АНД 5177/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 5177/2013г.

                                            Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      438                                       28.02.2014 г.                              град Пловдив

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             ХХІІІ наказателен състав

На двадесет и първи януари                   две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

Като разгледа  докладваното  от съдията

НАХ дело  номер 5177  по описа за 2013г.

 

 

                                                Р Е Ш И:

 

 

         

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 21007–F003562, издадено на 10.10.2012г. от С А П – Зам. Директор при ТД на НАП -               гр. Пловдив, с което  на основание чл. 355 ал. 1 от КСО е наложена на                     “ХЕР ПУНКТ.” ЕООД, БУЛСТАТ: , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “и К” № , представлявано от управителя И.К.М., ЕГН: **********, имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 7 ал. 3 във вр.  ал. 1 и ал. 2 от КСО.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –                     гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, по реда на глава дванадесета от АПК.

 

                                           

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно, секретар Н.Т.

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 21007–F003562, издадено на 10.10.2012г. от С А П – Зам. Директор при ТД на НАП -               гр. Пловдив, с което  на основание чл. 355 ал. 1 от КСО е наложена на          ХЕР ПУНКТ.            ЕООД, БУЛСТАТ: , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “З.К.” № , представлявано от управителя И.К.М., ЕГН: **********, имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 7 ал. 3 във вр.  ал. 1 и ал. 2 от КСО.

          Жалбоподателят – ХЕР ПУНКТ  ЕООД гр. Плодив, чрез управителя И.К.М., настоява за отмяна на наказателното постановление, формулирайки оплакване за незаконосъобразност на същото. Редовно призовано, дружеството-жалбоподател не изпраща представител в съдебно заседание.

         Въззиваемата страна –  ТД на НАП - гр. Пловдив, редовно  призована, чрез процесуалния си представител - ст. юрисконсулт Б.З., застъпва становище за неоснователност на жалбата, съответно пледира за нейното отхвърляне и потвърждаване на издаденото наказателно постановление като правилно и законосъобразно.

          Съдът след преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните намира, че жалбата е процесуално  ДОПУСТИМА - подадена от лице с правен интерес в срока по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, а разгледана по същество е и ОСНОВАТЕЛНА.

С атакуваното наказателно постановление /НП/, издадено въз основа на съставен от Д.Д.В. – инспектор по приходите в                 ТД на НАП - гр. Пловдив, акт за установяване на административно  нарушение /АУАН/ № F003562/10.04.2012г., административнонаказателната отговорност на “ ХЕР ПУНКТ ЕООД гр. Пловдив е ангажирана за нарушение на чл. 7 ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, поради това, че в качеството си на дружество осигурител не е спазило срока за внасяне по сметките на ТД на НАП - Пловдив на дължимите осигурителни вноски по фондовете на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за месец април 2011г. върху начислените за месеца трудови възнаграждения на работещите в дружеството по трудови правоотношения осем лица, полагали труд за периода 01.04.2011-30.04.2011г.  Възнагражденията за месец април 2011г. били начислени на 21.05.2011г., видно от счетоводна справка, представена от проверявания субект, но не били изплатени към датата на представяне на документите. Съгласно чл. 7 ал. 3 от КСО дължимите осигурителни вноски за фондовете на ДОО в размер на 324.18 лв., следвало да бъдат внесени до края на месеца, следващ месеца през който е положен трудът, т.е. до 31.05.2011г. Същите не били внесени към датата на съставяне на акта по разкритите за това сметки на ТД на НАП-Пловдив. ХЕР ПУНКТ  ЕООД гр. Пловдив подало в ТД на           НАП – Пловдив Декларация образец № 6 по реда на чл. 5 ал. 4 т. 2 от КСО             във връзка с чл. 7 ал. 3 от КСО и във връзка с чл. 2 ал. 2 от Наредба                         № Н-8/29.12.2005г. на МФ за периода месец април 2011г. с вх. № 1600-211-02989065/31.05.2011г., в която декларирало задължение към фондовете на ДОО в размер на 324.18 лв. Нарушението било установено  на 17.01.2012г. при разглеждане на исканите документи от лицето с Искане № 70-00-101 от                  04.01.2012г., представени на 17.01.2012г. в хода на извършваната проверка за установяване на факти и обстоятелства, възложена с Резолюция № 1141906 от 28.12.2011г., документирана с Протокол за извършване на проверка № 1141906 от 27.01.2012г. сер. АА № 0267868, като нарушението се потвърждавало и от извършена Справка за задълженията на задълженото лице към 27.01.2012г., присъединена към ПИП № 1141906/27.01.2012г. сер. АА № 0267868.

В съдебното производство в качеството на свидетел е разпитан актосъставителят Д.Д.В..

          Свид. В. заявява, че при възложената й проверка на “ ХЕР ПУНКТ ” ЕООД гр. Пловдив относно спазването на данъчното и осигурително законодателство се констатирало, че към момента на извършване на същата дружеството имало декларирани, но невнесени към бюджета осигурителни вноски, поради което съставила и актове за нарушения в няколко, доколкото си спомня десет, поредни месеца.

Като писмени доказателства по делото са приобщени следващите административнонаказателната преписка, в т.ч. оригинали на разписки за връчване на АУАН и НП, заверени копия на Резолюция за извършване на проверка № 1141906/28.12.2011г., ПИП № 1141906/27.01.2012г., Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице                     № 70-00-101/04.01.2012г., Справки за задълженията на “ХЕР ПУНКТ ” ЕООД към 27.01.2012г., 02.04.2012г., 06.04.2012г., Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към 04.01.2012г.; както и заверени копия на Заповеди № ЗЦУ-28/06.01.2010г., № ЗЦУ-1274/28.09.2010г., № ЗЦУ-401/27.04.2011г. и № ЗЦУ-692/25.06.2012г. на Изп. Директор на НАП, касаещи материалната компететност на административнонаказващия орган и актосъставителя.

Съдът кредитира депозираните от свид. В. показания, намирайки ги за добросъвестни и кореспондиращи с приетите по делото писмени доказателства, преценени като източник на обективна информация.

Въз основа на тази еднопосочна доказателствена съвкупност,  настоящата съдебна инстанция счита за категорично установено от фактическа страна,  а и безспорно между страните, че с подадена на 31.05.2011г. в компетентната ТД на НАП - Пловдив  Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ” (приложение № 4 към чл. 2              ал. 2 от Наредба №  Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица) “ ХЕР ПУНКТ ” ЕООД, в качеството си на работодател и осигурител по смисъла на чл. 5 ал. 1 от КСО,  е декларирало начислените /на 31.05.2011г./, но неизплатени, трудови възнаграждение за м. април 2011г. на работещите през този период по трудово правоотношение в дружеството осем лица, както и съответните дължими осигурителни вноски за фондовете на ДОО, в т.ч. за сметка на осигуреното лице и за сметка на осигурителя, възлизащи общо на 324.18 лева, които съгласно  чл. 7 ал. 3 от КСО е следвало да бъдат внесени по сметка на ТД на НАП - Пловдив до края на месеца, следващ този на полагането на труда, т.е. до 31.05.2011г.  /присъствен ден - вторник/, но осигурителят не е изпълнил това свое задължение и не е внесъл така дъжимите вноски по фондовете на ДОО за м. април 2011г. в законоустановения срок /нито пък до датите на съставяне на АУАН и издаване на процесното НП/.

 Несъмнено, бездействайки в регламентирания от закона срок                 (до 31.05.2011г. включително), в който е следвало да изпълни задължението си за превеждане по фондовете на ДОО на вноските за м. април 2011г., ) “ ХЕР ПУНКТ ” ЕООД е реализирало нарушение на чл. 7 ал. 3 от КСО,  приложимата към което административнонаказателна разпоредба се е явявала именно тази на чл. 355 ал. 1 от КСО в редакцията й, действала към момента на издаване на процесното наказателно постановление и предвиждала изрично възможността за това нарушение на юридическите лица да се налага имуществена санкция по смисъла на чл. 83 от ЗАНН.

 Същевременно обаче в случая е съществувала абсолютна процесуална пречка за образуване на административнонаказателното производство, което се явява изначално опорочено. АУАН F003562 от 10.04.2012г. е съставен след изтичане на предвидения в чл. 34 ал. 1 изр. 2 от ЗАНН преклузивен тримесечен срок от откриване на нарушителя, тъй като още на 01.06.2011г.  органите на приходната администрация вече са разполагали с цялата необходима и налична в собствения им масив от данни информация за обстоятелствата, обусловили направения извод относно наличието на извършено към тази дата нарушение по чл. 7 ал. 3 от КСО и неговия субект. От една страна, данните относно дължимите осигурителни вноски за фондовете на ДОО върху начислените трудови възнаграждения на работещите в дружеството по трудови правоотношения лица за месец април 2011г. са били предоставени от същото с подадената от него своевременно – на 31.05.2011г., в ТД на НАП - Пловдив декларация образец № 6 за месец април 2011г., а от друга страна, тези осигурителни вноски е следвало да се внесат в предвидения от закона срок – до 31.05.2011г., по сметка на ТД на НАП - Пловдив, като съобразно чл. 81 и чл. 87 от ДОПК именно НАП създава, поддържа и съхранява базата данни за задължените лица, включително по открита на всяко регистрирано лице данъчно-осигурителна сметка, част от чието законоустановено съдържание са размера на дължимите задължителни осигурителни вноски и лихвите по тях, бюджетът, съответно фондът, в който трябва да постъпят и постъпилите плащания от задълженото лице /чл. 87 ал. 2  ДОПК/. В тази връзка, видно и от показанията на актосъставителя, също от съдържанието на АУАН, НП и ПИП, при внасяне на осигурителните вноски по разкритите за това банкови сметка на ТД на НАП - Пловдив, данните за извършеното плащане се отразяват и са налични в информационна система на НАП, респ. по осигурителната сметка на задълженото лице, до която органите по приходите имат ежедневен служебен достъп. Следователно, чрез справка в информационния си масив (каквито именно справки  са били направени в хода на проверката, а логично и преди възлагането й с Резолюция                                   № 1141906/28.12.2011г. или поне към момента на изготвяне на Искането за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице                     № 70-00-101/04.01.2012г.) още на 01.06.2011г. органите на НАП са могли категорично  да констатират извършеното от конкретния субект нарушение, а същевременно са били и длъжни да сторят това, включително с оглед задължението на НАП, уредено в чл. 179 ал. 1 от ДОПК. Обективно няма как при изпълнение на задълженията си за служебно изследване и изясняване на всички факти от значение за събиране на публичните вземания, органите по приходите да не са установили непосредствено след изтичането на законоустановения срок, че в този срок конкретното задължено лице не е заплатило дължимите вноски по фондовете на ДОО за м. април 2011г. (При всяко положение обаче точно чрез проверка в данъчно-осигурителната сметка на дружеството е било установено конкретно от актосъставителя В. най-късно на 04.01.2012г., когато е направена в системата на НАП справката за актуално състояние на всички действащи трудови договори в дружеството и е изведено искането за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице  № 70-00-101/04.01.2012г.). Т.е, още от 01.06.2011г., а не от 17.01.2012г. - момента на представяне на изисканите от задълженото лице документи (сред които всъщност липсват такива, касаещи момента на начисляване на трудовите възнаграждения за м. април 2011г. и плащането на дължимите върху тях осигурителни вноски), са започнали да текат сроковете за иницииране на админинистративнонаказателното производство, възможността за което е преклудирана след 01.09.2011г. - присъствен ден, четвъртък. (Прочее, дори броено от 04.01.2012г., тримесечният срок пак ще е изтекъл преди съставянето на АУАН от 10.04.2012г). Нарушението се счита за открито, когато са налице необходимите и достатъчни данни за неговото извършване и индивидуализацията на нарушителя, т.е. когато са констатирани факти и обстоятелства за поведение на конкретно лице, обективно сочещо на осъществено нарушение, а правната квалификация на тези факти и конкретизацията на съответното нарушение представлява последваща откриването му дейност по установяване на нарушението и преценка на предпоставките за реализаране административнонаказателната отговорст на нарушителя. /Все в същата насока са напр. Решение № 1132/17.05.2013г. по к.н.а.х.д. № 1115/2013г., Решение № 1346/06.06.2012г. по к.н.а.х.д. № 1182/2012г., Решение № 2701/13.12.2012г. по к.н.а.х.д. № 3005/2012г., Решение                                        № 2817/20.12.12г. по к.н.а.х.д. № 3748/2012г., Решение№ 116/16.01.2013г. по к.н.а.х.д. № 3503/2012г. и др. на Административен съд - гр. Пловдив/.              Да се сподели обратното становище би имало за последица неоснователно удължаване на уредения в чл. 34 ал. 1 изр. 2 от ЗАНН тримесечен срок, чрез който се цели създаването на един обективен критерий при упражняването на преценката дали да се образува административнонаказателно производство срещу съответния субект, като се фиксира ясно крайният момент, до който той може да бъде преследван за извършено от него деяние, съставляващо административно нарушение. Естествено законодателят не ограничава контролните органи, когато счетат за необходимо да предприемат и допълнителни действия по изследване на релевантните обстоятелства, но тази им дейност трябва в рамките на тримесечния срок от откриване на нарушителя да завърши с вземането на решение да бъде ли той привлечен към административнонаказателна отговорност или не, като дейността преди съставяне на АУАН не е строго регламентирана и за целите на ЗАНН не е нито задължително, нито необходимо, извършването на проверка по смисъла на ДОПК. Обстоятелството дали посочените в подадената от осигурителя декларация образец № 6 като дължими осигурителни вноски са коректно определени и декларирани от него, респ. това ли е точният им размер /спрямо действително начислените трудови възнаграждения за съответния месец/ е от значение единствено с оглед индивидуализацията на административно-наказателната санкция, доколкото конкретният размер на невнесените в срок осигурителни вноски не е обективен елемент от състава на нарушението по  чл.  7 ал. 3 от КСО.  /А не е и констатирано различие с декларирания от дружеството размер на дължимите вноски по фондовете на ДОО за месец април 2011г., който размер, според посоченото в АУАН и НП, е установен единствено посредством проверка в данъчно-осигурителната сметка на задълженото лице и подадената от него за съответния период декларация           образец № 6/.

Наред с горното е налице и изтекъл срок на абсолютната погасителна давност. Съгласно чл. 11 от ЗАНН в административнонаказателното производство се прилагат правилата на НК досежно обстоятелствата, изключващи отговорността, когато същите не са намерили изрична уредба  в ЗАНН. По аргумент от чл. 24 ал. 1 т. 3 НПК и съобразно Тълкувателно решение  № 112/16.12.1982г. по н.д. № 96/82г. на ВС, ОСНК, такова именно обстоятелство се явява абсолютната погасителна давност, предвидена в              чл. 81 ал. 3 НК. Тъй като този институт не е регламентиран в чл. 82 от ЗАНН /визиращ давността, включително абсолютната, само за изпълнение на наказание, наложено с влязло в сила наказателно постановление,                      но не и абсолютната давност за наказателно преследване/, то според последователната практика на Административен съд - Пловдив чл. 81 ал. 3 от НК следва да бъде прилаган във връзка с правилата и сроковете, установени  в чл. 34 от ЗАНН, а не във връзка с чл. 80 от НК /Все в този смисъл са Решение № 1071 от 16.05.2013г. по к.н.а.х.д.  № 573/2013г.,  Решение № 1423 от 11.06.2012г. по к.н.а.х.д.  № 1200/2012г., Решение № 1440 от 14.06.2012г. по к.н.а.х.д. № 1209/2012г., Решение № 1757 от 20.07.2012г. по к.н.а.х.д. № 1180/2012г. и др. на Административен съд - Пловдив, както и Решение от 30.10.2013г. на Общото събрание на Административен съд гр. Пловдив, прието на основание чл. 92 ал. 2 т. 3 от ЗСВ/. В случая на дружеството-жалбоподател е вменено  нарушение на КСО, извършено на 01.06.2011г. Т.е., изключващият административнонаказателната отговорност за това нарушение срок на абсолютната погасителна давност, определен съгласно чл. 81 ал. 3 от НК вр. чл. 34 ал. 1 от ЗАНН /в приложимата редакция на последната норма - ДВ бр. 97/2007г./, е една година и половина, като същият е изтекъл още към месец  декември 2012г. и това безусловно влече отмяна на процесното  НП.

          Поради изложеното, макар и да не възприема останалите доводи на жалбоподателя, настоящият съдебен състав счете, че атакуваното Наказателно постановление  № 21007–F003562/10.10.2012г., издадено от Зам. Директор при ТД на НАП - гр. Пловдив, следва да бъде отменено.

                                                     

         По тези  мотиви съдът постанови решението си.

                                                  

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

Вярно, секретар Н.Т.