АНД 4110/2013 - Решение - 24-09-2013

Решение по Наказателно дело 4110/2013г.

  Р Е Ш Е Н И Е

№2410                                    24.09.2013 г.                         гр. Пловдив,

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  ХVІІІ наказателен състав

На седемнадесети септември         две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

Секретар ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

като разгледа докладваното от съдията Георгиева НАХД №4110 по описа на ПРС за 2013г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от А.Б.Б. - С., ЕГН:********** от гр. Пловдив против Електронен фиш серия К №***, издаден от ОД на МВР - Пловдив, с който на осн. чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ й е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. Моли съда да отмени Електронния фиш по подробно изложени в жалбата съображения.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно и своевременно призован, се явява лично, като поддържа жалбата по същите съображения и прави същото искане.  

Въззиваемата страна, редовно и своевременно призована, не изпраща представител в съдебно заседание. Ведно с жалбата е представено писмено становище по същата, в което се сочат доводи за законосъобразност на електронния фиш.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, постъпилото ведно с последната писмено становище от въззиваемата страна, както и съображенията на жалбоподателката, изложени в съдебно заседание, и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

На 08.03.2013г. в 10.39ч. в гр. Пловдив на бул. “***” №1 при разрешена скорост от 50 км/ч А.Б.Б. - С. управлявала лек автомобил “***”, с рег. № ***, със скорост от 83 км/ч, установена и заснета с автоматизирано техническо средство TFR1-M №581. В този смисъл е приложеният към преписката снимков материал относно клип №174, радар №581.

За констатираното нарушение с правна квалификация по чл.21, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП е издаден обжалваният електронен фиш, с който на Б. – С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева.

Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение TFR1-M №581 е била монтирана в служебен  патрулен автомобил с рег.№***. Същата е преминала първоначална проверка през месец юни 2012г., за което е бил издаден протокол №156-ФХПД/06.06.2012г. В този смисъл са представените справки от “Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София, ведно със заверено копие на протокол №156-ФХПД/06.06.2012г. /л16-17/.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Видно от представеното известие за доставяне препис от Електронния фиш е връчен на жалбоподателката на 11.05.2013г. Срещу Електронния фиш на 16.05.2013г. е подадена жалба до Районен съд - Пловдив чрез ОД на МВР - Пловдив, което се установява от поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима,  тъй като е депозирана от надлежна страна /лице, което е санкционирано/ в рамките на преклузивния 14-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.189, ал.8 от ЗДвП.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Електронният фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл.189, ал.4 от ЗДвП. В същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОД на МВР - Пловдив/, мястото /гр. Пловдив на бул. “***” №1/, датата /08.03.2013г./, точният час на извършване на нарушението /10.39 часа/, регистрационният номер на моторното превозно средство /***/, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство /А.Б.Б. - С./, описание на нарушението /управление на лек автомобил с превишена скорост – 83 км/ч, при ограничение 50 км/ч/, нарушената разпоредба /чл.21, ал.1 от ЗДвП/, размерът на глобата /200 лева/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /14-дневен срок в БНБ по указаната сметка на името на отбелязания фонд/.

От приложената по делото справка от “Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София, ведно със заверено копие на протокол №156-ФХПД/06.06.2012г. се установява по безспорен начин годността на техническото средство, с което е била измерена скоростта на управлявания от жалбоподателката лек автомобил на дата 08.03.2013г. в 10.39 часа, както и самата скорост - 83 км/ч, засечена именно на посочените дата и час. Действително в приложения към преписката снимков материал е отразено, че е била измерена скорост на движение на лек автомобил с рег.№ *** – 86 км/ч.  В същия е отбелязано, че наказуемата скорост е 83 км/ч при наказуемо превишение 33 км/ч в съответствие с указанието в протокол №156-ФХПД/06.06.2012 г. /л.17/, на стр. 2 от който е посочено, че при техническо средство TFR1-M №581 грешката при измерване на скоростта е + - 3 км/ч до 100 км/ч. С оглед на това в полза на нарушителката от измерената скорост - 86 км/ч, са извадени 3 км/ч = 83 км/ч, указана и в снимковия материал и в Електронния фиш.

Не се спори по делото, че собственик на лек автомобил “***”, с рег. №*** е А.Б.Б. - С.. Последната в законоустановения срок от получаване на обжалвания Електронен фиш не е представила в ОД на МВР - Пловдив, сектор ПП, писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и в този смисъл не е упражнила предоставеното й право, предвидено в нормата на чл.189, ал.5 от ЗДвП.

Видно от представените от въззиваемата страна и от „Български институт по метрология”, Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” – гр. София справки, автоматизирано техническо средство TFR1-M №581 е било монтирано в служебен автомобил с рег.№***. Следователно нарушението, за което А.Б.Б. - С. е санкционирана с обжалвания Електронен фиш, е било установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролен орган - този намиращ се в служебния автомобил, в който е било монтирано техническото средство. След като нарушението е било установено и заснето с техническо средство /TFR1-M № 581/, то законосъобразно на осн. чл.189, ал.4 от ЗДвП в отсъствието на контролен орган и на нарушител е бил издаден Електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Въз основа на граматическо тълкуване на посочената разпоредба следва да се приеме, че „в отсъствието на контролен орган и нарушител” касае издаване на самия Електронен фиш, а не установяване на нарушението /тъй като е и невъзможно нарушението да бъде установено и заснето в отсъствието на нарушител/. Ето защо законосъобразно за констатираното нарушение е бил издаден Електронен фиш, а не е бил съставен АУАН, въз основа на който да бъде издадено Наказателно постановление. Единствената предпоставка за издаването на Електронен фиш е извършеното нарушение да е било установено и заснето с техническо средство, като е ирелевантно дали последното е стационарно такова или представлява мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение по пътищата, която е монтирана в съответен автомобил.

В електронния фиш е отбелязано, че нарушението, свеждащо се до управление на МПС с превишена скорост   - 83 км/ч, при разрешена такава - 50 км/ч, е извършено в гр. Пловдив на бул. “***” №1, т.е. в населено място. Указано е и установеното превишаване на скоростта /33 км/ч/. С оглед на това  законосъобразно нарушението е квалифицирано по чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на електронния фиш, свързани с липсата на дата на издаването му, автор или наименование на издаващия орган, липса на подпис и печат, липсата на отразяване в електронния фиш на срока за неговото обжалване, както и органът, пред кого се обжалва. В нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП изчерпателно са изброени реквизитите на електронния фиш, като такива реквизити на фиша не са посочени и не се изискват. Наред с това в §1 от ДР на ЗАНН пък е залегнало, че електронният фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно - информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Т.е. електронният фиш представлява не волеизявление на определен орган, а електронно обективирано такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но на база административно – информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Действително съобразно разпоредбата на чл.189, ал.11 от ЗДвП влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление. Това приравняване обаче е само относно последиците, с които се ползват влезлите в сила наказателни постановления и електронните фишове и не обосновава необходимост от механично пренасяне на правилата относно процедурата за съставяне и изискването за задължителни реквизити по чл.57 от ЗАНН, както и пренасяне, респ. прилагане на сроковете по чл.34, ал.1 от ЗАНН.

След анализ на събраните по делото доказателства съдът приема за установено по безспорен начин, че жалбоподателката е осъществила от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП, тъй като на 08.03.2013г. в 10.39 часа в гр. Пловдив на бул. “***” №1, при разрешена скорост 50 км/ч, е управлявала лек автомобил “***”, с рег. № ***, със скорост от 83 км/ч, установена и заснета с автоматизирано техническо средство TFR1-M №581. Фактическите констатации, отразени в Електронния фиш, се потвърждават от събраните по делото писмени доказателства, прочетени и приети по надлежния ред.

Разпоредбата на чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП предвижда административно наказание “глоба” в размер на 200 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост в населеното място от 31 до 40  км/ч. В конкретния случай разрешената максимална скорост  /50 км/ч/ е била превишена с 33 км/ч.  Налице е абсолютно определена санкция, в която предвиденото наказание е точно фиксирано по вид и размер /“глоба” в размер на 200 лева/, поради което същото не може да бъде индивидуализирано и следва да се наложи именно в посочения вид и размер, което е съобразено в атакувания електронен фиш.

С оглед изложените съображения електронният фиш следва да бъде потвърден като законосъобразен.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

        

                                      Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К №***, издаден от ОД на МВР - Пловдив, с който на А.Б.Б. - С., ЕГН:********** от гр. Пловдив на осн. чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДТ