АНД 5221/2013 - Решение - 04-12-2013

Решение по Наказателно дело 5221/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 3197, гр. П., 04.12.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, VI н.с., в публичното заседание на 6.11.2013г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Виктория Калайджиева, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 5221/2013г. по описа на ПРС, VI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 717/21.08.2013г. на Началника на РУП гр.Стамболийски, с което на Д.А.М., ЕГН: **********,*** ** в частта, с която на осн. чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение по чл.123 от ЗДвП.

         Жалбоподателят, редовно призован, се явява в съдебно заседание и се представлява от пълномощник, който заявява, че поддържа жалбата си. В последната, както и в съдебно заседание пълномощникът навежда твърдения за допуснати процесуални нарушения, поради което моли Съда да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно в обжалваната му част.

         Въззиваемата страна – РУП гр.Стамболийски, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

 

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок, предвид което е допустима, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

 

На 04.08.2013г. в 04,15ч. в с.Б., обл.П. било установено, че жалбоподателят управлявал лек автомобил „Ш.О.” с рег.N *********, зелен на цвят, собственост на ЕТ „******”, като допуснал следните нарушения: 1. Управлявал МПС след употреба на алкохол – 1,71 промила, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410” с фабричен номер N ARSM 0060, като бил издаден талон за медицинско изследване N 0137882; 2.Водачът напуска ПТП.  Констатациите били определени като нарушения съответно по т.1  по чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП и по т.2 – по чл.123 от ЗДвП, като на жалбоподателя бил съставен АУАН N 717/04.08.2013г., въз основа на който и атакуваното НП N 717/21.08.2013г.

 

В хода на съдебното производство в качеството на свидетел бе разпитан актосъставителят С.И.Б., който заявява, че поддържа изложеното в АУАН. От показанията му се установява, че бил изпратен от дежурния при РУП – Стамболийски за възникнало ПТП. На мястото на инцидента имало един автомобил, като малко по-късно на мястото дошъл пеша и водачът на втория автомобил, който бил посочен от свидетели като такъв. Тествал и двамата водачи за алкохол, като на жалбоподателя отчело наличие на алкохол и съставил АУАН. Жалбоподателят бил разпитан и защо напуснал ПТП-то, което също било описано в АУАН, а жалбоподателя нямал възражение за констатираното.  Показанията на свидетеля Съдът кредитира като логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото, както и приложените в административната преписка писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал.

 

Предвид изложената фактическа обстановка Съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде ОТМЕНЕНО като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. На първо място следва да се отбележи, че съгласно чл. 42 т.4 от ЗАНН административният орган следва да посочи в АУАН описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. В АУАН е отразено, че „..Водачът напуска ПТП…“. Като нарушена законова разпоредба /съгласно чл.42 т.5 от ЗАНН/ е посочена чл. 123 от ЗДвП. Същата фактическа обстановка и нарушена законова разпоредба са повторени и в обжалваното наказателно постановление. Цитираната законова разпоредба съдържа две алинеи, като първата от тях има съответно три точки и общо девет букви, в които подробно са описани задълженията на водачът на МПС при възникнало ПТП. Както в АУАН, така и в обжалваното НП е описано, че жалбоподателят е напуснал ПТП, без да е посочено какво е точно произшествието, между кои участници в движението е възникнало, кои са превозните средства и какъв е механизмът на възникване. Наред с това административният орган. съгласно разпоредбата на чл.42 т.5 от ЗАНН е следвало да посочи в детайли нарушената разпоредба, тъй като общото й посочване ограничава нарушителя да разбере конкретното нарушение, което му е вменено. Тези констатирани пропуски при съставяне на АУАН са били повторени от административно наказващия орган, който в обжалваното наказателно постановление е приел като фактическа обстановка единствено израза „...Водачът напуска ПТП...”, а като нарушена разпоредба е посочено само чл.123 от ЗДвП. Посоченото е нарушение на чл. 57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН, което е съществено процесуално нарушение, тъй като ограничава правото на защита на жалбоподателя, а именно да разбере в цялост вмененото му нарушение и съответно законовата норма, въз основа на която е ангажирана административно наказателната му отговорност.  

С оглед на изложеното до тук Съдът приема, че административният орган е допуснал съществено процесуално нарушение. На първо място административният орган не е описал фактическа обстановка в нейната цялост, както и не е посочил конкретно коя разпоредба е нарушена, а единствено е посочена общата разпоредба на чл.123 от ЗДвП. По този начин са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като жалбоподателят е лишен от правото му на защита, а именно да разбере естеството на вмененото му нарушение, в какво качество му е вменено, кои са виновните действия, които административният орган е приел, че водят до констатираното нарушение и въз основа на коя законова разпоредба е ангажирана административно наказателната му отговорност. Това води до извода, че  обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно в обжалваната му част и като такова следва да бъде отменено.

Ето защо и поради горните мотиви и на осн. чл.63 ал.1 от ЗАНН , Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 717/21.08.2013г. на Началника на РУП гр.Стамболийски, с което на Д.А.М., ЕГН: **********,*** ** в частта, с която на осн. чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение по чл.123 от ЗДвП.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд - П. по реда на АПК.

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.