АНД 4413/2013 - Мотиви - 01-10-2013

Мотиви по Наказателно дело 4413/2013г.

                                      М О Т И В И

           към Решение от 30.09.2013г. по НАХД № 4413/2013г.

                                  по описа на ПРС, Втори нак. състав

 

                      Производството е по Глава ХХVIII от НПК

 

 Внесено е постановление на Районна прокуратура гр.П. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а, ал.1 от НК, на обвиняемия С. А. А. ***, ЕГН ********** за това, че през месец декември 2011г. в гр.П., като пълнолетно лице, без да е сключило брак е заживял съпружески с лице от женски пол, не навършило 16-годишна възраст - М.В.М. с ЕГН ********** – престъпление по чл.191, ал.1 от НК.

 Представителят на прокуратурата поддържа предложението при фактическа обстановка, визирана в него и призната в съдебно заседание от обвиняемия и пледира за признаването на обвиняемия за виновен за извършване на престъпление по чл.191, ал.1 от НК и освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба в размер на 1000 лева.

 Обвиняемият С.А. се явява в съдебно заседание и признава вината си. Дава обяснения относно предявеното му обвинение. Посочи че се грижи за жената, с която живее на семейни начала и за детето им, което е бебе. Моли за минимално наказание и признава фактите, изложени в постановлението на прокуратурата.

 Съдът, след преценка на доказателствата по делото, от фактическа страна намери за установено следното:

  Обвиняемият С.А.А. е роден на ***г***,  българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен,  ЕГН **********

 От приетата по делото справка съдимост съдът намира като установено ме обвиняемият не е осъждан, и че не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба по реда на чл.78а от НК.

 Същият е с добри характеристични данни,  живее на съпружески начала с жена, от която има едно дете.

  Обвиняемият С.А. е от ромски произход, и живее в гр.П. в едно домакинство заедно с родителите си. През 2011 година се запознал с непълнолетната М.В.М., ЕГН ********** също от ромски произход. След като свидетелката М. станала на 14 години решили да заживеят заедно, за което двамата получили съгласие от родителите си. През месец декември 2011 година направили годеж по обичая на тяхната етническа общност и заживели заедно в дома на обвиняемия. От съвместното им съжителство  на 15.10.2012г. се е родил син им А.С. А. / удостоверение за раждане лист 15 от досъдебното /.

Горните факти съдът намери за доказани от признанията на обвиняемия, депозирани  в съдебно заседание, които кредитира като подкрепени от протоколите за разпит на свидетелите М.В.М., М.К.А., Е.Н.Ш., Н.Р.Ш., Н.С.Т.  съдържащи непротиворечиви факти, поради което ги кредитира, както и от писмените доказателства по делото, а именно - характеристична справка, справка за съдимост на обвиняемия, социален доклад които, като надлежно приобщени, кредитира.

  При така установените факти, от правна страна, съдът намери следното:

  Обвиняемият А. е не осъждан, и не е освобождаван от наказателна отговорност и да му е налагано административно наказание глоба по реда на чл.78а от НК.  

  При така изяснената фактическа обстановка  установена безспорно от събраните  по делото доказателства се налага единствения възможен  и несъмнен правен извод, че обв.С.А. от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.191, ал.1 от НК - като през месец декември 2011г. в гр.П., като пълнолетно лице, без да е сключило брак е заживял съпружески с лице от женски пол, не навършило 16-годишна възраст - М.В.М. с ЕГН ********** -на 14 години.

  От субективна страна обв.С.А. е действал при извършването на престъплението в условията на пряк умисъл, като същия е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване. Обвиняемият е осъзнавал, че няма право да живее с ненавършило 16 години момиче, но въпреки това е заживял съпружески, с М.В.М., без да има сключен граждански брак, като бил наясно, че същата е на 14 години.Очевидни са елементите  на прекия умисъл обективиран в поведението  и действията на обвиняемия С.А..

  Субект на това престъпление може да бъде  само пълнолетно лице от мъжки пол, а ответната страна  може да е лице единствено от женски пол, ненавършило 16 години, до който извод се достига тълкувайки нормата на престъпния състав. Следва извода, че законодателят е инкриминирал заживяването на съпружески начала с лице от женски пол, доколкото съгласно Семейният кодекс лицата ненавършили 16 годишна възраст изначално не могат да сключват граждански брак. Изпълнителното деяние се осъществява само чрез действие и се изразява в установяване на фактическо съжителство между субекта и пострадалата, наподобяващо отношенията, които възникват при сключване на брак.От друга страна заживяването на съпружески начала с лице от женски пол не може да се осъществи без съдействащото поведение на жертвата, която участва напълно доброволно в установяването на посочените отношения. Самото престъпление по чл.191 от НК е продължено и с него се създава едно трайно престъпно състояние, което продължава до неговото прекратяване  или докато пострадалата навърши 16 години.

   След анализа на доказателствения материал, събран по делото, и предвид горе изложеното се налага обоснования извод , че в случая са налице изискуемите се предпоставки  даващи основание за прилагане на чл.78а от НК, за освобождаване на обв.С.А. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а именно - за извършеното умишлено престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и с обществено порицание ; обв.С.А. не е осъждан за престъпление от общ характер; не е освобождаван от наказателна отговорност по раздел IV на глава VIII от НК и от деянието няма нанесени имуществени вреди.

  При определяне на наказанието и неговата индивидуализация съдът взе предвид , като смекчаващи отговорността обстоятелства -чистото му съдебно минало, младата възраст, социалните и битови особености на етноса към който принадлежи , въпреки че липсата на предходно осъждане  и отсъствието на нанесени имуществени вреди  не могат да се ценят повторно, тъй като са взети предвид при самата квалификация на деянието по чл.78а от НК. Като отегчаващи отговорността обстоятелства, следва да се посочи, че такива в хода на съдебното следствие не са събрани.

            С оглед изложеното съдът наложи административно наказаниеГлоба в справедлив размер - от 1000 /хиляда / лева.                      Определеното при горепосочените съображения наказание, Съдът намира за една адекватна на извършеното престъпление санкция и необходима за постигане на предвидените в чл.36 от НК цели, а именно - да се поправи и превъзпита осъдения към спазване на законите и добрите нрави, да се въздействува предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления, да се въздействува възпитателно и  предупредително върху другите членове на обществото.            

             Причини за извършване на престъплението са ниската степен на обществено съзнание и правна култура на дееца, както и незачитането от негова страна на правовия ред в страната.

              По изложените съображения, съдът постанови решението.

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.