АНД 3717/2013 - Мотиви - 07-10-2013

Мотиви по Наказателно дело 3717/2013г.

МОТИВИ към НАХД № 3717/2013 г., по описа на ПРС, ХХV н.с.

 

 

        РП – Пловдив е внесла предложение обв. С.Н.Д. – роден на *** ***, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, ЕГН: ********** да бъде освободен от наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл.309, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно, че на 13.02.2012 г. в с.Б., Община Р., обл.П.в, в условията на продължавано престъпление, сам е съставил неистински частни документи – допълнително споразумение към договор за домашен POTS/ISDN от 13.02.2012 г.,  сключено между „БТК” ** и В.А.М. и заявление за регистрация на предплатена карта от 13.02.2012 год. с посочен потребител В.А.М., на които е бил придаден вид, че представляват конкретни писмени изявления на В.А.М., а не на лицето, което действително ги е съставило и ги е употребил, за да докаже съществуването на правно отношение – срочен договор за предоставяне на телекомуникационни услуги и притежанието на карта за предплатена телекомуникационна услуга.

 

        Прокурорът поддържа предложението и предлага на основание чл.78а от НК на обвиняемия да му бъде наложено административно наказание  „глоба” в минимален размер.

        Обвиняемият Д. се явява лично и чрез защитника си адв.С. моли за снизходително наказание.

 

        Съдът въз основа на доказателствата прие следното:

            От месец май 2011 год. до 20.04.2012 г. обв. С.Д. работел в „М.” *** на длъжност продавач-консултант. Дружеството в което работел обвиняемият било търговски партньор на „БТК" ***, като в задълженията на обвиняемия било включено предлагането на услугите на „В."'. При всяко подновяване на договор на клиент, както и при сключването на нов договор, продавач-консултантът следвало да изиска личната карта на клиента, за да се увери в самоличността му, както и да се увери, че клиентът лично полага подписа си в изготвяните документи.

На 13.02.2012 г. обв. С.Д. в отсъствието на В.А.М. изготвил допълнително споразумение към договор за домашен POTS/ISDN, сключено между „БТК" **и В.А.М. и заявление за регистрация на предплатена карта от 13.02.2012 г. с посочен потребител В.А.М., като положил вместо клиента подписите в изготвените документи.

Впоследствие изготвените документи били употребени от обвиняемия, като били представени във „В.", за да се докаже сключването на допълнителното споразумение и регистрирането на предплатената карта от Веса Митева.

От заключението на изготвената в хода на досъдебното производство тройна съдебно - почеркова експертиза се установява, че подписът, ръкописният текст в Допълнително споразумение от 13.02.2012 г. между В.А.М. и „В." е положен от лицето С.Н.Д., ръкописният текст в Заявление за регистрация на предплатена карта между В.А.М. и „В." е положен от лицето С.Н.Д., подписът след „подпис" в Допълнително споразумение от 13.02.2012 г. между В.А.М. и „В." и подписът в графа „За БТК **/Дистрибутор" са положени от С.Н.Д., подписът над „подпис" в Допълнително споразумение от 13.02.2012 г. между В.А.М. и „В.", подписът в графа „За абонат" в Допълнително споразумение от дата 13.02.2012 г. и подписът „За потребителя" в Заявление за регистрация на предплатена карта от дата 13.02.2012 г. са положени от С.Н.Д..

 

Тази фактическа обстановка се доказва от всички установени и събрани в хода на разследването доказателства, от показанията на разпитаните свидетели и съдебно графична експертиза.

 Предвид горното следва задължителният извод, че с поведението си обвиняемият С.Н.Д., от обективна и субективна страна, е извършил вмененото му престъпление по чл.309, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Същото е продължавано, тъй като с две отделни деяния, макар и разделени от незначителен времеви период едно от друго, обвиняемият е осъществил състава на едно и също престъпление.

От субективна страна Д. е действал при пряк умисъл, съзнавайки фалшификацията и целейки да я осъществи.

Основателно е искането за това престъпление обв.Д. да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК, защото са налице всички кумулативно предвидени за тази привилегия предпоставки. На същия следва да се наложи административно наказание глоба в минимално предвидения размер от  1000 лв.,  тъй като не са налице, каквито и да е отегчаващи отговорността му обстоятелства.

По делото са направени разноски в размер на 270 лв., които обвиняемият следва да заплати по сметка на ВСС.

        По горните мотиви съдът постанови решението си.

       

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

        СЕКРЕТАР: Б.К.