АНД 4412/2013 - Решение - 26-09-2013

РЕШЕНИЕ

№ 2441 

 


26.09.2013 година

град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІ наказателен състав

На двадесет и шести септември, две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                  

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Прокурор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

като разгледа докладвано от съдията

НАХД № 4412 по описа за 2013 година

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.Г.А. – роден на *** ***, българин, бълг. гражданин, живущ при фактическо съжителство, с основно образование, работник в „М.” – Д., живущ ***, ЕГН ЗА ВИНОВЕН в това, че през м. Април 2012 г. в с. Д., обл. П., като пълнолетно лице, без да е сключило брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – М.М.Т., ЕГН **********, за което на основание чл. 191, ал. 1, вр. чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                        

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.