АНД 5591/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 5591/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 475, гр. Пловдив, 28.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, VІ н.с., в публичното заседание на 24.01.2014г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Виктория Калайджиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5591/2013г. по описа на ПРС, VІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.53 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № РЦ - 144/20.10.2012г. на Началника на Отдел *********, с което на И.Л.Л., ЕГН: **********,*** N ** на осн. чл.75 ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 900 /деветстотин/ лв. за нарушение по чл.38 ал.1 от ЗРА.

         Жалбоподателят, редовно призован, не се явява в съдебно заседание, а се представлява от пълномощник, който заявява, че поддържа жалбата. В последната, както и в съдебно заседание, пълномощникът навежда твърдения за допуснати процесуални нарушения. Твърди, че от данните по делото не се установявало пълномощникът й да е уловил рибата и по какъв начин е станало това. Счита, че обжалваното наказателно постановление не е издадено в сроковете по чл. 32 от ЗАНН. Моли Съда да отмени обжалваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно.  

         Въззиваемата страна – ГД „РК“ – ИАРА – Пловдив, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.       

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок, предвид което е допустима, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

 

На 26.09.2012г. около 04,00ч. на яз.П. в ръкава на с.Б. било установено, че жалбоподателят е уловил по нерегламентиран начин следното количество риба: общо 16 бр. шаран със следните размери: 1 бр. – 18 св., 4 бр. – 24 см., 1 бр. – 26 см., 3 бр. – 28 см., 1 бр. – 29 см., 2 бр. – 30 см., 3 бр. – 33 см. Рибите са с размер под минимално допустимия по ЗРА. Констатациите били определени като нарушение по чл.38 ал.1 във вр. с чл. 75 ал.1 от ЗРА и на жалбоподателя бил съставен АУАН N 0019575/26.09.2012г., въз основа на който и атакуваното НП N РЦ-144/20.10.2012г.

 

         В хода на съдебното производство в качеството му на свидетел бе разпитан актосъставителя Д.Д.М., който заявява, че поддържа акта си. От показанията на свидетеля се установява, че извършил проверка заедно с колеги на яз.П. за нерегламентиран улов на риба. Останал в служебния автомобил, докато колегите му извършили обход. Установили, че жалбоподателят бил в лодка в язовира и вадел мрежи с риба. Колегите му го извикали по телефона, при което се отзовал. Имали затруднение по снемане на самоличността на нарушителя, който имал и други актове за подобни нарушения. Когато отишъл при колегите си, нарушителят бил до автомобила си, а на брега била лодката. Измерил рибата със специална линийка, която била предоставена от службата им в С.. В качество на свидетели бяха разпитани и посочените като такива в АУАН, а именно Ц.И.Б. и В.И.Ц.. От разпита на св.Б. се установява, че на жалбоподателя Л. във въпросния ден му съставили три АУАН. Няколко пъти бих хванат да бракониерства в яз.П.. Проверката била в тъмната част на денонощието, като бил наблюдаван известно време от брега на язовира. Когато тръгнал да излиза от язовира, проверяващите отишли до автомобила му където жалбоподателя акостирал с лодката, в която имало риба в чувал, а отстрани до лодката пуснати две мрежи в „работен режим“. Тези мрежи били на около 20 метра от нарушителя, когато проверяващите пристигнали при него. Те наблюдавали през цялото време действията на нарушителя. От разпита на св.Ц. се установява, че придружавал колегите си при проверка на яз.П., където видял жалбоподателя да бракониерства. Видели последния в лодка в язовира и когато лодката тръгнала да излиза, св.Ц. и колегата му тръгнали към мястото, където щял да излезе. Около лодката намерили две мрежи в работно положение, а в лодката имало други мрежи. Установили уловената риба, която измерили.

         В хода на съдебното следствие като свидетели бяха разпитани и водените от представителя на жалбоподателя лица, а именно А. Ц. Ц. и Д. Г.К.. От разпита на св.Ц. се установява, че през септември 2012г. бил продължителен период от време на яз.П., където ловял риба. Познавал жалбоподателя И., който един ден дошъл на язовира и оставил лодката си. Вечерта отново се появил като седнал при други рибари да си говори. Тогава дошли проверяващи и почнали да обикалят около лодката с прожектори, чул единия да казва, че там има мрежи. Не бил виждал И. да влиза във водата и да пуска мрежи. Не виждал и лодката да влиза във водата. От разпита на св.К. се установява, че вечерта на проверката бил на яз.П., когато до язовира пристигнал жалбоподателя И. с автомобила си. След като слязъл, извадил от автомобила лодка и я оставил в страни, след което отишъл при други рибари да си говори. По късно вечерта дошли проверяващи и станал спор за лодката. Не е виждал лодката на И. да влиза в язовира. Единия от проверяващите влязъл във водата и установил мрежи за риба, които извадил.

Съдът кредитира показанията на свидетелите като обективни и кореспондиращи с останалите събрани по делото писмени доказателства.     

Предвид изложената фактическа обстановка Съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде ОТМЕНЕНО като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. На първо място следва да се отбележи, че административно наказателното производство стартира пред административния орган със съставяне на АУАН и приключва с издаването на НП.  Съгласно разпоредбата на чл. 42 т.4 от ЗАНН АУАН следва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. В настоящият АУАН е посочено, че жалбоподателят е уловил риби, които са под минимално допустимият размер по закон – 35 см. В ЗРА, приложение 2 обаче за риби Шаран минималният размер е 30 см. Разпоредбата на чл. 42 т.5 от ЗАНН задължава административният орган да посочи законовите разпоредби, които са нарушени. Като такива в АУАН е посочена разпоредбата на чл. 38 от ЗРА, без да е конкретизирана коя от 5-те алинеи административният орган е приел за нарушена. Тъй като административно наказателното производство е специфично и нарушителят може да защитава правата си единствено чрез възражения при съставянето на АУАН и три дни след това, законодателят е предвидил задължителни изисквания към административният орган, с което се гарантират правата на нарушителя и се спазват процесуалните правила по ангажиране на административно наказателната му отговорност. Така НП следва да отговаря на реквизитите, посочени в чл. 57 от ЗАНН, като чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН отново предвижда описание на нарушението, обстоятелствата при които е извършено и доказателствата, които го потвърждават. Така в описателната част на обжалваното НП административно наказващият орган е посочил, че рибите са с размер под минимално допустимия по ЗРА, с което е променил установеното в АУАН и е изключил посочения там размер от 35 см. Липсва обаче конкретно кои норми от ЗРА касаят размера на рибите. Наред с това съгласно чл. 57 ал.1 т.6 от ЗАНН административно наказващият орган е посочил като нарушени разпоредби чл. 38 ал.1 във вр. с чл.75 ал.1 от ЗРА. Т.е. тук административно наказващият орган е конкретизирал алинеята на чл. 38 от ЗРА и е добавил друга разпоредба, която не е била посочена в АУАН и не е била известна на нарушителя при съставянето му. По този начин последният е бил лишен от адекватно право на защита, а именно да разбере в цялост вмененото му нарушение още със съставяне на АУАН и въз основа на което е ангажирана и административно наказателната му отговорност с обжалваното НП. Административно наказващият орган се е опитал да санира пропуските, допуснати при съставяне на АУАН, като е допуснал нови нарушения, а именно не е посочил конкретните допустими размери по ЗРА, както и е конкретизирал и добавил законови разпоредби, за които смята, че са били нарушени.

Нарушаването на правото на защита на нарушителя е съществено процесуално нарушение, което води до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, поради което последното следва да бъде отменено, без да се разглежда спора по същество.

Ето защо и поради горните мотиви и на осн. чл.63 ал.1 от ЗАНН , Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РЦ - 144/20.10.2012г. на Началника на Отдел *********, с което на И.Л.Л., ЕГН: **********,*** N ** на осн. чл.75 ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 900 /деветстотин/ лв. за нарушение по чл.38 ал.1 от ЗРА.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд - Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

  Вярно с оригинала! М.Т.