АНД 4540/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Наказателно дело 4540/2013г.

                                         

                                      Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 431                                        28.02.2014г.                                 град Пловдив

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХХІІІ наказателен състав

На трети февруари                               две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                            

                                                             Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

 

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 4540 по описа за 2013г.

 

                                              

 

                                                        Р Е Ш И:

 

 

 

           ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0569727 на ОДМВР - Пловдив, с който на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 3 от ЗДвП е наложена на В.П.П., ЕГН: **********, постоянен адрес:***, ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –                 гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, по реда на глава дванадесета от АПК.

 

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО СЕКРЕТАР Н.Т.

 

 

МОТИВИ:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалван е Електронен фиш серия К № 0569727 на ОДМВР - Пловдив, с който на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 3 от ЗДвП е наложена на В.П.П., ЕГН: **********, постоянен адрес:***, ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП.

          Жалбоподателят – В.П.П., претендира отмяна  на оспорения ел. фиш, формулирайки оплакване за незаконосъобразност на същия; редовно призован се явява лично в съдебно заседание, като пледира за уважаване на жалбата по изложени с нея и доразвити в писмена защита съображения.

          Въззиваемата страна – ОДМВР гр. Пловдив,  редовно призована, не се представлява в съдебно заседание; изразява писмено становище за неоснователност на жалбата.

          Съдът след преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните намира, че жалбата е ДОПУСТИМА - подадена от лице с правен интерес в 14-дневния срок по чл. 59 ал. 2 изр. 2 от ЗАНН                вр. чл. 189 ал. 8 изр. 2 пр. 1 от ЗДвП, а по същество и ОСНОВАТЕЛНА.

          С атакувания електронен фиш /ЕФ/ отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 21 ал. 1 от Закона за движението                         по пътищата /ЗДвП/, поради това, че на 27.04.2013г. в 10:10 часа в                        гр. П, на  бул. “Р” № , с МПС “Ауди А 6”  рег. № СА ТН, собственост на В.П.П., постоянен адрес:***,                 ж.к. “С” № , бл. , ет. , ап. , ЕГН: **********, било извършено нарушение за скорост № 13042710645, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № ТFR1-M 529, а именно движение със скорост 73 км/ч при разрешена скорост 50 км/ч, респ. превишаване на разрешената скорост с 23 км/ч.

Като писмено доказателства по делото е приобщено представеното от въззиваемата страна копие на Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835 от 24.02.2010г. със срок на валидност до 24.02.2020г. относно мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип ТFR1-M, вписана в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под № 4835, а като веществено доказателствено средство е приложен следващият преписката снимков материал от Клип  № 10645, Радар  № 529.

         Отчитайки горната доказателствена съвкупност, съдът констатира допуснато при издаването на обжалвания ЕФ съществено нарушение на процесуалните правила, категорично налагащо отмяната му, поради неговата незаконосъобразност.

 

         Атакуваният електронен фиш е издаден в разрез с разпоредбата на            чл. 189 ал. 4 от ЗДвП. Според легалната дефиниция, съдържаща се в § 6            т. 63 /предишна т. 62/ от ДР на ЗДвП, “електронният фиш” представлява електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства, като съгласно чл. 189 ал. 4 изр. 1 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. /Идентична е и нормата на  чл. 39, ал. 4 от ЗАНН, която позволява за случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по чл. 39 ал. 2 от ЗАНН, за което се издава електронен фиш. Следователно  чл. 189 ал. 4 от ЗДвП /за разлика от предвидения в чл. 189 ал. 1 от ЗДвП  ред за установяване на нарушенията с акт, който се съставя от длъжностно лице на службата за контрол по пътищата и в присъствието на нарушителя/ е въведен  облекчена процедура за установяване на нарушенията по ЗДвП в отсътствие на контролен орган и на нарушителя. Тази процедура за ангажиране на административно-наказателната отговорност всъщност е разписана във връзка с изпълнението на задължението на контролните органи да контролират спазването на правилата за движение по пътищата в обхвата на средствата за видеонаблюдение, като  обозначат тези места с поставяне на пътни знаци и техника за видеонаблюдение. В последния случай не се съставя акт от длъжностното лице, но пък е необходимо да бъде поставен пътен знак, указващ, че контролът за спазването на правилата за движение се осъществява с техническо средство за видеонаблюдение и може да се осъществи само в неговия обхват /чл. 165 ал. 2 т. 7 от ЗДвП/. И обратно, когато контролът се извършва по общия ред, не е необходимо такова означение, възможно е ръчно настройване на техниката и няма ограничение на обхвата на контрола, освен ако такъв произтича от териториалната компетентност, свързана с упражняването на длъжността. Следователно, електронният фиш се издава само, когато административното нарушение е  установено и заснето в отсъствието на контролен орган със стационарно разположено техническо средство с въведени конкретни показатели с оглед на мястото, където е позиционирано, и определен обхват. В тази връзка различен е и начинът на работа с мобилните и стационарни автоматизирани системи за контрол, които са конструирани и настоени така, че да се разграничават двата способа за установяване на нарушенията. Че са различни предпоставките, при които се провежда всяко от коментираните два вида производства по установяване и санкциониране на административно нарушение, ясно сочи и историческият поглед върху разпоредбата на чл. 189 ал. 4 от ЗДвП, като се вземе предвид и текстът на чл. 165 ал. 2 т. 7 от ЗДвП. Различни са съответно и средствата за защита на привилеченото към административнонаказателна отговорност лице.                      В настоящия казус обжалваният електронен фиш е издаден с оглед нарушение, установено и заснето, вместо със стационарно техническо средство, с мобилна система за видеоконтрол /монтирана в патрулен автомобил/, т.е. в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим. Това е така, тъй като в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване е вписана мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M. Т.е., категорично не са били налице изискуемите от закона предпоставки по чл. 189 ал. 4 от ЗДвП за налагане на административно наказание с електронен фиш. При хипотезата на установяване на нарушението в присъствието на контролен орган правна регламентация дават разпоредбите на Глава трета, раздел ІІ от ЗАНН, като административнонаказателното производство следва да започне със съставянето на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, което в съответствие с нормата на  чл. 40 от ЗАНН да стане в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението, а след съставянето на АУАН и разглеждане на административнонаказателната преписка по реда на Глава трета, раздел ІV от ЗАНН, компетентният наказващ орган да упражни правомощието си да прекрати преписката по реда на чл. 54 от ЗАНН или да наложи административно наказание, издавайки наказателно постановление /НП/, не електронен фиш. Като се е отклонил от тези правила и е издал ЕФ без за да са спазени предвидените от закона условия за това, наказващият орган е нарушил правото на защита на санкционираното лице, лишавайки го от възможността да оспори обстоятелствата по извършване на вмененото му във вина административно нарушение към момента на тяхното констатиране, както и с писмено възражение в срока по чл. 44 ал. 1 от ЗАНН, още повече, че съществено значение за ефективната защита имат  точното локализиране и посочване на мястото на нарушението от една страна и от друга конкретното разположение на мобилното техническо средство при установяването /заснемането/ на нарушението. /Все в тази насока  са Решение № 388/13.02.2014г. по к.н.а.х.д.  № 3759/13г., Решение  № 143/16.01.2014г. по к.н.а.х.д.  № 3413/13г., Решение № 109/14.01.2014г.                          по к.н.а.х.д. № 2628/13г., Решение № 2875/16.12.2013г. по к.н.а.х.д.                    № 2887/13г., Решение № 2876/16.12.2013г. по к.н.а.х.д. № 2794/13г., Решение № 2590/25.11.2013г. по к.н.а.х.д. № 2439/13г., Решение                         № 1482/02.07.2013г. по к.н.а.х.д. № 1440/13г., Решение № 2488/15.11.2012г. по к.н.а.х.д. № 2799/12г. и др. по описа на Административен съд -                        гр. Пловдив, също Решение от 30.10.2013г. на Общото събрание на Административен съд гр. Пловдив, прието на основание чл. 92 ал. 2 т. 3 от ЗСВ, както и Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. по тълкувателно  дело № 1/2013 на ВАС/.

         Ето защо, съдът счете, че обжалваният Електронен фиш серия К               № 0569727 на ОДМВР - Пловдив, с който на основание чл. 189 ал. 4 вр.           чл. 182 ал. 1 т. 3 от ЗДвП е наложена на В.П.П.,                 ЕГН: **********, постоянен адрес:***, ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл. 21           ал. 1 от ЗДвП, следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

       

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                                 

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО СЕКРЕТАР Н.Т.