АНД 5427/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Наказателно дело 5427/2013г.

   Р     Е   Ш   Е   Н   И   Е № 372

Гр. Пловдив, 24.02.2014г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                                         

Пловдивски районен съд, XІІ н. с. в публично съдебно заседание на четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:   

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

При участието на секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията АНД №5427/2013г. по описа на ПРС, XІІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №14131/10 от 27.08.2010г. на Нач. група в сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на Т.Г.П., ЕГН:********** за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева, като наред с това са отнети 3 контролни точки на основание Наредба №І – 1959 на МВР. По съображения, изложени в жалбата, жалбоподателят П., моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление /НП/.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 01.08.2010г. около 10.16ч жалбоподателят управлявал лек автомобил “***”, с рег. №***, в гр. Пловдив по бул. „***”, в района на надлеза, като се движил със скорост от 74 км/ч. при ограничение от 50 км/ч. Скоростта, с която се движил жалбоподателят, била измерена, заснета и фиксирана със система за видеоконтрол TFR1 – M 511, клип 4377, с дата и час, показани на водача.

За констатираното нарушение бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №14131/01.08.2010г., в който актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Въз основа на съставения акт било издадено обжалваното НП, с което на жалбоподателя П. за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева, като наред с това са отнети 3 контролни точки на основание Наредба №І – 1959 на МВР.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя А., разпитан в качеството на свидетел, както и от събраните по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

Съгласно чл.21, ал.1 от ЗДвП в случая жалбоподателят П. при управление на лекия автомобил не е следвало да превишава 50 км/ч. От събраните по делото доказателства се установява, че същият се е движил със скорост от 74 км/ч, от което следва да бъде направен изводът, че се е движил с превишена скорост. Предвид горното следва да се приеме за правилен направеният от наказващия орган извод, че в случая е била нарушена разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП, поради което е ангажирана отговорността на жалбоподателя.

Налице е обаче основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление, тъй като съгласно установената практика на Административен съд – Пловдив /предвид взето решение от 30.10.2013г. на Общото събрание на съда, прието по реда на чл.92, ал.5 и на осн. ал.2, т.3 от ЗСВ/ към настоящия момент е изтекла абсолютната погасителна давност за наказателно преследване по чл.81, ал.3 от НК, вр. чл.80 от НК, вр. чл.34, ал.1 от ЗАНН, която в конкретния случай е една година и шест месеца. Жалбоподателят е санкциониран за извършено административно нарушение на 01.08.2010г. и срокът на абсолютната погасителна давност е изтекъл на 01.02.2012г. Тъй като давността за наказателно преследване е период от време, определен от закона, с изтичането на който държавата губи правото си да осъществи наказателно, респ. административно – наказателно преследване, то на основание чл.81, ал.3 от НК, вр. чл.80 от НК, вр. чл.34, ал.1 от ЗАНН обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено. 

Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14131/10 от 27.08.2010г. на Нач. група в сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на Т.Г.П., ЕГН:********** за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева, като наред с това са отнети 3 контролни точки на основание Наредба №І – 1959 на МВР.

          Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.                               

                                                         

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н.Т.