АНД 3891/2013 - Решение - 09-12-2013

Решение по Наказателно дело 3891/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 3222

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

16.10.2013 г.                                                                          гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На шестнадесети октомври две хиляди и тринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Гергана Спасова

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 3891 по описа за 2013 година

                                            

Р      Е      Ш      И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 505/10.06.2013 г. на заместник-кмета ОРТ в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 11ОА3290/21.12.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на жалбоподателя П.А.П., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 4, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение № 1, към Решение № 198, взето с Протокол № 10/28.05.2009г. на Общински съвет - гр. Пловдив и на основание чл. 30, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение № 1, към Решение № 198, взето с Протокол № 10/28.05.2009г. на Общински съвет - гр. Пловдив, е наложена ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

М    О    Т    И    В    И:

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.      

Обжалвано е Наказателно постановление № 505/10.06.2013 г. на заместник-кмета ОРТ в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 11ОА3290/21.12.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на жалбоподателя П.А.П., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 4, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение № 1, към Решение № 198, взето с Протокол № 10/28.05.2009г. на Общински съвет - гр. Пловдив и на основание чл. 30, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение № 1, към Решение № 198, взето с Протокол № 10/28.05.2009г. на Общински съвет - гр. Пловдив, е наложена ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

Жалбоподателят П.А.П., се явява лично в съдебно заседание и се защитава сам.

Административнонаказващият орган – Община Пловдив, не изпраща представител.

Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е допустима, подадена е в срок и разгледана по същество, същата е  ОСНОВАТЕЛНА.

На 15.05.2013 г. от актосъставителя С.Д.К., е съставен акт за установяване на административно нарушение против П.А.П., ЕГН **********, за това, че при извършена проверка на същата дата около 00,40 часа, като наемател на стая № ***, вдига шум и пуска музика на висок тон, с което смущава спокойствието на обитателите в сградата за времето от 22,00 до 08,00 часа Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Разпитан в съдебно заседание, актосъставителят поддържа констатираните в АУАН обстоятелства и в свободен разказ излага фактическата обстановка по нарушението.

Свидетелят К. твърди, че при първото си посещение е предупредил жалбоподателя да преустанови действията си по нарушаване съня и спокойствието на останалите обитатели в обшщежитието и едва при втория сигнал е съставил АУАН на нарушителя.

В съдебно заседание, П., моли обжалваното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно и неоснователно. Поддържа подадената жалба, оспорва констатациите по АУАН и прави следните възражения:

Твърди, че фактическата обстановка, отразена в АУАН и НП не отговаря на действителната такава.

Сочи процесуални нарушения - нито в АУАН, нито в НП е посочено точното време на нарушението, не са посочени лицата, чието спокойствие е смущавано, както и неяснота в правната квалификация, както в АУАН, така и в НП.

Твърди, че адресат на АУАН и на обжалваното НП е друго лице, с различно от неговото презиме, тъй като неговото е А..

Алтернативно моли, да му бъде намалена глобата до минималния, предвиден в наредбата размер. Сочи прекомерност на наложената санкция и лошо финансово състояние.

          Въззиваемата страна не взема становище по жалбата и не участва в съдебното следствие.

След като се запозна с административнонаказателната преписка и всички представени по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че в хода на административно наказателната процедура е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, нарушаващо правото на защитапо на жалбоподателя, а именно:

Видно от АУАН и обжалваното НП, като нарушител и санкционирано лице е посочено П.А.П.. Видно обаче от личната карта на жалбоподателя презимето на последния е А.. Явно в случая са допуснати нарушения на чл. 42, ал. 1, т. 6, пр. 2 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 4, пр. 2 от ЗАНН. Горните нарушения създават неяснота относно идентичността на нарушителя и съществено нарушават правото на защита, като го поставят в положение да не знае дали срещу самия него е излъшена проверката и наложена санкцията.

Горните нарушения са от категорията на съществените и категорично влечат незаконосъобразност както на АУАН, така и на обжалваното НП, тъй като както ЗАНН, така и АПК не познава института на поправка на явна фактическа или техническа грешка в съдебната фаза, а административното производство е екзактно.

С оглед на гореизложеното, наказателното постановление ще следва да се отмени като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивски районен съд – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                    

 

ВЯРНО с оригинала.

 

Г.С.