АНД 5222/2013 - Решение - 14-02-2014

Решение по Наказателно дело 5222/2013г.

                                          Р     Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 296

Гр. Пловдив, 14.02.2014г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Пловдивски районен съд, XІ н. с. в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                           

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

         

          При участието на секретаря Антоанета Моллова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5222/2014г. по описа на ПРС, XІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № ***/24.06.2013г. на Началник РУ „Полиция” гр. С. при ОД на МВР гр. Пловдив, с което на С.К.Т., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП, на основание чл.182 ал.1 т.5 от ЗДП.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят Т. моли съда да отмени наказателното постановление /НП/.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 29.05.2013г. жалбоподателят Т. управлявал л. а. „Фолксваген Голф” с рег. № ********, лична собственост, в с. Б., обл. П. със скорост от 92 км/ч, превишавайки с 42 км/ч ограничението на скоростта от 50 км/ч, въведено със знак В – 26. Посоченото превишение на скоростта било установено с трафик радар TR 4D с № 287 с фиксирани скорост, дата и час, показани на водача. Във връзка с така извършеното нарушение водачът бил спрян от служители на „Охранителна полиция” при РУ „Полиция” гр. С. и срещу него бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № ***/29.05.2013г., с който актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.21 ал.1 от ЗДП.

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на С.Т. е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП, на основание чл.182 ал.1 т.5 от ЗДП.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на актосъставителя В.И.Х., разпитан в качеството на свидетел, чийто показания съдът кредитира като обективни, логични, последователни и кореспондиращи с писмените доказателства по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН. Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона. В постановлението е посочено мястото на извършване на нарушението, а именно – с. Б., обл. П.. Действително не е посочена улицата, на която е било извършено нарушението така, както е сторено при съставяне на акта, в който е отбелязано, че нарушението е извършено в с. Б., ул. „С.” № **. Макар в НП да не е посочена улицата, на която е извършено нарушението, следва да се отбележи, че това не е и необходимо. Мястото на извършване на нарушението е в достатъчна степен индивидуализирано чрез посочване на населеното място.

Действително в постановлението е посочено, че водачът не е спазил ограничението на скоростта от 50 км/ч, въведено със знак В – 26, докато в акта не е посочено по какъв начин това ограничение е въведено. Въпреки че в АУАН не е посочен знакът, с който е въведено ограничението на скоростта, в достатъчна степен е описано нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено така, че да може нарушителят да разбере в какво точно се изразява вмененото му във вина нарушение. Наред с горното следва да се отбележи и това, че съгласно разпоредбата на чл.53 ал.2 от ЗАНН постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.    

Управлявайки л. а. „Фолксваген Голф” с рег. № ******** със скорост от 92 км/ч жалбоподателят Т. е нарушил разпоредбата на чл.21 ал.1 от ЗДП, тъй като е превишил с 42 км/ч ограничението на скоростта от 50 км/ч. Посоченото превишение на скоростта е било установено с трафик радар TR 4D с № 287. От изпратеното по делото писмо от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив и приложеното към него заверено копие от списък с идентификационни номера на преминали успешно последваща проверка средства за измерване – радарни скоростомери от 04.03.2013г., се установява, че техническото средство – радарен скоростомер TR 4D с фабричен № 287 към 29.05.2013г. е било технически изправно. Същото е преминало успешно технически преглед и последваща проверка на 01.03.2013г. от оправомощената от „Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” лаборатория за проверка на средства за измерване в „Полицейска техника” към Отдел „Управление на собствеността” при Главна дирекция „Национална полиция” на МВР. Проверката е със срок на валидност от 12 месеца, т. е. до 01.03.2013г. Що се отнася до посоченото в жалбата, че в случая не е приспаднат толеранс от 3 км/ч, следва да се отбележи, че в списъка на преминалите успешно последваща проверка средства за измерване не е посочена възможност за грешка при отчитане на скоростта от техническото средство, поради което и не са налице предпоставки за приспадане на скорост.

Съгласно разпоредбата на чл.182 ал.1 т.5 от ЗДП водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място над 40 км/ч, се наказва с глоба 300 лв. В този размер е и наложената на жалбоподателя Т. глоба и същият не подлежи на редуциране.

При  извършената служебната  проверка  съдът  не  констатира  допуснати  в  хода  на  административнонаказателното производство  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила,  които  да  налагат  отмяна  на  наказателното  постановление. 

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН съдът

 

 

                                                  Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ***/24.06.2013г. на Началник РУ „Полиция” гр. С. при ОД на МВР гр. Пловдив, с което на С.К.Т., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП, на основание чл.182 ал.1 т.5 от ЗДП.

          Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.            

                                                        

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ