АНД 4950/2013 - Мотиви - 27-12-2013

Мотиви по Наказателно дело 4950/2013г.

М О Т И В И

по НАХД№ 4950/13г., ПРС-Ін.с.

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.

          С мотивирано постановление по пр. пр.№6524/2013г. от 12.07.2013г., Районна прокуратура - Пловдив е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК на обвиняемата Н.М.Т. за това, че през месец юни 2013г., в дома си на ул. К. в гр. Пловдив, като пълнолетно лице е улеснила непълнолетно лице от мъжки пол – сина си А.Г.К., ЕГН ********** от г. Пловдив и лице от женски пол – С.А.М., ЕГН ********** от гр. П., което не е навършило 16 – годишна възраст да заживеят съпружески, без да са сключили брак – престъпление по чл.191, ал.2 от НК, с налагане на административно наказание ГЛОБА.

С разпореждане от 09.09.2013год. съдът е приел, че са налице предпоставките на чл.78а от НК и е насрочил делото за разглеждане по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

          Прокурорът поддържа направеното с постановлението предложение, като предлага на Съда да бъде наложено на дейците  наказание “глоба” в справедлив размер по преценка на съда.

Обвиняемата Н.Т. признава вината си, съжалява за извършеното и поддържат изложената фактическа обстановка в постановлението. Моли за определяне на минимално наказание.

          Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемата Н. М. Т. е родена на ***г***. Тя е българска гражданка, самоопределя се като българка, вдовица, с начално образование, пенсионер по болест, неосъждана, с ЕГН **********.

          През месец април 2013г. свид.А.К. работел като товарач на дърва в гр.П.. Там често се срещал с малолетната свид.С.М. – родена на ***г. Двамата се харесали един друг и решили да се оженят. Това им намерение не се харесало на бабата на свидетелката, ето защо двамата млади решили да заживеят заедно съпружески в гр.Пловдив при родителката на свид.К., а именно обв.Т.. Така на 12.06.13г. свид.С.М. напуснала дома си в гр.П. и с наето такси от свид.К. пристигнали в дома на последния в гр.Пловдив, находящ се на ул.К. №12. Обв.Т. приела като снаха свид.М. като й къносала косата, купила й дрехи и настанила младите в дома си. Освен това в духа на ромските обичаи свидетелката била представена на роднините като снаха на обвиняемата, а в последствие след осъществен полов акт на същите били показани чаршаф с кръв от първата брачна нощ. В интерес на истината първоначална свид.М. спяла при обвиняемата отделно от свид.К., но в последствие „брака” бил консумиран. Междувременно свид.Ф. М., баба на свид.С.М. като установила отсъствието й, уведомила органите на РУП – П.. На 18.06.13г. местонахождението й било установено, а свид.С.М. при проведена беседа с ИДПС при ІІІ РУП Пловдив посочила, че живее вече като семейна със свид.А.К., правили секс доброволно и не е принуждавана за нищо.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от обясненията на обвиняемата Т. дадени в хода на наказателното производство, от показанията на разпитаните в досъдебна фаза на процеса свидетели, както и от събраните писмени доказателства по делото. Съдът възприема и кредитира депозираните обяснения на обвиняемата и свидетелските показания, като обективни, непротиворечиви, логични и подкрепени с останалите събрани и приложени по делото доказателства. Макар да е налице известна непоследователност в обясненията на обвиняемата досежно извършеното престъпление, същата все пак потвърждава съставомерните факти, макар да намира че за ромския етнос е обичайно заживяването на семейни начала от страна на момичетата на ниска възраст.

При така установената по безспорен и категоричен начин фактическа обстановка по делото Съдът е на становище, че обвиняемата Т. е осъществила от обективна и субективна страна съставът на престъплението по чл. 191, ал.2 от НК като през месец юни 2013г., в дома си на ул. К. в гр. Пловдив, като пълнолетно лице е улеснила непълнолетно лице от мъжки пол – сина си А.Г.К., ЕГН ********** от гр. Пловдив и лице от женски пол – С.А.М., ЕГН ********** от гр. П., което не е навършило 16 – годишна възраст да заживеят съпружески, без да са сключили брак.

От субективна страна престъплението е било извършено при пряк умисъл, като обвиняемата е предвиждала настъпването на общественоопасните последици и е искала тяхното настъпване. Незнанието на закона и наличните обичаи в ромската общност обясняват причините за извършеното престъпление, но него оправдават.

         За извършеното от Н.Т. престъпление се предвижда наказание “лишаване от свобода” до две години или “пробация”. Тя не осъждана за престъпление, не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК,  а с деянието не са причинени имуществени вреди.  При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл. 78а от НК, Съдът е на становище, че Н.Т. следва да бъде освободена от наказателна отговорност, като на основание посочената разпоредба й бъде наложено административно наказание ГЛОБА. С оглед чистото й съдебно минало, признаването на вината, добрите й характеристични данни, факта че е пенсионер с минимална пенсия, Съдът й налага глоба в минимален размер от 1000 /хиляда/ лв. По-нисък размер на наказанието закона не позволява.

По делото не са направени разноски, които да бъдат възложени в тежест на обвиняемата.

        По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.