АНД 4107/2013 - Решение - 19-09-2013

Р Е Ш Е Н И Е

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

                         В     ИМЕТО   НА   НАРОДА

19.09.2013г.                                                      гр.Пловдив

 

Пловдивски районен съд    двадесет и четвърти наказателен   състав

                                                                 

на    шестнадесети септември     две хиляди и тринадесета   година

 

В публично заседание  в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Порязова

 

Секретар- Йорданка Туджарова   

 

като разгледа докладваното от съдията НАХД 4107 /13г по описа на ПРС                               

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН

Обжалван е  електронен фиш  № *******  издаден от ОД МВР- Пловдив  за установено нарушение с автоматизирано техническо средство за това, че на 27.03.2013г. в 08.50 часа в гр.П.,бул.”Б.” до № *** МПС Рено Лагуна ******* ,  установено и заснето с  техническо средство   TRF  1-M 581,установената скорост е 71 км.ч ,като е налице превишаване с 21 км.ч. Отразено е в електронния фиш, че собственик, на когото е регистрирано e  Е.И.Д. и ,че с това е извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Предвид събраните по делото доказателства, съдът намира за установено, че действително на датата, отразена по електронния фиш, описаният в него лек автомобил е извършвал движение с превишена скорост.

Това обстоятелство е било установено и надлежно заснето със съответно техническо средство, с издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване и преминало надлежна проверка при БИМ.

 

Електронният фиш е връчен на жалбоподателя   Е.Д. на  23.05.2013 г., видно от приложеното по делото и прието като писмено доказателство Известие за доставяне – обратна разписка, като  жалбоподателя не се възползвало от правото си на възражения по него по чл.189 ал.6 от ЗДвП, а обжалвала  същия в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд – Районен съд - Пловдив.

 

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:            

 

  От представения снимков материал от заснетия клип обаче, измерената скорост на автомобила е 74 км/ час, отразеното ограничение е 50 км/ час. В електронния фиш обаче, са били отразени по-ниски стойности на засечената скорост на автомобила и съответно превишението, без да става ясно дали е приложен някакъв толеранс, както и без да е видно дали и какво е зададено в т.нар. “Прозорец Допуск”. Съгласно данните за конкретния вид мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение, публикувани в публичния регистър на одобрените средства за измерване на БИМ, са налице действително максимално предвидени грешки при измерване на скорост. Никъде в електронния фиш обаче, не е отразено като необходимо обстоятелство, свързано с нарушението, дали и какво е било взето предвид от наказващия орган, за да се приеме и запише във фиша различна по размер „установена скорост” от тази, посочена в приложения по делото снимков материал като заснета от системата за контрол, макар в този материал да са вписани параметри на т.нар. „наказуемо превишение” и „наказуема скорост”, съответстващи на тези по фиша, с които понятия впрочем ЗДвП не борави.

 В тази насока според съда не е спазено стриктно изискването по чл.189, ал.4 от ЗДвП да се даде описание на нарушението, тъй като същото се явява непълно. Също така  в самия електронен фиш не е изрично посочено, че е бил издаден във връзка с разпоредбата на чл.188, ал.1, пр.1 или пр.2 от ЗДвП, а и от текста му в крайна сметка не е особено ясно и би могло само да се предположи, предвид липсата на друго отразено име, че е издаден именно срещу жалбоподателя  Е.Д. собственик на автомобила.

В тази връзка името му   е изписано срещу графата “собственик, на когото е регистрирано МПС”, като с това е спазено изискването относно съдържанието на електронния фиш, а именно в него да се отрази изрично собственика, на когото е регистрирано МПС. Според съда обаче, не е коректно изпълнена разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП в друга нейна част, като при описание на нарушението не е изрично конкретизирано дали е установено кое точно лице го е извършило и следва да отговаря за извършеното с автомобила нарушение, или се наказва собственика, предвид събраните допълнително данни относно липсата на декларация от негова страна, за което обаче във фиша не е било посочено конкретно основанието на  чл.188, ал.1, пр.2 от ЗДвП. Отделно от това, следва да се има предвид, че законът в нормата на чл.188, ал.1 от ЗДвП говори за „собственик”, а в тази на чл.189, ал.4 от ЗДвП за „собственик, на когото е регистрирано превозното средство”,        

    

          Според чл. 189, ал. 4 ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със Заповед № Iз – 305 от 04.02.2011 г. на Министъра на вътрешните работи образец.

                Заслужава внимание и фактът, че отразеното в описателната част на електронния фиш относно конкретната скорост на движение на лекия автомобил не отговаря на отразеното в приложения към материалите по административната преписка снимков материал от заснет с  техническо средство  TFR 1 M 581 клип  -256 т. е. не намира опора в доказателствения материал по делото. Това принципно би могло да се прецени от настоящия съдебен състав като допуснато процесуално нарушение, което обаче не засяга правото на защита на жалбоподателя в конкретната хипотеза, доколкото е установен по – благоприятен за него режим, поради което нарушението не се явява съществено, откъдето пък да може да се приеме, че съставлява самостоятелно основание за отмяна на електронния фиш като незаконосъобразен.

Не на последно място  представе­ният електронен фиш не отговаря на изискването, посочено в чл.39 ал.4 ЗАНН, според който “За случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и наруши­тел, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2, за което се издава електронен фиш”.

С други думи от текста на изменението на ЗАНН, с което са направени и основ­ните изменения в ЗДвП, е категорично ясно, че и в случая с електронните фи­шо­ве / както и с наказателните постановления /е необходимо волеизявление, т.е. правен акт на компетентен орган в системата на МВР, за което се съставя наро­чен документ/ електронен фиш/, опредметяващ установеното първоначално в електронен вид в на­рочна база данни нарушение. В случая, както при наказателните постановления, е необходимо правораздаването да се из­върши от определени субекти, които следва да преценят наличието или лип­сата на предпоставките за ангажиране на съответния вид юридическа отговор­ност.

По изложените по-горе съображения обаче и съобразно с чл.63, ал.1 от ЗАНН Съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш № ******  издаден  от ОДМВР –Пловдив срещу   Е.И.Д.  ЕГН **********  ,с което е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщението до страните за неговото изготвяне по реда на АПК.                       

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!
ЙТ