомощени лица, в кръга на тяхната компетентност, видно от представените към преписката Заповед № 1356/20.11.2012г. и Заповед № 1143ЛС/30.09.2011г. и двете на Председателя на КЗП, съдържат изискуемите реквизити съобразно разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН и на чл. 57, ал.1 от ЗАНН – посочена е дата и място на извършване на нарушението, в какво се състои същото и обстоятелствата около неговото извършване. Дадена е правна квалификация на нарушението /по вече отменения ЗТ/ и е посочена санкционната разпоредба /също по отменения ЗТ/.

Изложената по-горе фактология, отразена и в НП, съдът установява въз основа както на представените писмени доказателства /от преписката/, а и от разпита на свид.Т., присъствала на проверката.  Показанията й съдът кредитира като логично изложени и неопровергани от останалите събрани доказателства. Безспорно се установява, че към момента на проверката обектът е бил в работен режим. Същият е бил категоризиран по установения ред с издадено надлежно удостоверение, копие от което е приложено по делото. Видно от същото касае именно обект – кафе аперитив с наименование „И.-к.”. Т.е. към деня на проверката са били предоставяни туристически услуги /по смисъла на чл. 3, ал.2, т.2 от ЗТ /отм./ вр. с §1, т.4 от ДР на ЗТ /отм./ в търговски обект, по смисъла на чл. 3, ал.3, т.3 от ЗТ /отм./.

Също така безспорно при това положение, за този обект важи задължението поставените надписи за вида, наименованието и категорията на туристическия обект да не въвежда в заблуждение туриста, съобразно чл. 55, ал.2 от ЗТ /отм./. В случая надписът на входа на заведението е съдържал друго наименование на туристическия обект, различно от това, което е посочено в издаденото му удостоверение и безспорно дава невярна информация касателно наименованието на търговския обект. Т.е. правилно наказващият орган е преценил, че нарушението на търговеца консумира състава на чл. 55, ал.2 от ЗТ /отм./, като предвид това, че нарушението е на формално извършване, а не е резултатно такова, не е необходимо според съда да се е стигнало и до конкретен казус на въведен в заблуждение потребител.

Коректно е приложена и санкционната норма на чл.78 от ЗТ /отм./, като размерът на наложената имуществена санкция е минималният. Не може да бъде споделено възражение за маловажност на нарушението, доколкото нарушената норма охранява интересите на потребителите на туристически услуги. Изискванията ненапразно са многобройни и детайлни, скрепени с високи санкции, като целта на законодателя е осигури качество на туристическия продукт и защита на потребителите, включително на здравето им.

Същевременно съдът намира, че следва НП да бъде отменено като незаконосъобразно на друго основание - ЗТ, действал към момента на проверката и на издаване на НП, е отменен с нов, в сила от 26.03.2013г. В него е посочено – чл. 132, ал.4 от ЗТ /ДВ 30/2013 г./, че "Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти по ал. 1 не трябва да въвеждат в заблуждение туриста", която законова норма съответства на тази по отменения закон – чл. 55, ал.2 от ЗТ /ДВ 56/2002 г./. В Глава седемнадесета "Административнонаказателни разпоредби" на ЗТ /ДВ 30/2013 г./ обаче няма норма, която да ангажира административната отговорност за нарушения по чл. 132 от ЗТ. Ето защо, Съдът приема, че законодателят е отменил като административно наказание посоченото от административния орган деяние, поради което следва да се приложи и разпоредбата на чл. 3, ал.2 от ЗАНН, тъй като е налице по-благоприятен закон за нарушителя, в който извършеното от него деяние не се квалифицира като административно нарушение.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № К-0027351 от 04.04.2013г. на Т.Д.Д. – Директор на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, оправомощена със Заповед № 1356/20.11.2012г. на Председателя на КЗП, с което на “И.-М..” ЕООД,  ЕИК ******, със седалище гр. П. и адрес на управление: ул. „*****” №*, ет.**, ап.***, представлявано от В.К.К. – управител, на основание чл. 78 от Закона за туризма е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение по чл.55, ал.2 от Закона за туризма.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.