АНД 3966/2013 - Мотиви - 05-08-2013

Мотиви по Наказателно дело 3966/2013г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 2167/31.07.2013г., постановено по НАХД № 3966/2013г. по описа на ПРС, XI н. с.

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

РП П. е повдигнала обвинение срещу А.Г. – роден на ***г. в Б., ***, живущ ***, ***, *** гражданин, без образование, разведен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за това, че в периода от 13.02.2012г. до 29.02.2012г. при условията на продължавано престъпление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с: Наказателно постановление /НП/ № ****/18.10.2007г., издадено от Началник РУП гр. Х. към ОДП Х., НП № ***/23.02.2009г., издадено от Началник сектор „ОП" към ОДМВР Х., НП № ***/15.05.2008г., издадено от Началник РУП Х. към ОДП Х., НП № ****/28.10.2009г., издадено от Началник РУП Х. при ОДМВР Х., НП № ****/25.03.2009г., издадено от Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. П., всичките връчени му на 08.06.2011г. и влезли в сила на 16.06.2011г., е извършил такова деяние, а именно:

- на 13.02.2012г. на автомагистрала „Т." км.133, в посока път П - 56 /източнообходния път на гр. П./, обл. П. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ф." с peг. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство;

- на 29.02.2012г. в гр. П. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ф." с peг. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл.343в ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Прокурорът предлага обв. Г. да бъде признат за виновен в извършване на престъплението, във връзка с което му е повдигнато обвинение и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в минимален размер.   

Обв. Г. се признава за виновен и моли съда да му наложи глоба в минимален размер.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Обв. А.Г. е роден на ***г. в Б., ***, живущ ***, ***, *** гражданин, без образование, разведен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Обвиняемият Г. не притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство нито издадено от органите на Р. България, нито от тези на Р. Т.. Въпреки това същият управлявал моторно превозно средство на територията на гр. Х. и гр. Х. за времето от 2007г. до 2009г., за което му били съставени съответните актове за установяване на административно нарушение /АУАН/ и НП, с които същият бил санкциониран по чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДП /за това, че е управлявал моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за управление/. Тези наказания му били налагани с НП № ****/18.10.2007г., издадено от Началник РУП гр. Х. към ОДП Х., НП № ***/23.02.2009г., издадено от Началник сектор „ОП" към ОДМВР Х., НП № ***/15.05.2008г., издадено от Началник РУП Х. към ОДП Х., НП № ****/28.10.2009г., издадено от Началник РУП Х. при ОДМВР Х., НП № ****/25.03.2009г., издадено от Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. П.. Описаните НП били връчени лично на обвиняемия на 08.06.2011г., като същите не са били обжалвани и са влезли в сила на 16.06.2011г.

Въпреки това на 13.02.2012г. обв. Г. отново управлявал моторно превозно средство л. а. „ф." с peг. № ******** по автомагистрала „Т." обл. П. в посока път II - 56 /източно обходния път на гр. П./. В района на 133 км. бил спрян за проверка от екип на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив, в състава на който бил и св. Г.В.. В хода на проверката свидетелят установил, че обвиняемият е неправоспособен и за констатираните от него нарушения му бил съставен АУАН № 127127/13.02.2012г., който обвиняемият подписал без възражения.

На 29.02.2012г. обвиняемият отново управлявал горепосочения автомобил в гр. П. по ул. "л." и в нарушение на пътен знак „В27" - забранени са престоя и паркирането, спрял на посочената улица. Това му нарушение било установено от св. З.П. - *** при Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив, което му дало повод да извърши проверка на обвиняемия. Последният не представил свидетелство за управление на моторно превозно средство, тъй като не притежавал такова, във връзка с което му бил съставен АУАН № 319639/29.02.2012г., който обвиняемият подписал собственоръчно без възражения.

Описаната по – горе фактическа обстановка се установява от обясненията на обв. Г. и от показанията на свидетелите З.Г. П. и Г.В.В., разпитани в досъдебното производство.

От обективна страна фактите по делото се подкрепят и от събраните по същото писмени доказателства, а именно: справка за съдимост /л.15/, справка за нарушител /л.19/, характеристична справка /л.20/, НП № ****/25.03.2009г., /л.26/, АУАН № ****/28.02.2009г. /л.27/, НП № ***/15.05.2008г., /л.30/, АУАН № ***/08.05.2009г. /л.31/, НП № ****/28.10.2009г. /л.32/, АУАН № ****/16.10.2009г. /л.33/, НП № ***/23.02.2009г. /л.36/, АУАН № ***/31.01.2009г. /л.37/, АУАН № 1934/29.02.2012г. /л.43/, АУАН № 1658/13.02.2012г. /л.44/, НП № ****/18.10.2007г. /л.50/.

При така описаната фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че обв. Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода от 13.02.2012г. до 29.02.2012г. при условията на продължавано престъпление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с: НП № ****/18.10.2007г., издадено от Началник РУП гр. Х. към ОДП Х., НП № ***/23.02.2009г., издадено от Началник сектор „ОП" към ОДМВР Х., НП № ***/15.05.2008г., издадено от Началник РУП Х. към ОДП Х., НП № ****/28.10.2009г., издадено от Началник РУП Х. при ОДМВР Х., НП № ****/25.03.2009г., издадено от Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. П., всичките връчени му на 08.06.2011г. и влезли в сила на 16.06.2011г., е извършил такова деяние, а именно:

- на 13.02.2012г. на автомагистрала „Т." км.133, в посока път П - 56 /източнообходния път на гр. П./, обл. П. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ф." с peг. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство;

- на 29.02.2012г. в гр. П. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ф." с peг. № ********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

От обективна страна, с действията си обв. Г. е реализирал обективните признаци от състава на посоченото по – горе престъпление, тъй като в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е извършил такова деяние, а именно управлявал е моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство. Деянието обвиняемият е извършил при условията на продължавано престъпление.

От субективна страна, престъплението е извършено с пряк умисъл. Обв. Г. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Предвиденото от закона наказание за престъплението чл.343в ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК е лишаване от свобода до две години. От приложената към делото справка за съдимост се установява, че обв. Г. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. Наред с горното от деянието няма настъпили съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78А от НК, съдът счита, че обв. Г. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба. При индивидуализация размера на така посоченото наказание, съдът отчита всички обстоятелства по делото – признанието на вината, съжалението за стореното, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина по делото, чистото съдебно минало, добрите характеристични данни и намира, че на същия следва да бъде наложена глоба при смекчаващи обстоятелства, а именно в минимално предвидения размер от 1 000 лв. Така определеният размер на глобата се явява справедлив и съобразен с имотното състояние на обвиняемия, който е безработен.

На основание чл.189 ал.3 от НПК обв. Г. следва да бъде осъден да заплати сумата от 123 лв., представляваща направени по делото разноски по сметка на ВСС.

Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                                        

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ