АНД 5640/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Наказателно дело 5640/2013г.

                                       РЕШЕНИЕ

 

Номер  398                               24.02.2014 година                    Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                 ХХІІ наказателен състав

На двадесет и трети януари                                                   2014  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 5640 по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 60 от 03.09.2013г на Заместник-кмета в Община Пловдив, с което на основание чл.18, ал.1 от Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010г., на ЕТ „Л – Л А.”, БУЛСТАТ: ********, със седалище и адрес на управление: гр.П, бул.”И”, № **, вх.*, ет.*, ап.**, представлявано от Л. Д. А., ЕГН **********, е наложена Имуществена санкция в размер на 100.00 /сто/ лв. за извършено административно нарушение по чл.18, ал.1 от Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 60 от 03.09.2013г на Заместник-кмета в Община Пловдив, с което на основание чл.18, ал.1 от Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010г., на ЕТ „Л – Л А.”, БУЛСТАТ: ********, със седалище и адрес на управление: гр.П, бул.”И”, № **, вх.*, ет.*, ап.**, представлявано от Л. Д. А., ЕГН **********, е наложена Имуществена санкция в размер на 100.00 /сто/ лв. за извършено административно нарушение по чл.18, ал.1 от Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010г.

Жалбоподателят ЕТ „Л – Л А.” обжалва наказателното постановление и моли същото да бъде отменено, по подробно изложени в жалбата съображения. В съдебно заседание, редовно призован, чрез процесуален представител пледира за отмяна на постановлението като незаконосъобразно, излагайки съображения за допуснати съществени нарушение на процесуалните правила.

Въззиваемата страна – Община Пловдив, редовно призована, не изпраща процесуален представител и не взема становище по спора.

Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното Наказателно постановление е издадено против ЕТ „Л – Л А.”, за това, че при извършена проверка на 10.07.2013г. с начален час 11.40 часа, на обект магазин “Мелодия”, находящ се в гр.Пловдив, БУЛ. Х. К. № **, установено с констативен протокол № 102248/10.07.2013г. в присъствието на лицето С. А., е констатирано, че на терен общинска собственост, на ул.Р Д, № **-**, е разположен двустранна преместваема табела с размери 0,7 на 1,10 м или обща рекламна площ от 0,77 кв.м х2 – 1,54 кв.м, измерени с ролетка. За извършването на рекламна дейност фирмата няма разрешение за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност.

В наказателното постановление е посочено още, че в описанието на законовите разпоредби, които са нарушени, в АУАН № 100368 е записано “Наредба за реда за издаване и ползване на разрешение на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив”, вместо вярната “Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив”, като е посочено, че в този случай намира приложение разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН.

С това е нарушен чл.18, ал.1 от Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010г.

Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № 100368 от 11.07.2013г., съставен от М.Н.Т. - гл.инспектор в Пловдивски общински инспекторат, в който по идентичен начин е описана, посочената по-горе фактическа обстановка, като, обаче, деянието е било квалифицирано по чл.18, ал.1, във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба за реда за издаване и ползване на разрешение на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив. Тези фактически положения се установяват и в хода на съдебното производство по безспорен и несъмнен начин от събраната по делото доказателствена маса – гласни и писмени доказателства. Съдът кредитира напълно свидетелските показания на актосъставителя Т. като логични, безпристрастни и кореспондиращи на писмените доказателства по делото, а последните се възприемат като достоверни, обективни, взаимно подкрепящи се и неоспорени от страните.

При тази фактическа установеност съдът приема, че е осъществен състава на административното нарушение, възведено по чл.18, ал.1 от Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010г., като според цитираната разпоредба „Физически или юридически лица, поставили неправомерно РИЕ с временен характер /какъвто е процесния случай/ (транспарант, хоругва и др.), се наказват с глоба, респ. с имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв.”. Посочената норма представлява сложен фактически състав и съдържа в себе си както нарушението, така и санкцията за същото.

При служебна проверка на НП и АУАН съдът констатира, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаването, респективно съставянето им, което обуславя незаконосъобразност на атакуваното постановление и налага отмяната му.

В обстоятелствената част на акта и постановлението не са изложени никакви обстоятелства, които обосноват кое е лицето, към което е отправено задължителното правило за поведение и което не го е спазило, а абсолютно неперсонализирано е описано нарушението. Не става ясно кой е субекта на нарушението, всъщност въобще не се разбира кое е лицето разположило РИЕ, още по-малко дали се касае за физически или юридическо лице. Жалбоподателят ли е този, който стопанисва обекта, а в случай на установена такава връзка, то дали неговото управително тяло е разположило неправомерно РИЕ, или пък някое физическо лице от персонала на магазина е сторило това. Неяснотата се засилва и от факта, че се твърди магазина да се намира на една улица – бул.”Х К”, № ** а РИЕ – на ул.”Р Д”, № **-**, като същевременно не са изложени никакви обстоятелства относно съдържанието на РИЕ, така, че дори и по логически път да може да се направи извод, че процесния елемент касае магазин “М”. Обратното би означавало, че всеки един неправомерно поставен РИЕ на територията на Община Пловдив няма пречка да бъде свързан с проверявания в конкретния казус търговски обект, а още повече с наказаното лице. Всъщност се касае за недостатъчно пълно и ясно излагане на обстоятелства, които да обвържат противоправната деятелност с твърдения нарушител. Недостатъчно е в АУАН и НП да е посочено единствено, че нарушител е определено лице, без по някакъв начин да е обяснено, защо именно това лице е субект на нарушението. Неяснотата на тези обстоятелства се преценява като непълнота във фактическите положение при които е реализиран състава на нарушението, което се преценява като нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл.42, т.4 от ЗАНН и на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, досежно минимално необходимото съдържание съответно на АУАН и НП в насока пълно, точно и коректно излагане на всички обстоятелства, при които е извършено нарушението и в частност такива, от които да се прецени авторството му.

Допълнително, основателно се явява възражението на процесуалния представител на жалбоподателя за допуснати съществени процесуални нарушения досежно некоректното посочване на нарушените законови разпоредби. Освен, че е налице разминаване между тези отразени в акта и постановлението, то е налице и различие в нормативния акт, който се твърди да е нарушен. Всъщност този порок АНО се е опитал да санира, като издавайки НП е отбелязал неправилното посочване в акта на нарушената наредба, но същевременно на свой ред е допуснал отново грешка, посочвайки за вярна наредба, която по начина, по който е формулирана също е невярна и не съществува. Наказващият орган е счел, че се касае за порок, който не е от категорията на съществените и попада в приложното поле на чл.53, ал.2 от ЗАНН, което, обаче, не се споделя от настоящия съдебен състав по следните съображения:

Законодателят е бил категорично ясен, когато в разпоредбите на чл.42, т.5 от ЗАНН /досежно АУАН/ и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН /досежно НП/, е предвидил задължителни реквизити на посочените актове, а именно законните разпоредби, които са били нарушени. Касае се за законов императив, според който е необходимо пълно, точно и ясно посочване не само на виновно нарушените законови разпоредби, но и на самите нормативни актове, което в случая не е налице и жалбоподателят е поставен в ситуация, в която да гадае какво нарушение му е вменено, при какви обстоятелства е осъществено същото, както и кой е нарушения закон.   

С оглед на всичко гореизложено настоящият съдебен състав счита, че атакуваното НП № 60 от 03.09.2013г на Заместник-кмета в Община Пловдив, с което на основание чл.18, ал.1 от Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010г., на ЕТ „Л – Л А.”, БУЛСТАТ: ********, със седалище и адрес на управление: гр.П, бул.”И”, № **, вх.*, ет.*, ап.**, представлявано от Л. Д. А., ЕГН **********, е наложена Имуществена санкция в размер на 100.00 /сто/ лв. за извършено административно нарушение по чл.18, ал.1 от Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010г., следва да бъде ОТМЕНЕНО като незаконосъобразно.

 

За горните изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

          По изложените мотиви съдът постанови решението си.                                       

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК