АНД 4262/2013 - Мотиви - 09-09-2013

МОТИВИ

МОТИВИ

по  НАХД № 4262/13 г.  по описа на ПРС-24 наказателен състав

 

 

             С постановление от 19.07.2013г. РП -Пловдив е направила предложение на основание чл.78а от НК ,да бъде освободен от наказателна отговорност Н.Р.Р.,***, за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК ,за това ,че на 17.07.2013 г. в гр. П., е управлявал МПС - лек автомобил „БМВ" с per. №*******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №15538/2011 г., връчено на 24.08.2012 т. и влезли в сила на 01.09.2012 г., с Наказателно постановление №11709/2011 г., връчено на 24.08.2012 г. и влязло в сила на 01.09.2012 г. и с Наказателно постановление №11710/2011 г., връчено на 24.08.2012 г. и влязло в сила на 01.09.2012 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.

      Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, като предлага  обвиняемия Р.  да бъде признат за виновен и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде определено административно наказание  глоба при минимума определен в закона.

   Обвиняемият Р. признава изцяло фактите и обстоятелствата, изложени подробно в обстоятелствената част на обвинителния акт, като иска от съда да му бъде определена глоба в минимален размер.

    Съдът , след като се запозна със събраните по делото доказателства , обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Р.Р. е роден на *** ***., българин, български гражданин, неосъждан, неженен, с основно образование, строител, ЕГН**********.

На 17.07.2013 г. свидетелите Н.З.Г. и А.А.Т. - и двамата оперативни работници в Сектор „КП" при 01 РУП - Пловдив, изпълнявали служебните си задължения на територията, обслужвана от районното управление. Около 15,00 часа двамата свидетели забелязали, че по ул. „Д. Т." в гр. П. се движи л.а. „БМВ" с per. № *********. Тъй като водачът застрашавал с поведението си безопасността на движението по пътищата, двамата свидетели го последвали и на кръстовището на ул. „С. С." и ул.”П. С." го спрели за проверка. След спиране на автомобила свидетелите установили самоличността на водача като обв. Н.Р.Р.. Заедно с него в автомобила пътувал и И. Г. Г. При извършената проверка свидетелите Г. и Т. установили, че обв. Р. е неправоспособен и не притежава свидетелство за МПС, като такова никога не му е било издавано. Предвид констатираното свидетелите Г. и Т. поискали съдействие от 01 РУП - Пловдив. На място се отзовал св. П. Р. А. Последният съставил на обв. Р. Акт за установяване на административно нарушение с бл. № 726242, след което обвиняемият бил отведен в 01 РУП - Пловдив за изясняване на случилото се.

В хода на разследването било установено, че обв. Р. е бил наказван с Наказателно постановление №15538/2011 г., с Наказателно постановление №11709/2011 г., и с Наказателно постановление №11710/2011 г., всички връчени лично на обвиняемия на 24.08.2012 г. и влезли в сила на 01.09.2012 г.

Според преценката на съда наличните по делото доказателствени материали установяват по несъмнен начин осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството, като самопризнанията на обвиняемия се подкрепят изцяло от събраните по делото доказателства.

Описаната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно установена от обясненията на обвиняемия  Р. , от показанията на разпитания в хода на проведеното досъдебно производство свидетел: Г., Т. и А., преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, а също така и от събраните по делото писмени доказателства:  ,свидетелство за съдимост на  обвиняемия, характеристична справка на  обвиняемия ,наказателно постановление 15538/2011 г., с Наказателно постановление №11709/2011 г., Наказателно постановление №11710/2011 г., Акт за установяване на административно нарушение с бл. №726242.

Съдът кредитира показанията на свидетеля, както и самопризнанието на обв.Р. в досъдебното и съдебно производство като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал.

         ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

         При тази фактическа обстановка съдът е на становище, че   обвиняемия е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в ал.2 вр. ал.1 от НК

 

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА  :

 

Обвиняемият Р. ***, е управлявал МПС - лек автомобил „БМВ" с per. №*******, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №15538/2011 г., връчено на 24.08.2012 т. и влезли в сила на 01.09.2012 г., с Наказателно постановление №11709/2011 г., връчено на 24.08.2012 г. и влязло в сила на 01.09.2012 г. и с Наказателно постановление №11710/2011 г., връчено на 24.08.2012 г. и влязло в сила на 01.09.2012 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.

Престъплението по 343в ал.2 вр. ал.1 от НК, засяга управлението на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред .В конкретния случай е доказано ,че на посочената дата , обв.Р. *** е управлявал –лек автомобил БМВ. Доказано е също така, че същия е неправоспособен, и за това е наказван по административен ред с Наказателно постановление №15538/2011 г., връчено на 24.08.2012 т. и влезли в сила на 01.09.2012 г., с Наказателно постановление №11709/2011 г., връчено на 24.08.2012 г. и влязло в сила на 01.09.2012 г. и с Наказателно постановление №11710/2011 г., връчено на 24.08.2012 г. и влязло в сила на 01.09.2012 г.Като в този смисъл е налице и другия обективен елементи от деянието , а именно – обв.Р.  управлява моторното превозно средство в едногодишен  срок от наказването му  по административен ред. Тоест от влизане в сила на посочените наказателни постановления той отново управлява в едногодишен срок, което прави вече съставомерно поведението му по НК.

 

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА :

 

От субективна страна деянието при това обвинение  е извършено от  ов.Р. умишлено . След като е знаел, че е неправоспособен водач и че няма право да управлява  моторно превозно средство, наказан е за това административен ред и въпреки това осъзнавайки обществено опасния характер на деянието е искал настъпването на противоправния резултат.

Съдът намира, че   обвиняемият Р. към момента на инкриминираното деяние, е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, който правен извод извежда в контекста на материалите по делото, от които е видно, че има ясен и точен спомен за стореното, както и ясна представа за действията си, причинно-следствените връзки между тях и отражението им върху другите.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл.378 ал.4 т.1от НПК обвиняемият   Н.Р. ,следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл.78а от НК глоба ,ориентирано на минималният размер, предвиден в закона, а именно 1000лева.Като за да наложи този размер, съдът прецени следните обстоятелства -младата възраст на обвиняемия ,липсата на осъждания ,имотното състояние на  Р. и факта, че същия се грижи за баба си и дядо си .

Така определеното наказание ще допринесе според становището на съда за целите на специалната и генералната превенция.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

Именно по тези си съображения съдът-24 н.с  постанови своето решение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

ЙТ