АНД 3661/2013 - Решение - 16-09-2013

Решение по Наказателно дело 3661/2013г.

                                         РЕШЕНИЕ

 

Номер 2369                       16.09.2013 година                     Град Пловдив

 

                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                ХХІІ наказателен състав

На четиринадесети август                                                    2013  Година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян
Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 3661 по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 131 от 31.05.2013г. на Заместник-кмета на Община Пловдив, с което на Д.Г.Б., ЕГН **********,***, на основание чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив е наложена “Глоба” в размер на 200лв за извършено административно нарушение по чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление 131 от 31.05.2013г. на Заместник-кмета на Община Пловдив, с което на Д.Г.Б., ЕГН **********,***, на основание чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив е наложена “Глоба” в размер на 200лв за извършено административно нарушение по чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Жалбоподателят Д.Г.Б. обжалва наказателното постановление и моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно, поради изложени в жалбата съображения. В съдебно заседание, редовно призован, се явява лично и пледира за отмяна на постановлението, оспорвайки авторството на деянието.

Въззиваемата страна – Община Пловдив, редовно призована, чрез процесуален представител счита наказателното постановление за правилно и законосъобразно, излагайки аргументи в тази насока.

Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

 

Атакуваното Наказателно постановление е издадено против Д.Г.Б., за това, че при извършена проверка на 16.01.2013г. в 10:30 часа, в гр.Пловдив, в обект Магазин за хранителни стоки, находящ се на ул.„В Л”, № **, установено с Констативен протокол № 100809/16.01.2013г., е констатирано, че върху терен общинска собственост, е поставен дървен навес с размери 5,00 м на 2,50 м с обща площ 12,5 кв.м., измерена с ролетка в присъствието на лицето С. Х. Б. – наемател на магазина, пред който е поставен навеса. Навесът е изпълнен от греди и дъски и е поставен от Д.Г.Б. – съсобственик на магазина. Няма одобрена схема за разполагане от главен архитект на Район Северен.

С това виновно е нарушила чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН № 595 от 01.02.2013г., съставен от Р.Н.Б. – гл.инспектор в Пловдивски общински инспекторат, като отразената в същото фактическа обстановка пресъздава по идентичен начин тази описана в АУАН.

Горната фактическа обстановка отчасти се установява от събрания доказателствен материал, преценяван самостоятелно и в съвкупност – от свидетелските показания на актосъставителя, както и от писмените доказателства по делото, които в цялост се възприемат от съда като обективни и правдиви. По делото обаче липсват категорични доказателства за твърдението, че Б. е извършила нарушението, като самият актосъставител свидетелства, че няма лични възприятия относно обстоятелството на поставяне на навеса, че същият бил поставен от други лица – работници, като това било сторено по  указание на собствениците на магазина, които собственици били Б. и съпруга й. Всъщност св.Б. не може да посочи дали поставянето на навеса е било по нейно или на съпруга й указание. При тези неизяснени фактически положения напълно необосновано актосъставителят е приел, че автор на нарушението е именно Б.. Подобно разбиране е не само необосновано, но и крайно опасно, тъй като е довело до незаконосъобразно ангажиране на административнонаказателната отговороност на лице, за което липсват категорични доказателства, за това да реализирало състава на нарушението, още повече, че в цитираното от процесуалния представител на въззиваемата страна “възражение” от страна на Б., послужило за иницииране на настоящото производство, същата е посочила, че магазинът е бил закупен от нея ведно с навеса. След като липсват безспорни доказателства за това Д.Б. да е автор на деянието, то и напълно незаконосъобразно наказващият орган я е санкционирал, което е довело до незаконосъобразност на постановлението, поради противоречието му с материалния закон.

Поради изложеното атакуваното Наказателно постановление № 131 от 31.05.2013г. на Заместник-кмета на Община Пловдив, с което на Д.Г.Б., ЕГН **********,***, на основание чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив е наложена “Глоба” в размер на 200лв за извършено административно нарушение по чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, следва да бъде ОТМЕНЕНО като необосновано, неправилно и незаконосъобразно.

 

За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

                                                  

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК