АНД 3975/2013 - Решение - 09-08-2013

Решение по Наказателно дело 3975/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

№2258                                  09.08.2013 г.                              гр.Пловдив

                                       ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХХVІ наказателен състав

На двадесет и пети юли                     две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА       

 

Секретар ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

като разгледа докладваното от съдията Печилкова НАХД №3975  по описа на ПРС за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от „Е. П." ООД гр.П., представлявано от Управителя Й. Х., против Наказателно постановление №*-*-***/14.05.2013 г. на Директора на РЗИ гр.Пловдив, с което на осн. чл.218 ал.3 от Закона за здравето /33/ му е наложено административно наказание „имуществена санкция" в размер на 3000 лева за нарушение на чл.56 ал.1 от 33. Моли съда да отмени Наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят „Е. П." ООД гр.П., редовно и своевременно призован, се представлява от адв.К. ***, редовно упълномощена, поддържа жалбата.

Въззиваемият РЗИ гр. Пловдив, редовно и своевременно призован, в съдебно заседание се представлява от старши юрисконсулт Т., редовно упълномощена, оспорва жалбата.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на процесуалните представители на страните в съдебно заседание и след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

На 29.03.2013 г. около 22.20 часа в ресторант „Е.", намиращ се в гр.П., бул.К. М. Л.***, представляващ закрито обществено място по смисъла на параграф 1а от ДР на 33, е извършена проверка от П.Ч. и Ст. М., държавни здравни инспектор в РЗИ гр.Пловдив. В хода на същата е установено, че на масите в залата за консумация са поставени пепелници и има лица, които пушат тютюневи изделия -фабрично свити и произведени с търговска марка „К.",„М.", „К. с." и други. В този смисъл е изготвеният протокол за извършена проверка /л.9/. Издадени са три фискални бона /л.11, л.24 и л.25/. Констатирано е, че в обекта системно се нарушават изискванията на чл.56 ал.1 от 33, за което са съставени АУАН и са издадени НП № *-*-***/20.09.2012 г., № *-*-***/27.11.2012 г. и № *-*-***/18.03.2013 г. на отговорните лица за спазване и контрол на забраната за тютюнопушене, определени със Заповед на Управителя на търговското дружество, стопанисващо обекта. Във връзка с констатациите при проверката, е връчена покана на Управителя на обекта – Р. Б., на 01.04.2013 г. в РЗИ-Пловдив да се яви лице, представляващо на търговското дружество, стопанисващо заведението.

На 01.04.2013 г. в РЗИ-Пловдив се явява В. К. като упълномощено от Управителя на „Е. П." ООД гр.П. лице /съгласно представено пълномощно - л.10/. В нейно присъствие, за установеното в хода на проверката нарушение, на 01.04.2013 г. на „Е. П." ООД гр.П. е съставен АУАН №********** *-*-***/01.04.2013 г. Актосъставителят квалифицира нарушението по чл.56 ал.1 от 33. Препис от акта е предявен и връчен срещу подпис на К. на 01.04.2013 г.

От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели П.Ч., актосъставител, и Ст. М., свидетел на установяване на нарушението и на съставяне на АУАН, се установява, че около 22.00 часа на 29.03.2013 г. извършват текуща проверка в ресторант "Е." в гр. П., бул.К. М. Л.*** с колеги от ОД на МВР - гр. Пловдив. Установяват, че на масите в обекта има поставени пепелници, пълни с угарки от цигари, както и че на същите маси има лица, които пушат тютюневи изделия с търговски марки "М.", "К.", "К. с." и други. Съставени са четири акта на клиенти на заведението, след което са им връчени копия от същите срещу подпис. Управителят на обекта дава на проверяващите фискални бонове, но не представя Заповед за отговорни лица. На Ч. е известно наличието на такава Заповед, но констатира неспазване на същата. Връчена е покана на Управителя на заведението за явяване в РЗИ-Пловдив с оглед съставяне на АУАН на 01.04.2013 г. На посочения ден и час се явява упълномощено от жалбоподателя лице – В. К.. Представя Заповед, в която са включени четири лица, отговорни за спазването на закона. В присъствието К. е съставен АУАН.

Съдът дава вяра на показанията на свидетелите П.Ч. и Ст. М. като обективни и незаинтересовани.

От показанията на свидетеля В. К. се установява, че същата е служител при жалбоподателя, ангажиран с административната дейност в стопанисвания от последния ресторант. Не присъства при извършената от служителите на РЗИ-Пловдив проверка, но е запозната от Управителя на заведението – Р. Б., че при осъществената такава е констатирано, че клиентите в обекта пушат. На К. е известно, че клиентите на заведението пушат в същото въпреки законовата забрана в тази насока, като заявяват, че ще пушат и ако се налага ще заплатят глоба. За да не пепелират на земята, в тези случаи на лицата са предоставяни пепелници. В обекта е налична Заповед, с която са определени лица, отговорни за спазване на закона, сред които и Р. Б..

Съдът дава вяра на показанията на свидетеля В. К. като обективни /въпреки възможната й заинтересованост като служител при жалбоподателя/ и последователни.

Въз основа на съставения акт и след като е взето предвид депозираното възражение, е издадено обжалваното НП.

Със Заповед №*/04.06.2012 г. на Управителя на „Е. П." ООД гр.П. /л.17/ е забранено тютюнопушенето в ресторант „Е.", като изпълнението на същата е възложено на посочените в Заповедта лица.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Съгласно приложената към НП разписка, препис от НП е връчен на жалбоподателя на 19.06.2013 година. Срещу НП на 24.06.2013 г. е подадена жалба до Районен съд, видно от поставения й входящ номер. Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна /лице, което е санкционирано/ в рамките на преклузивния 7-дневен срок за обжалване, предвиден в чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на процесуалните разпоредби и е съобразено с целта на закона. Същото е издадено в нарушение на материалните правила.

При извършената на 29.03.2013 г. проверка безспорно е установено, че в ресторант „Е." - закрито обществено място по смисъла на параграф 1а от ДР на 33, се намират лица, които пушат тютюневи изделия. В този смисъл, след като тези лица нарушават установената в чл.56 ал.1 от 33 забрана за тютюнопушене в закритите обществени места, следва да бъде ангажирана административно наказателната им отговорност за извършеното нарушение. Действително в нормата на чл.218 ал.З от 33 е предвидена „имуществена санкция" за юридически лица за нарушение на чл.56 от 33, но нито в акта, нито в НП е описано извършено именно от страна на жалбоподателя такова нарушение. Посоченото, че не е упражнен от страна на последния контрол в закритото обществено място относно спазване на забраната не е идентично на нарушаване на установената в чл.56 ал.1 от 33 забрана, най-малкото защото не се сочи какъв точно е този контрол, който юридическото лице е било длъжно да упражни, но не е упражнило. В този смисъл съдът намира, че описаното в акта и в НП не съставлява нарушение на чл.56 ал.1 от 33, което да е извършено от юридическото лице „Е. П." ООД гр.П., поради което в нарушение на материалните правила е ангажирана административно наказателната му отговорност за нарушение с правна квалификация по чл.56 ал.1 от 33. След като е издадено в нарушение на материалните правила, НП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №*-*-***/14.05.2013 г. на Директора на РЗИ гр.Пловдив, с което на „Е. П." ООД със седалище и адрес на управление : гр.П., ул.Ст. Ст.*, представлявано от Управителя Й. Х., на осн. чл.218 ал.3 от Закона за здравето е наложено административно наказание „имуществена санкция" в размер на 3000 /три хиляди/ лева за нарушение на чл.56 ал.1 от Закона за здравето като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Пловдив в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.