АНД 3811/2013 - Мотиви - 06-08-2013

Мотиви по Наказателно дело 3811/2013г.

 

 

Мотиви  към решение по НАХД N3811/2013 г. по описа на ПРС, ХII н.с.

      Пловдивска районна прокуратура е внесла постановление от 27.06.2013 г., с което се предлага на съда да освободи обвиняемият И.С.Х., с ЕГН ********** *** от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание по реда на чл. 78а НК - за това, че на неустановена дата в края на месец април 2012 г. в с. Д., обл. Пловдив е засял и за времето от края на месец април 2012 г. до 15.06.2012 г. в същото село е отглеждал растения от рода на конопа -растителна маса, представляваща канабис /марихуана/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила (чл. 29, вр. чл. 27, ал. 1 от същия закон - "Забранява се отглеждането на територията на Република България на растения от рода на конопа със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента процента"), както следва — 3 броя растения марихуана с нето тегло 21,3 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0,21 тегловни % на стойност 127,80 лева по цени, определени по обявените в Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай - престъплението по чл. 354в, ал. 5, вр. с ал. 1 от НК,  както с предложение съда да освободи обвиняемият Г.С.Х., с ЕГН ********** *** от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание по реда на чл. 78а НК - за това, че, на 15.06.2012 г. в с. Д., обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество - високорисково наркотично вещество амфетамин, с общо нето тегло 0,196 грама, със съдържание на активен компонент 3,2 тегловни %, на стойност 5,88 лева по цени, определени по обявените в Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай - престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК.

            Прокурорът поддържа обвинението и предлага на съда да наложи административно наказание към минимума и за двамата обвиняеми.

        Защитникът на обвиняемите адв.Б. предлага да съда да ги освободи от наказателна отговорности и да им наложи административно наказание, към минимума, предвиден в закона.

        Обвиняемите дават обяснения, изразяват съжаление и предоставят на съда относно наказанието.

       ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

       И.С.Х. е роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

       Г.С.Х. е роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

        Обвиняемите И.С.Х. и Г.С.Х., заедно с родителите си живеели в с. Д., обл. *************. В края на м. април 2012 г. обв. И.Х.. забелязал в двора - до вратата на открита гаражна клетка, две израснали малки растения, които обвиняемият разпознал, че са канабис (марихуана). Обв. И.Х. решил да ги остави, с намерението да ги отглежда, като се грижи за тях, като с тази цел засадил в поцинкова кофа и още едно семе от растението марихуана. От посаденото семе в поцинковата кофа поникнало едно растение и заедно с останалите две растения, общо три, обвиняемият полагал добри грижи за тях, като ги полИ.л редовно. В резултат на положените от него /обвиняемия/ грижи при отглеждането на растенията - марихуана, същите до 15.06.2012 г. израснали и достигнали височина, както следва: двете до гаражната клетка -едното с височина 90 см, другото до него - с височина 50 см, и третото, в поцинкована метална кофа - с височина 30 см.

На 15.06.2012 г., във в РУП - Хисар бил получен сигнал, че дом в с. Д., *************, обитаван от братята - обвиняемите И.С.Х. и Г.С.Х., се отглеждали растения от рода на конопа - „марихуана", както и се държали високорискови наркотични вещества. При условията на неотложност било извършено претърсване и изземване (одобрено с последващо разпореждане на съдия при ПРС) в къщата и прилежащиге към нея дворно място и постройки, на горепосочения адрес в с. Д., обл. Пловдив, като при претърсването, били открити и иззети - от открита гаражна клетка, намираща се в южната част на имота, зад входната врата, израснали между бетона - 2 бр. зелени кичести растения канабис /марихуана/ - едното с височина 90 см, другото до него - с височина 50 см и на разстояние 1,70 от гаражната врата - поцинкована метална кофа, растение от същия вид, с височина 30 см. В къщата било открито, съответно иззето от стая с източно изложение, вдясно от вратата от керамична панерка, от син на цвят велурен калъф - бяла хартия, сгъната в тип писма, с находящо се в нея бяло прахообразно вещество. В обясненията си към съставения протокол за претърсване и изземване, обв. И.Х. заявил, че 2 от растенията (до гаражната клетка) били израсли сами, а третото засадил той, като и за трите полагал грижи. По отношение на намереното в къщата наркотично вещество, обв. И. Х. заявил, че то принадлежи на брат му - обв. Г.Х.. В разговор с присъстващите на извършеното неотложно процесуално-следствено действие полицейски служители от РУП - Хисар - свидетелите С.Ч. и Н.Ш., обв. Г.Х. потвърдил изнесените от брат му обстоятелства, а именно, че намереното наркотично вещество (което при извършения полеви тест отчело наличие на амфетамин) било негово, което бил купил от непознато за него лице в гр. Пловдив.

С протокол от 15.06.2012 г. била иззета представителна проба от зелената листна маса на растенията, а след като от растенията били отделени съцветията и листната им маса, претеглената изсушена зелена листна маса била с нето тегло 21,3 грама.

        Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на производството доказателства –   протокол за претърсване и изземване, справки съдимост, фотоалбум, протоколи за разпит на свидетели, характеристични справки и други, като обв. И.Х. и обв.Г.Х. не оспорват обстоятелствата по постановлението. Съдът не намира противоречие в доказателствения материал, поради което и го кредитира изцяло.

    От заключението на извършената в хода на разследването химическата експертиза (л.78) се установява, че сухата, зелена на цвят, растителна маса, с нето тегло 21,3 гр. представлява марихуана със съдържание на активен компонент - 0,21 тегловни % тетрахидроканабинол (ТХК). Съгласно заключението на вещото лице марихуаната е включена в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП като вещество с висока степен на риск, забранено за приложение.

От заключението на назначената и извършена в хода на досъдебното производство физико-химическа експертиза (л.84-853) е видно, че представеното за анализ бяло прахообразно вещество, с нето маса от 0,196 грама, съдържа активен компонент амфетамин с процентно съдържание 3,2 % тегл. Амфетаминът е включен в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКВНВП, като вещество с висока степен на риск, забранен за приложение, т. е. представлява високорисково наркотично вещество.

 В хода на горепосочените експертизи, за нуждите на изследването не са били използвани целите количества високо рисково вещество - амфетамин и растителната маса, представляваща марихуана, като останалите количества - остатък след изследване на представителната проба в количество 21,3 грама марихуана - на 18.10.2012 г. (приемо-предавателен протокол № 25482/18.10.2012 г., л.90) и 0,196 грама амфетамин, на 16.04.2013 г. (писмо л.92) са били предадени, респ. изпратени за съхранение, съгласно чл. 91 от ЗКНВП в Главно управление „Митници" отдел „МРР-НОП" София.

Стойността на растителната маса, представляваща марихуана, с нето тегло 21,3 грама, със съдържание на активен компонент 0,26 тегловни % тетрахидроканабинол (ТХК), които растения били отглеждани рт обв. И.Х., възлиза на стойност 127,80 лева, която цена е определена въз основа на ПМС № 23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. Съобразно същото ПМС № 23/98 г., стойността на инкриминираното количество амфетамин - 0,196 грама, със съдържание на амфетамин 3,2 % тегловни, държано от обв. Г.Х. е на обща стойност 5,88 лева.

            Съдът кредитира заключенията като обективни и компетентни.

   При така изложената обстановка, настоящият състав, намира, че правилно РП е квалифицирала извършеното деяние от обв. Обвиняемият И.С.Х. е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 354в, ал. 5, вр. с ал. 1 от НК - за това, че на неустановена дата в края на месец април 2012 г. в с. Д., обл. Пловдив е засял и за времето от края на месец април 2012 г. до 15.06.2012 г. в същото село е отглеждал растения от рода на конопа -растителна маса, представляваща канабис /марихуана/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила (чл. 29, вр. чл. 27, ал. 1 от същия закон - "Забранява се отглеждането на територията на Република България на растения от рода на конопа със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, както следва – 3 броя растения марихуана с нето тегло 21,3 грама със съдържание на активен компоненто тетрахидроканабинол 0,21 тегловни процента на стойност 127,80 лв по цени , определени по обявените  в Постановление №23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай.

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл като е съзнавала общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им.

Обвиняемият Г.С.Х. е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК - за това, че, на 15.06.2012 г. в с. Д., обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество -високорисково наркотично вещество амфетамин, с общо нето тегло 0,196 грама, със съдържание на активен компонент 3,2 тегловни %, на стойност 5,88 лева по цени, определени по обявените в Постановление № 23 на МС от 29 януари 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай.

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл като е съзнавала общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им.

       ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

       При индивидуализиране на наказанието на обвиняемия И.С.Х. съдът, намира, че предвид наличието на предпоставки за това, а именно – за извършеното деяние се предвижда наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 лв, лицето не е осъждано до момента и не е освобождавано от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, работи, както и от деянието няма причинени имуществени вреди, поради което и следва същият да бъде освободен от наказателна отговорност за така извършеното от него деяние по чл.354 а ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 лв.

        При индивидуализиране на наказанието на обвиняемия Г.С.Х. съдът, намира, че предвид наличието на предпоставки за това, а именно – за извършеното деяние се предвижда наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 лв, лицето не е осъждано до момента и не е освобождавано от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, работи, както и от деянието няма причинени имуществени вреди, поради което и следва същият да бъде освободен от наказателна отговорност за така извършеното от него деяние по чл.354 а ал.5 вр. ал.3 т.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 лв.

На основание чл.53 от НК съдът постанови унищожаването на веществените доказателства по делото – 1 бр. поцинкована кофа и 1 брой син велурен калъф, находящи се на съхранение в сградата на участък „Полиция” в с.Калояново като вещ без стойност.

Веществените доказателства – марихуана и амфетамин, останали след експертното изследван в количество 21,3 грама – марихуана и 0,196 грама амфетамин, находящи се на съхранение в ЦМУ отдел „МРР-НОП” гр.София, след влизане на решението в сила да се унищожат.

            Обв. Г. и И.Х.  бяха осъдени да заплатят направените по делото разноски в размер на 168,92 лв лв по сметка на ВСС.

             Приспаднато беше времето на задържане по ЗМВР за двамата обвиняеми на 15.06.2012 за 24 часов срок.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.