АНД 384/2013 - Мотиви - 24-01-2013

Мотиви по Наказателно дело 384/2013г.

Мотиви към решение №184 от 23.01.2013г., постановено по НАХД №384/2013г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с.

 

Производството е по реда на чл. 4 и следващите от УБДХ.

Образувано е въз основа на Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 23.01.2013г. на  Р. И. Д. – инспектор при І РУП – Пловдив, срещу К.П.К., ЕГН: **********, за това, че на 23.01.2013 г. в гр. Пловдив е извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на псувни, ругатни, обиди и други неприлични изрази на публично място, пред повече хора, както и в оскърбително отношение и държане към органите на властта, с което е нарушил обществения ред и спокойствие. 

Нарушителят К.П.К. се явява в съдебно заседание, като дава обяснения. Моли за налагане на административно наказание – глоба.

Съдът като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното:

Нарушителят К.П.К. е роден на ***г***, бълг., бълг. гр.,  неженен, осъждан, работещ, с основно образование, ЕГН: **********

След като излязъл от затвора нарушителят К. заживял с баба си Я. Д. К. в гр. Пловдив на ул.„***” №***, ет.***, ап.***. Тъй като той упражнявал физически и психически тормоз над баба си, на 20.01.2013г. последната подала в І РУП – Пловдив молба за налагане на спешни мерки, съгласно чл.4, ал.2 от Закона за домашното насилие /ЗЗДН/, като попълнила и декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН. Молбата била входирана на 21.01.2013г. с вх. № ***.

На 23.01.2013г. около 02.30 часа нарушителят се намирал в горецитираното жилище, като за пореден път предизвикал скандал със своята баба. Започнал да я псува на висок глас, като наред с това и нанесъл удар в рамото.  Виковете му били чути от съседите А. Д. Д. и Н. С. Н.. Последната незабавно сигнализирала полицейските органи. На мястото се отзовали полицейски служители  при І РУП – Пловдив – С. К. и И. Г.. Нарушителят не само не преустановил действията си, а напротив насочил ги към двамата полицаи. В присъствието на А. Д. и Н. Н. започнал да отправя обиди, псувни, ругатни и други неприлични изрази към органите на реда – “За какво сте дошли, ***”, “Ще ***”, “Ще ви уволня”, “Утре ще видите какво ще ви се случи”. Наред с това направил опит да удари единият от полицейските служители. Тези му действия наложили използването на помощни средства – белезници. К. ***, където му бил съставен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство.

Така изложената фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена изцяло от приложените към административната преписка материали – докладни записки, акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, обяснения от Н. Н., А. Д., А. К., копие на Заповед за задържане на лице, копие на Протокол за личен обиск на лице, справка за криминалистически регистрации, копие на карта от Център за спешна медицинска помощ, копие на молба за налагане на спешни мерки, съгласно чл.4, ал.2 от Закона за домашното насилие ЗЗДН, копие на декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН.

Съдът не възприема дадените от нарушителя обяснения, тъй като същите са изолирани и в директно противоречие с всички останали събрани по делото доказателства. Очевидно е, че казаното от него представлява единствено израз на възприетата от него защитна позиция, насочена към отпадането или прилагане на по – леко по вид или по – малко по размер  административно наказание.

По безспорен и категоричен начин се установява, че от страна на нарушителя е сторена проява по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ, а именно на дребно хулиганство, изразяващо се в употреба на псувни, ругатни, обиди и други неприлични изрази на публично място, пред повече хора, както и в оскърбително отношение и държане към органите на властта, с което е нарушил обществения ред и спокойствие. 

При индивидуализация на вида и размера на наказанието на нарушителя съдът взе предвид обществената опасност на извършеното от него и високата му лична обществена опасност /осъждан/, като прие да му определи и наложи по – тежкото наказание, а именно “Задържане в поделенията на МВР”. За да определи размера на така наложеното наказание съдът прецени като смекчаващо отговорността обстоятелство единствено трудовата му ангажираност. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът взе предвид високата обществена опасност на извършеното. Касае се за извършена непристойната проява, насочена към органи на реда и предшествана от агресивно поведение от страна на нарушителя към своя родственица. Наред с това се касае за лице с висока степен на обществена опасност, с богато криминално минало и трайно установени престъпни, извършващо дребно хулиганство в много кратък период от време след освобождаването му от пенитенциарно заведение. По тези съображения съдебният състав намира, че най – справедливо и съответно на стореното е на нарушителя да бъде наложено административно наказание „Задържане в поделенията на МВР” за срок от 10 /десет/ денонощия, което именно наказание би постигнало поправителен и възпитателен ефект спрямо него.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

ДТ