АНД 3659/2013 - Определение - 13-09-2013

Определение по Наказателно дело 3659/2013г.

                              П Р О Т О К О Л № 1098

 

 

13.09.2013 година                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХVІ наказателен състав

На тринадесети септември                         две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                                

Секретар: Иванка Пиронкова

 

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НАХД № 3659 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 09:40 часа се явиха:

Заседанието започва в 09,53 ч. след приключване на НАХД № 4117/13г.

   

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: И.И.Ч. –  редовно призован не се явява и не изпраща представител.

ЗА ВЪЗЗ. СТРАНА: Сектор „ПП” при ОДМВ -Пловдив – редовно призовани, не изпращат представител.

Съдът счита, че ход на делото днес не следва да бъде даден, а производството по настоящото дело да бъде прекратено. С разпореждане от 24.06.2013г. съдът е задължил жалбоподателя да  представи доказателства, че жалбата е подадена в срок, като го е уведомил, че в противен случай производството ще бъде прекратено. Това разпореждане е било отразено в изпратените до жалбоподателя призовки за предходното и днешното съдебно заседание, получени на посочения от него адрес. До настоящия момент жалбоподателят не е ангажирал доказателства за срочността на жалбата, поради което съдът намира, че жалбата се явява просрочена. Съобразно разпоредбата на чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, жалбата следва да бъде подадена в 7-мо дневен срок от връчване на електронния фиш. Според приложената от въззиваемата страна разписка фишът е връчен на 09.11.2012г., като жалбата е депозирана чрез ОДМВР-Пловдив на 12.06.2013г. При това положение съдът счита, че следва да третира жалбата като подадена извън преклузивния 7-мо дневен срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, поради което и

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството  по НАХД № 3659/13г. по описа на ПРС, ХVІ н.с.

 Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес от получаване на съобщението до страните  по реда на глава ХІІІ от АПК пред Административен съд гр. Пловдив.

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 09,57   ч.

      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                         СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: И.П.