АНД 4282/2013 - Определение - 13-02-2014

П Р О Т О К О Л
 


        

 

13.02.2014 г.                                                          ГР.ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                       ХХ наказателен състав

На тринадесети февруари,                                          2014 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                               

Секретар: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

АНД4282 по описа за 2013 г.

        На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

        За дружеството жалбоподател „В.Т.” ЕООД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява адв. А.А., упълномощен представител на дружеството, с приложено пълномощно по делото. 

За въззиваемата страна ИА „А.А.” – гр. Пловдив, редовно призовани, се явява инсп. К. с пълномощно по делото. 

        Актосъставителят  П.Б.Т., редовно призован, се явява лично.

        Свидетелят К.Е., редовно призована, се явява лично.

 

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ИНСП. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че следва да се даде ход на делото за установяване допустимостта на жалбата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

Пристъпи се към снемане самоличността на свид. К.Е..

К. Ж. Е. – 27 г., **, български гражданин, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********.

На свидетелката се разясни наказателната отговорност по  чл. 290 от НК.

СВИД. Е.: Обещавам да кажа истината.

Работя в счетоводна кантора „Х. ***” ЕООД, която се намира в гр. П., на ул. „Б.” №**. Не познавам управителя на дружеството жалбоподател „В.Т.” ЕООД. Водим счетоводството на тази фирма. Лично аз нямам пълномощно да получавам книжа на фирмата. Такова пълномощно има главния ни счетоводител. За това дружество съм получавала документи. Адреса на кореспонденция на дружеството е адреса на кантората ни и там идва кореспонденцията на фирмата. Като получа някакви книжа на тази фирма, аз ги предавам на главната счетоводителка и тя ги предава на управителя на фирмата.

ПРЕДЯВИ се на свид. Е. обратна разписка от С., приложена към административната преписка, намираща се в кориците на делото.

СВИД. Е.: Това е моя подпис. Аз съм получила документите, получени с тази обратна разписка на посочената дата. Предадох ги същия ден на главния ни счетоводител.  

Главния счетоводител писмено не ме е упълномощавал да приемам документи за дружеството. Устно ми е казвал като отсъства да получавам документите  на фирмата. В случая беше така – главния счетоводител не беше в офиса и аз получих документите. В стаята в която работим сме четирима служители, заедно с главния счетоводител. Той е казвал на всички нас, не лично на мен, като отсъства да се получават книжата на тази фирма.

Когато главния счетоводител отсъства и се получат такива книжа, индивидуално е за всяка фирма как се предават на управителите. Но за тази фирма – „В.Т.” ЕООД ние ги предаваме на счетоводителя и той ги предава на управителя на фирмата.

Процесното наказателно постановление го предадох на главния счетоводител на същия ден, на който го получих.

Освободи се свидетеля от залата със съгласието на страните.

АДВ. А.: Предоставям на съда.

ИНСП. К.:  Аз считам, че дори да не е получено лично от лицето, упълномощено от  управителя на дружеството жалбоподател, наказателното постановление в същия ден е преминало физически в ръцете на упълномощеното за предаване на тези книжа лице. Намирам, че не е нарушено правото на защита на дружеството жалбоподател, представлявано от управителя. В този смисъл депозираната жалба е просрочена, на което основание следва да бъде прекратено настоящото производство.

Съдът, като взе предвид становището на страните и събраните по делото доказателства намира, че настоящото производство следва да се прекрати по следните съображения: От събраните днес гласни доказателства на свид. Е. се установи, че процесното наказателно постановление е получено на 11 юли 2013 година на адреса за кореспонденция на дружеството жалбоподател. Същото е получено от лице, което макар да няма изрично пълномощно да получава книжа, може да се приравни на служител на дружеството, тъй като, както сама свидетелката заяви, обслужва счетоводно дружеството жалбоподател „В.Т.” ЕООД, като с изрично пълномощно главния счетоводител е упълномощен да получава книжа, адресирани до същото това дружество и именно поради отсъствието на това лице и по изрични негови указания, свидетелката е получила процесното наказателно постановление. Още повече, че в дадените днес показания същата потвърди по категоричен начин, че още същия ден е предала на адресата книжата. Жалбата е депозирана след изтичане на предвидения от Закона 7-дневен срок за обжалване и поради това инициираното въз основа на нея съдебно производство е недопустимо и следва да се прекрати.

Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 4282/2013 година, по описа на ПРС, ХХ н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Административен съд – Пловдив.

        Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието приключи в 13:53 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                                      

СЕКРЕТАР: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.