АНД 5675/2013 - Решение - 19-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

333 гр.Пловдив, 19.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, VI н.с., в публичното заседание на 24.01.2014г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Виктория Калайджиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5675/2013г. по описа на ПРС, VI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № 4443/16.05.2013г. на  Началник Сектор ПП към ОД МВР – Пловдив, с което на Е.И. *** N 24, с ЕГН: ********** на основание чл.315, ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева за нарушение на чл. 315, ал.1 т.1 от КЗ.

         Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и се представлява от пълномощник, който заявява, че поддържа жалбата.  В последната, както и в съдебно заседание, пълномощникът на жалбоподателя навежда твърдения за неправилност на наказателното постановление, тъй като в хода на съдебното следствие се установило, че има сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Предвид на това моли наказателното постановление да бъде отменено изцяло.

         Въззиваемата страна – ОД МВР – Пловдив, редовно призована за съдебно заседание не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е  ОСНОВАТЕЛНА.

На 20.04.2013г. около 16,30 ч.  на път II-86, 19+435км. посока гр.Асеновград жалбоподателят управлявал лек автомобил „в.в.“ с рег.N ***, собственост на Й.В., като бил спрян за проверка от полицейски служители. При проверка последните установили, че жалбоподателят не представил документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ или гранична застраховка на автомобилистите за МПС, което управлявал. Това било определено като нарушение по чл. 315 ал.1 т.1 от КЗ и бил съставен АУАН № 4443/20.04.2013г. въз основа на който и атакуваното НП.

В хода на съдебното производство в качеството на свидетел бе разпитан актосъставителят Л.Н.Н., който заявява, че поддържа изложеното в АУАН. От показанията му се установява, че жалбоподателят управлявал автомобил с чужда регистрация. При влизането му в страната се прави застраховка, като при проверката не му бил представен такъв документ. Съставил АУАН за това, че не бил представил валидна полица „Гражданска отговорност“, а не че въобще няма застраховка. В качеството на свидетел бе разпитана и водената от жалбоподателя Е. Г.К.. От показанията й се установява, че присъствала на проверката, като няколко дни преди това било счупено и сменено предното стъкло на автомобила. По време на проверката жалбоподателя нямал документи, но св.К. е виждала застраховката „Гражданска отговорност“. Показанията на свидетелите Съдът кредитира като логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото, както и приложените в административната преписка писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал.

 По делото като писмено доказателство е приобщено писмо от ЗД „Бул Инс“ АД, с което ни уведомяват, че застрахователна полица „Гражданска отговорност“ N 02113000749193 е сключена за лек автомобил „Опел Вектра“ без регистрационен номер, с рама ******, собственост на Е.И.И. и е със срок на валидност от  05.03.2013г. – 15,00ч. до 04.03.2014г. Тъй като е платена само първа вноска от по полицата, а останалите три не са заплатени, то полицата е прекратена на 20.06.2013г.    

Предвид изложената фактическа обстановка Съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде ОТМЕНЕНО като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. На първо място следва да се отбележи, че съгласно чл. 42 т.4 от ЗАНН административният орган следва да посочи в АУАН описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. В АУАН е отразено, че жалбоподателят „не представя документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, което е установено на 20.04.2013г.  Наред с това съгласно чл. 42 т.5 от ЗАНН за административният орган съществува задължението да посочи и правните норми, които са били нарушени виновно. В АУАН административният орган е посочил, че е нарушена нормата на чл. 315 ал.1 т.1 от КЗ. Цитираната норма е със следното съдържание: „Лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т. 1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва със: 1) глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице;“. В случая административният орган е приел, че жалбоподателят не представя документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, като квалифицира нарушението за липса изцяло на такава застраховка, поради което и вменил нарушението на цитираната по-горе разпоредба.

Наред с това следва да се отбележи, че за управляваният от жалбоподателя автомобил има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, видно от представените по делото документи, приобщени като писмени доказателства. От последните се установява, че е налице валидна полица за застраховка „Гражданска отговорност“ за периода 05.03.2013г. – 20.06.2013г. В този случай административният орган е следвало да ангажира отговорността на жалбоподателя за това, че не носи определени документи, сред които е и застраховка „Гражданска отговорност“ – чл. 100 ал.1 т.3 от ЗДвП, който текст предвижда задължение за носене на застраховка „Гражданска отговорност“, а на осн. чл. 183 ал.1 т.2 от ЗДвП се ангажира административната му отговорност с наказание глоба в размер на 10 лева, когато лицето не изпълни задължението си по чл. 100 ал.1 т.3 от ЗДвП. Всъщност от разпита на актосъставителя се установява, че последният е констатирал като нарушение неносенето на документ за застраховка „Гражданска отговорност“, а не за това, че жалбоподателя няма такава.

С оглед на изложеното до тук Съдът приема, че административният орган е допуснал съществени процесуални нарушения – чл. 42 т.4 и т.5 от ЗАНН като е описал нарушение, което не съответства на квалификацията, определена от административният орган. По този начин са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като жалбоподателят е лишен от правото му на защита, а именно да разбере естеството на вмененото му нарушение, в какво качество му е вменено, кои са виновните действия, които административният орган е приел, че водят до констатираното нарушение и какво всъщност е вмененото му нарушение. Това води до извода, че  обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено изцяло.

Ето защо и поради горните мотиви и на осн. чл.63 ал.1 от ЗАНН , Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4443/16.05.2013г. на  Началник Сектор ПП към ОД МВР – Пловдив, с което на Е.И. *** N 24, с ЕГН: ********** на основание чл.315, ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева за нарушение на чл. 315, ал.1 т.1 от КЗ.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд - Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

СЕКРАТАР: В.К.