АНД 5582/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 5582/2013г.

РЕШЕНИЕ №428

Град Пловдив, 27. 02. 2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХІ - ви наказателен състав в открито съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

При секретаря Нели Въгларова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 5582 по описа на Районен съд- гр. П. ХХІ-ви наказателен състав, за да се произнесе, приема за установено следното:

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 16-460, издадено на 10.05.2013 г. от Ю.А.И. на длъжност Главен директор на ГД „ИДТН“, с което на жалбоподателя търговско дружество “С.Е.Д.М.С.” ООД ЕИК ********, седалище и адрес на управление гр. С., район М.*, бл. ****, вх. *, ет. *, ап. **, представлявано от О.П.П. с ЕГН:********* за административно нарушение на чл. 26 от Закона за техническите изисквания към продуктите ( съкр.ЗТИП) е наложено на основание чл. 52 от ЗТИО административно  наказание “имуществена санкция в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева”.

Жалбоподателят редовно уведомен, не се явява  процесуален представител в съдебно заседание. В депозираната жалба счита наказателното постановление за незаконосъобразно и моли да бъде отменено поради процесуални нарушения.

 Въззиваемата страна – ДА „МТН“, редовно призована, в съдебното заседание не се явява представител. Дава становище по законосъобразност на атакуваното наказателно постановление и моли да бъде потвърдено.

Съдът, като съобрази доводите изложени в жалбата и  събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Жалбата изхожда от административно наказаното лице и е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.  

От фактическа страна се установи следното: На 10.10.2012 г. била извършена проверка на газорегулираща станция /ГРС/ за природен газ – декомпресираща площадка за захранване на гр. Ч., намираща се в гр. Ч., ул. „Ч.“ №*. Проверката се извършила от свидетеля Х.Г.Х., заемащ длъжността главен инспектор в РО „ИДТН“ – гр. П.. Било установено, че в обекта се екплоатирало транспортируемо съоръжение под налягане със зав. № 10465, представляващо резервоар за транспортиране на сгъстен природен газ (батерия) състояща се от 34 бр. бутилки с общ обем 5066 литра, тип МАТ 1500. Актосъставителят установил експлоатацията на описаното транспортируемо съоръжение по това, че същото захранвало с природен газ газорегулаторния пункт.  От поставената върху транспортируемото съоръжение под налягане табелка и нанесените върху нея данни актосъставителят установил, че “С.Е.Д.М.С.” ООД бил производител по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от ДР на ЗТИП. Актосъставителят поискал от П.П.П., представител на “С.Е.Д.М.С.” ООД в обекта по време на проверката, да му представи декларация за съответствие на описаното транспортируемо съоръжение под налягане със зав. № 10465, но същият му отговорил, че в момента на проверката не можел да представи. След като свидетелят установил, че описаното транспортируемо съоръжение попадало в обхвата на действалата към момента на производството и пускането му в експлоатация Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане (НСИОСТСН), приета на основание чл. 7, ал. 1 от ЗТИП, то следвало съответствието на съоръжението със съществените изисквания да се установи с маркировка за съответствие, каквата било налице, с декларация за съответствие и техническо досие. Актосъставителят с писмо  изх. № ТН18-00-2738/15.10.2012 г. на РО „ИДТН“-П. поискал от “С.Е.Д.М.С.” ООД на основание чл. 30ж, ал. 1, т. 2 от ЗТИП да представи в РО „ИДТН“-П. в три дневен срок от получаване на писмото декларация за съответствие и техническо досие на транспортируемото съоръжение под налягане със зав. № 10465. Писмото било получено от “С.Е.Д.М.С.” ООД на 24.10.2012 г. и дружеството е трябвало да представи изисканите документи до 29.10.2012 г. включително. “С.Е.Д.М.С.” ООД е представило само Декларация за съответствие с писмо с вх. № ТН-18-2870/29.10.2012 г. и не е било представено техническо досие. Свидетелят преценил, че с бездействието си жалбоподателят е извършил административно нарушение на чл. 26, ал. 1 от ЗТИП и на това основание бил съставен и АУАН №7-610/26.11.2012 г.. Актът бил връчен и подписано от Огнян Павлов на 11.12.2012 г., като той посочил, че ще направи възражения в срок.  Възражението от 14. 12. 2012 г. с вх. № 18-00-3449/17.12.2012 г. било разгледано от административнонакзващия орган и прието като неоснователно. На основание съставения АУАН №7-610/26.11.2012г. и било издадено обжалваното НП №13-460/10.05.2013 г., с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5000
(пет хиляди) лева на основание чл. 52 от ЗТИП. НП е получено от представител на търговското дружество “С.Е.Д.М.С.” ООД на 27.05.2013 г..

Изложената фактическа обстановка безспорно се установява от събраните гласни доказателства: свидетелски показания в съдебно заседание на актосъставителя Х.Г.Х., който поддържа направените в акта констатации и които съдът кредитира изцяло като обективни, непредубедени и съответни на всички приобщени в хода на съдебното следствие писмени доказателства: НП и АУАН в оригинал с разписки за връчването им, заповеди №А-548/22.10.2008 г. и №А-266/23.06.2011 г.на ДАМТН, копие от писма и уведомления до “С.Е.Д.М.С.” ООД, копие от Декларация за съответствие.

На база така изяснената фактическа обстановка и събраните гласни и писмени доказателства съдът установи от правна страна следното:

НП е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. Административното нарушение е било правилно и законосъобразно установено, като не са допуснати съществени нарушения на административно наказателните правила, които да ограничават правото на защита на жалбоподателя. При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение. Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона. Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗТИП производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, при поискване от органите за надзор на пазара предоставят техническото досие и декларацията за съответствие. От събраните по делото доказателства се установява, че транспортируемо съоръжение под налягане със зав. № 10465, представляващо резервоар за транспортиране на сгъстен природен газ (батерия), състоящ се от 34 бр. бутилки с общ обем 5066 литра, тип МАТ 1500 е произведено от “С.Е.Д.М.С.” ООД. С писмо изх. № ТН18-00-2738/15.10.2012 г. на РО ИДТН гр. П. е било поискано от дружеството да представи декларацията за съответствие и техническото досие на посоченото по – горе транспортируемо съоръжение под налягане. В определения обаче с писмото срок декларацията за съответствие не е била представена в РО ИДТН гр. П.. Предвид горното следва да се приеме за правилен направеният от наказващия орган извод, че дружеството е нарушило разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗТИП, поради което е ангажирал неговата отговорност. Съгласно чл. 52 от ЗТИП лице, което не изпълни задълженията си по чл. 26, се наказва с глоба от 500 до 1 000 лв. или с имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв. С обжалваното постановление на дружеството е наложена имуществена санкция в минимално предвидения от закона размер на 5 000 лв.. Законосъобразно наказващият орган е приел, че случая не е маловажен. Що се отнася до посоченото в жалбата, че представянето на изискания документ е станало по-късно след изтичане на дадения срок, следва да се отбележи, че няма доказателства за това по делото.

В хода на административното производство съдът не констатира допуснати нарушения от категорията на съществените, които да засягат правото на защита на санкционираното дружество и да налагат отмяната на наказателното постановление. Според настоящата инстанция и актосъставителят при съставяне на АУАН, и административно – наказващият орган при издаване на НП са изпълнили в пълен обем съответните им задължения по чл. 42 от ЗАНН и по чл. 57, ал. 1 от ЗАНН, така че направеното в тази връзка възражение в жалбата, е неоснователно.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

Р      Е      Ш      И :

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Наказателно постановление № 16-460, издадено на 10.05.2013 г. на Главния директор на ГД „ИДТН”, с което на жалбоподателя търговско дружество “С.Е.Д.М.С.” ООД ЕИК ********, седалище и адрес на управление гр. С., район М.*, бл. ****, вх. *, ет. *, ап. **, представлявано от О.П.П. с ЕГН:********* за административно нарушение на чл. 26 от Закона за техническите изисквания към продуктите (съкр.ЗТИП) е наложено на основание чл. 52 от ЗТИО административно  наказание “имуществена санкция в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева”.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено, пред Административен съд – град Пловдив, по реда на АПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.