АНД 544/2013 - Решение - 24-07-2013

Решение по Наказателно дело 544/2013г.

 

                                        Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     2073                                     24.07.2013г.                                 град П.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

П.СКИ РАЙОНЕН СЪД             ХХІІІ        наказателен       състав

На     двадесет   и    девети     май               две хиляди и дванадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                     Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 544  по описа за   2013г.

 

 

 

                                              Р Е Ш И:

 

 

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 13814/12 от 29.11.2012г. на ВРИД Началник сектор “ПП” към ОДМВР - П.,  с което на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП са наложени на Я.В.Г., ЕГН: **********,***, “глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 11 /единадесет/ месеца за административно нарушение по чл. 5 ал. 3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП, като на основание  Наредба № І-1959 на МВР е постановено и “Отнемане на 10 /десет/ контролни точки” – по чл. 174 ал. 1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –               гр. П. в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на глава дванадесета от АПК.

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО СЕКРЕТАР Н.Т.

 

 

МОТИВИ:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 13814/12 от 29.11.2012г. на ВРИД Началник сектор “ПП” към ОДМВР - П.,  с което на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП са наложени на Я.В.Г., ЕГН: **********,***, “глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 11 /единадесет/ месеца за административно нарушение по чл. 5 ал. 3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП, като на основание  Наредба № І-1959 на МВР е постановено и “Отнемане на 10 /десет/ контролни точки”.

Жалбоподателят – Я.В.Г., настоява за отмяна на атакуваното наказателно постановление, формулирайки оплакване за неправилност и незаконосъобразност на същото. Редовно призован, не се явява лично и не се представлява в съдебно заседание.

          Въззиваемата страна – Сектор “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” /“ПП”/ при ОДМВР - гр. П., редовно призована, не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът след преценка на събраните по делото доказателства намира,  че жалбата е  ДОПУСТИМА - подадена от лице с правен интерес в срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, а разгледана по същество и  ОСНОВАТЕЛНА.

С оспореното Наказателно постановление /НП/, административно-наказателната отговорност на жалбоподателя Я.В.Г. е ангажирана за виновно административно нарушение по чл. 5 ал. 3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП за това, че: На 01.11.2012г. около 01:15 часа в                          гр. П., ул. П” №, като водач на  МПС, управлявал лек автомобил “Рено Меган Сценик”  рег. № РВ  МР - лична собственост, след употреба на алкохол; изпробван бил с техническо средство - Дрегер № 0272, който отчел 1.10 промила алкохол в издишания въздух; издаден бил талон за кръвна проба № 0258706.

Горното се основава на съставен от Л.Б.Л. –               ст. полицай към сектор “ПП” гр. П., акт за установяване на административно нарушение /АУАН/  № К198 - 13814 /бл. сер. Р,                      № 187593/ от 01.11.2012г. против Я.В.Г. за нарушение по             чл. 5 ал. 3 т. 1 от ЗДвП за това, че: На 01.11.2012г. около 01:15 часа в                          гр. П., ул. П” № , като водач на  МПС, управлявал лек автомобил “Рено Меган Сценик”  рег. № РВ  МР - лична собственост, под въздействие на алкохол; изпробван бил с техническо средство – Дрегер Алкотест 7410+ № 0272, който в 01.22 часа отчел 1.10 промила съдържание на алкохол в издишания въздух от водача; същият залитал, говорел забавено, издаден му бил и връчен талон за медицинско изследване  № 0258706.

          Препис от така съставения АУАН на 01.11.2012г. е предявен и връчен лично на Я.В.Г., който го е подписал без възражения.

          В качеството на свидетел в съдебното производство е разпитан актосъставителят Л.Б.Л..

Свид. Л. твърди, че не си спомня нищо конкретно за случая. След предявяване на АУАН заявява, че същият е съставен от него и го поддържа, като посочва, че е спрял водача за проверка, изпробвал го за алкохол и уредът отчел положителен резултат.

Като писмени доказателства по делото са приобщени следващите административнонаказателната преписка такива – оригинали на Разписки за връчване на АУАН и НП, Талон за медицинско изследване № 0258706 и Справка АНД за жалбоподателя Г. от сектор “КАТ” при                ОДМВР - П.; заверени копия от  Заповеди № Із-1745/28.08.2012г. и                          № К-7615/03.07.2012г. на министъра на вътрешните работи, касаещи материалната компетентност на актосъставителя и наказващия орган.  

Съдът кредитира показанията на свидетеля Л., намирайки ги за добросъвестни, незаинтересовани и допълващи се от писмените доказателства, преценени като източник на обективна информация.

Въз основа на тази хармонична доказателствена съвкупност настоящата съдебна инстанция приема за категорично установено от фактическа страна следното:

          Около 01:15 часа на 01.11.2012г., на ул. П.” №  в                        гр. П., свид. Л.Б.Л. – ст. полицай към сектор “ПП” гр. П., спрял за проверка лек автомобил “Рено Меган Сценик”                рег. № РВ  МР, управляван от жалбоподателя Я.В.Г.. Извършил на последния предварителна качествена проба за употреба на алкохол с техническо средство Дрегер Алкотест 7410+ № 0272, което отчело положителен резултат, а именно концентрация от 1.10 промила в издишвания от Г. въздух. Поради това, свид. Л. съставил против водача АУАН бл. сер. Р, № 187593 от 01.11.2012г. за извършено виновно нарушение по чл. 5 ал. 3 т. 1 от ЗДвП и му издал талон за медицинско изследване № 258706, връчен в 01:45 часа на 01.11.2012г., като със същия му определил срок до 02:25 часа за явяване в УМБАЛ “Св. Георги” -                 гр. П..

Същевременно не се установява жалбоподателят да е оспорил показанията на техническото средство и да се е явил в определения му от контролния орган срок в лечебното заведение, респ. да е дал кръвна проба за лабораторно изследване. Противното не се и твърди от негова страна.

На 29.11.2012г. било издадено от ВРИД Началник сектор “ПП” към ОДМВР - П. обжалваното НП № 13814/12, като, приемайки, че Я.В.Г. не се е явил за медицинско изследване в лечебното заведение, наказващият орган счел за надлежно установена концентрацията на алкохол в кръвта на водача  въз основа показанията на техническото средство (съгласно чл. 6 изр. 1 предл. 2 вр. чл. 1 ал. 2                 предл. 1 и ал. 3 от Наредба  № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства).

          Тези категорично изяснени от доказателствата по делото и безспорни между страните фактически положения, действително сочат към осъществено от жалбоподателя Г. административно нарушение, но не с дадената му актосъставителя и наказващия орган правна квалификация.

          Без съмненение на 01.11.2012г. в гр. П. жалбоподателят е управлявал МПС – лек автомобил,  след употреба на алкохол, с което е нарушил общото правило на чл. 5 ал. 3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП, забраняващо на  водача на ППС да управлява същото под въздействие на алкохол. Неизпълнението на това задължение обаче съставлява административно нарушение с посочената в НП цифрова правна квалификация само доколкото не се касае за управление на ППС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда до 1.2 на хиляда включително, респ. и с установената с случая концентрация от 1.10 на хиляда, защото последното деяние нарушава не общата норма на чл. 5 ал. 3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП,                   а специалната спрямо нея /поради което и изключваща приложението й/ разпоредба на чл. 174 ал. 1 предл. 1 от ЗДвП.

        В този смисъл оспореното наказателно постановление се явява неправилно, а оттам и незаконосъобразно.

        Освен това, обжалваното НП е незаконосъобразно и поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, съставляващи самостоятелно основание за неговата отмяна.

     Преди всичко, с оглед гореизложеното, в случая липсва необходимата корелация между визираната в НП административнонаказателна норма на чл. 174 ал. 1 от ЗДвП (съдържаща и самото правило за поведение що се отнася до забраната за управление на ППС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 до 1.2 на хиляда) и сочената за нарушена законова разпоредба на чл. 5 ал. 3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП относно общата забрана за управление на ППС под въздействие на алкохол.

На следващо място, поставилият началото на административно-наказателното производство АУАН не съдържа дори коректно  посочване на нарушената според актосъставителя законна разпоредба, тъй като  нормата на чл. 5 ал. 3  т. 1 от ЗДвП не се изчерпва с една единствена хипотеза.

Допълнително,  визираната от наказващия орган санкционна норма на чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, освен, че също е лишена от необходимата цифрова конкретизация,  няма  нужната опора в АУАН и в текстовата част на НП, доколкото размерът на предвидените от законодателя административни наказания за управление на ППС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 до 1.2 на хиляда е в пряка зависимост от ненамерилото място в АУАН и НП обстоятелство кога водачът е придобил правоспособност за управление на МПС - преди повече или по-малко от две години.

         Коментираните, неотстраними в съдебната фаза по обжалване на издаденото наказателно постановление, нарушения на процесуалните правила са винаги от категорията на съществените, тъй като неминуемо ограничават възможността на жалбоподателя да осъществи защитата си в пълен обем.

         Всичко това безусловно влече и отмяната и на постановеното Отнемане на 10 контролни точки”, което не съставлява административно наказание или принудителна административна мярка, а фактическо действие с контролно-отчетен характер, имащо предупредителна за водача и информационно-статистическа за контролните органи функция, чието  извършването е обусловено от наличието на влязло в сила  наказателно постановление. За  пълнота обаче е необходимо да се отбележи, че то е             и незаконосъобразно постановено на основание  Наредба  I-1959  на МВР -  по чл. 174 ал. 1 от ЗДвП,  защото  последната разпоредба не предвижда възможност за отнемане на контролни точки. Затова в случая е неясно кое всъщност е предвиденото основание /според самата Наредба/ за  отнемане на контролните точки.  

Мотивиран от горното, настоящият съдебен състав счете, че атакуваното Наказателно постановление № 13814/12 от 29.11.2012г. на ВРИД Началник сектор “ПП” към ОДМВР - П.,  с което на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП са наложени на Я.В.Г., ЕГН: **********,***, “глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 11 /единадесет/ месеца за административно нарушение по чл. 5 ал. 3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП, като на основание  Наредба № І-1959 на МВР е постановено и “Отнемане на 10 /десет/ контролни точки” – по чл. 174 ал. 1 от ЗДвП,  следва да бъде изцяло отменено като неправилно и незаконосъобразно.

 

         По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                                 

 

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

ВЯРНО СЕКРЕТАР Н.Т.