АНД 5143/2013 - Решение - 07-02-2014

Решение по Наказателно дело 5143/2013г.

                                              

 Р Е Ш Е Н И Е 

№.....                                07.02.2014 г.                             гр.Пловдив,

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХХVІ наказателен състав

На седемнадесети януари         две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

Секретар Гергана Питропова

като разгледа докладваното от съдията Печилкова АНД №5143 по описа на ПРС за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. ЗАНН.

         Постъпила е жалба от К.Й.Я. *** против Наказателно постановление №**-*****/23.08.2013 г. на  Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОБДХ/ гр.Пловдив, с което на осн. чл.417 ал.1 Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ й е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.132 ал.1 т.1 ЗВМД. Оспорва извършването на нарушението, за което е санкционирана с Наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят К.Я., редовно и своевременно призована, се явява лично и поддържа жалбата.

Въззиваемият ОДБХ гр.П., редовно и своевременно призован, в съдебно заседание не изпраща представител.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на жалбоподателя в съдебно заседание и след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

На 25.02.2011 г., съотв. 25.02.2013 г. са съставени протокол за наличие или липса на животни №* /л.28/, съотв.№* /л.20-21/ от ветеринарен лекар д-р А.Ч., подписани и от официален ветеринарен лекар д-р С.С., в които е отразена констатираната на 25.02.2011 г., съотв. на 25.02.2013 г. липса на 56 броя свине, респ. на 52 броя говеда, без документ за същата, относно животновъден обект с ветеринарен регистрационен №****-****, намиращ се в с.Я., общ.Р., обл.П., собственост на К.Й.Я.. Препис от протоколите са връчени на последната срещу подпис.

На 26.04.2013 г. на К.Я. *** е съставен АУАН за това, че на 25.02.2013 г. в ОВС гр.К.,  животновъден обект с рег. №****-**** продава 52 броя едри преживни животни и 56 броя свине, без да уведоми районния ветеринарен лекар, обслужващ обекта, в законоустановения срок – нарушение на чл.132 ал.1 т.1 ЗВМД. Препис от акта е предявен и връчен на К.Я. срещу подпис на 26.04.2013 г.

От показанията на свидетеля Ч. *** и тези на свидетеля С., актосъставител, се установява, че  във връзка  с констатираната липса на отглеждани във фермата на Я. животни, за които последната не уведомява ветеринарния лекар, последният изготвя протоколи за наличие или липса на животни. При представяне на изготвените от д-р Ч. протоколи, д-р С. констатира разлика между декларираното от Я. *** относно отглежданите животни и реално отглежданите такива. За извършеното нарушение, неуведомяване на ветеринарния лекар в 3-дневен срок относно движението на животните, на Я. е съставен АУАН от С.С..

Съдът дава вяра на показанията на свидетелите А.Ч. и С.С. като обективни и последователни.

Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното Наказателно постановление.

         При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Съгласно приложената по делото разписка, препис от НП е връчен на жалбоподателя на 04.09.2013 година. Срещу НП на 10.09.2013 г. е депозирана жалба до Районен съд-Пловдив чрез наказващия орган, видно от поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна /лице, което е санкционирано/ в рамките на преклузивния 7-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.59 ал.2 ЗАНН.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

От представените по делото протоколи за наличие или липса на животни се установява, че констатациите в същите касаят обект с ветеринарен регистрационен №****-****, намиращ се в с.Я., общ.Р., обл.П., стопанисван от жалбоподателя. Както в съставения акт, така и в НП е отбелязано, че нарушението е извършено в животновъден обект в гр.К.. Несъответствието между указаното в акта и в НП място на извършване на нарушението и това, което се установява от доказателствения материал по делото, съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до ограничаване на правото на защита на нарушителя и е основание за отмяна на НП като незаконосъобразно.

         Изискването собствениците на селскостопански животни да уведомят в 3-дневен срок ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за настъпилите промени в числеността на животните – напусналите обекта животни, е установено в правната норма на чл.132 ал.1 т.1 б.а ЗВМД, която е в сила до 28.01.2013 г. На 29.01.2013 г. влиза в сила изменение на същата / ДВ бр.7/2013 г./ Съгласно изменението, понастоящем разпоредбата на чл.132 ал.1 т.1 ЗВМД установява изискване собствениците на селскостопански животни да осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като сключват договори по чл.137а, съотв. по чл. 137б ЗВМД. Както в акта, така и в НП е посочено, че нарушението е извършено от жалбоподателя на 25.02.2013 г. и в този смисъл след отбелязаното изменение, към която дата указаното в чл.132 ал.1 т.1 б.а ЗВМД /изм./ изискване вече не съществува, респ. не е предвидено в друга норма на ЗВМД. Следователно не може да бъде ангажирана административно наказателната отговорност на К.Я. относно деяние, което към датата на извършването му не съставлява нарушение както на чл.132 ал.1 т.1 ЗВДМ, така и въобще, поради което и след като това изискване не е спазено, то както акта, така и НП са незаконосъобразни.  От друга страна, по делото не са налице доказателства К.Я. да няма сключен договор по чл.137а, съотв. по чл. 137б ЗВМД, в резултат на което да не осигурява ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглежда. В този смисъл не се установява същата да нарушава и понастоящем действащата разпоредба на чл.132 ал.1 т.1 ЗВМД.

С оглед изложените съображения обжалваното НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради което съдът

 

                                     Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №**-****/23.08.2013 г. на  Директора на Областна дирекция по безопасност на храните  гр.Пловдив, с което на К.Й.Я., ЕГН **********,*** на чл.417 ал.1 Закона за ветеринарномедицинската дейност е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.132 ал.1 т.1 Закона за ветеринарномедицинската дейност като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Пловдив в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.