АНД 5649/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Наказателно дело 5649/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 313

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

28.11.2013 г.                                                                        гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На двадесет и осми ноември две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

 

Секретар: Гергана Спасова

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 5649 по описа за 2013 година

 

                                            

Р      Е      Ш      И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 9342/23.08.2013 г. на Началника на Сектор „ПП” към ОДМВР гр. Пловдив, упълномощен с К-6659 от 17.06.2013 г., с което на А.Т.К. са наложени следните административни наказания - за нарушение на чл.5, ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП и на основание чл.180 ал.1 т.1 пр.4 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 50/петдесет/лева и за нарушение на чл.94, ал.3 пр.6 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.3 т.2 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 30 /тридесет/лева.

         Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

 

 

                                                                                                                                        

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.    

Обжалвано е Наказателно постановление № 9342/23.08.2013 г. на Началника на Сектор „ПП” към ОДМВР гр. Пловдив, упълномощен с К-6659 от 17.06.2013 г., с което на А.Т.К. са наложени следните административни наказания - за нарушение на чл.5, ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП и на основание чл.180 ал.1 т.1 пр.4 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 50/петдесет/лева и за нарушение на чл.94, ал.3 пр.6 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.3 т.2 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 30 /тридесет/лева.

Жалбоподателят А.Т.К., нередовно призована, не се явява в съдебно заседание.

Административно-наказващия орган - Сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Пловдив, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по подадената жалба.

Съдът е дал ход на делото при условията на чл.61, ал.2 от ЗАНН, тъй като К. не е била открита за призоваване налично посочения от нея в жалбата адрес, за което по делото е приложена докладна записка от служител на ІІ РУ „Полиция“ гр.Пловдив.

Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок, допустима е, но разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На 13.08.2013 г. от актосъставителя С.Я. е съставен акт за установяване на административно нарушение против А.Т.К., с ЕГН **********, за това, че на 19.06.2013 г. около 17,45 часа в гр. П., управлява товарен автомобил „Фолксваген“ с рег. № ***, чужда собственост, като управлява МПС по тротоара и създава опасност за движещите се по него пешеходци – Й. и Н.. Паркира на тротоара, с което създава пречки за движещите се пешеходците. АУАН е съставен по докладна записка. Въз основа на така съставения АУАН е издадено и обжалваното НП.

Разпитан в съдебно заседание, актосъставителят заявява, че той е съставил акта, поддържа го, и в кратък разказ излага направените констатации. Актът е съставен по жалба на посочените в акта очевидки, които твърдели , че лекият автомобил се движил по тротоара и е създал предпоставки за ПТП с тях в качеството им на пешеходки. По техни обяснения, след като автомобилът бил паркиран на тротоара, водачката напуснала мястото и затова е изпратен екип от ІІ РУП-Пловдив, които снели обяснения на място от тъжителките. Актосъставителят обяснява, че във връзка с образуваната преписка във Второ РУП, му е било разпоредено да издири водача на автомобила и да му състави АУАН по ЗДвП. В присъствието на К. й е бил съставен акта, където в графата възражения е написала, че ще представи писмени обяснения и възражения.

В подадената до съда жалба, жалбоподателката К. моли обжалваното наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно. Твърди, че описаната в АУАН и НП фактическа обстановка не отговаря на действителната такава и моли съда да допусне двамата свидетели – очевидци на случилото си при режим на довеждане. В съдебно заседание не се явява и не предоставя, твърдените в жалбата доказателства.

Съдът, след като разгледа представените по делото доказателства, намира, че жалбата е неоснователна по следните съображения:

Съдът кредитира показанията на актосъставителят, който твърди, че жалбоподателката не е оспорвала фактическата обстановка, а че се е създал конфликт между нея и посочените в АУАН две свидетелки-очевидци. При тези данни и с оглед обстоятелството, че не се събраха никакви доказателства, които да оспорят изложената в обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление фактическа обстановка, съдът намира, че направените възражения спрямо обжалваното НП са абсолютно неоснователни и следва да бъдат изцяло отхвърлени.

При тези данни съдът счита, че административно наказващия орган правилно и законосъобразно е подвел извършените от жалбоподателя нарушения под нормата на чл.5, ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП и чл.94, ал.3 пр.6 от ЗДвП на основание съответно - чл.180, ал.1 т.1 пр.4 от ЗДвП и чл.183, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложил наказания както следва: за нарушението по чл.5, ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП – ориентиран към минималния предвиден в закона размер, а по отношение наказанието по чл.93, ал.3 пр.6 от ЗДвП – в единствения предвиден в закона размер.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                    

 

ВЯРНО с оригинала.

 

Г.С.