АНД 5464/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 5464/2013г.

РЕШЕНИЕ

Номер   473                            28.02.2014г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На единадесети ноември                        двехиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Мери Кеворкян

като разгледа докладваното от съдията

НАХД о номер     5464  по описа за    2013   година

намира и приема за установено следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е наказателно постановление № 7175/08.07.2013г. на ВРИД Началник Сектор ПП -гр.Пловдив, с което на Е.С.В., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лв. за нарушение по чл.100, ал.2, вр. с чл.179, ал.3, т.4, пр.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят В.  моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно, по съображения подробно изложени в жалбата и съдебно заседание.

          Въззиваемата страна - ПП - Пловдив, не изпраща представител и не взема становище по делото, въпреки предоставената й възможност.

          Съдът след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

          На 14.06.2013г. около 07.50 ч.  жалб.В. управлявал МПС – л.а. Ф. П. с ДК № **** от с.П. към гр.П. В района на портала на фирма СТ”Р. 95”АД бил спрян от свид.И.Д.К. – полицейски служител към І РУП Пловдив. В хода на проверката се установила, че автомобила е собственост на сестрата на жалбоподателя, а той самия не бил залепил валиден винетен стикер от категория к-3 на предното обзорно стъкло на автомобила. За същото на жалб.В. му бил съставен АУАН с №7175 /фабр.869805/14.06.13г. На 17.06.13г. жалбоподателя депозирал възражение срещу констативния акт като посочил, че действително не е имал валиден винетен стикер, но всъщност причина за това било състоянието на автомобила, който не бил в движение, но на 13.06.13г. преминал технически преглед, ден преди това бил заплатен годишния данък, както и била сключена задължителната застраховка гражданска отговорност. Освен това жалб.В. представил и решение на ТЕЛК№0195 030/13.02.2008г. видно от което същия има определена 100 % нетрудоспособност, а така също и социална оценка от 25.04.13г., че сочеща той има нужда и е направено предложение до Директора на Дирекция „Социално подпомагане” за добавка за социална интеграция включително за транспортни услуги. По силата на това, жалб.В. имал право да получи безплатен винетен стикер, но към датата на нарушението все още не се бил снабдил с такъв. Въпреки това въз основа на посочения акт било издадено и атакуваното наказателно постановление.

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на свид.И.Д.К., от писмените доказателства представени по делото - АУАН, Заповеди - 3 бр. , справка АНД, Решение на ТЕЛК, социална оценка, възражение срещу АУАН, копие на квитанция за платен данък и полица и добъвак към нея за застраховка  ГО, които Съдът възприема и кредитира като първия изцяло отговарящ на изискванията на закона, а съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП първия се ползва с доказателствена сила и в тежест на жалбоподателя е възложено да бъде оборен. Последното не бе сторено, а и не се спори по фактите.

При тези установени факти Съдът констатира, че е допуснато неправилно приложение на материалния закон, което е основание за отмяна на процесното НП. Действително жалбоподателя е извършил вмененото му нарушение по чл.100, ал.2 от ЗДвП като на посочената дата и място / Републикански път ІІІ – 862/ е управлявал МПС без да е залепил валиден винетен стикер от категория К-3. Същевременно наказващия орган е следвало да отчете, че в процесния случай жалбоподателя е лице със 100% нетрудоспособност и действително е имал право на безплатен винетен стикер, задействал е процедурата по снабдяване с такъв и нарушението не е извършено с цел заобикаляне на закона. Далеч по подходящо е било в случая писмено да се предупреди нарушителя по реда на чл.28 б.а от ЗАНН, че при следващ подобен случай ще бъде санкциониран с глоба. Като не се е възползвал от това си правомощие наказващия орган всъщност неправилно е приложил закона, тъй като изброеното по-горе недвусмислено сочи, че настоящия казус покрива състава на маловажен случай на административно нарушение.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н. с.

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7175/08.07.2013г. на ВРИД Началник Сектор ПП -гр.Пловдив, с което на Е.С.В., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лв. за нарушение по чл.100, ал.2, вр. с чл.179, ал.3, т.4, пр.1 от ЗДвП.

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.