АНД 3536/2013 - Решение - 07-02-2014

Решение по Наказателно дело 3536/2013г.

РЕШЕНИЕ №254

Град Пловдив, 07. 02. 2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, двадесет и първи наказателен състав в открито съдебно заседание на двадесет и девети през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

При секретаря Нели Въгларова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 3536 по описа на Районен съд – П., ХХІ н.с. за 2013 година, намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 1439/13, издадено на 08.03.2013 год. от ВРИД Началник Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР - град П. по отношение на лицето Й.М.Т. ЕГН**********,*** , с което за осъществено административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложено на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП административно наказание „глоба в размер на 800.00 /осемстотин/ лева” и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, на основание Наредба Iз-2539 на МВР, както и се отнемат общо 10 контролни точки на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП .

Жалбоподателят в подадената жалба сочи, че неправилно е определен за нарушител и от там и неправомерно е санкциониран, определени са размери на санкциите над минимално установените в закона. В съдебно заседание се явява за него като процесуален представител адв. Р., който поддържа жалбата и моли да се отмени атакуваното наказателно постановление. По същество счита, че атакуваното НП е незаконосъобразно, издадено пи съществени процесуални нарушения и затова моли да бъде отменено.

Въззиваемата страна, ВРИД Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР- гр. П., редовно уведомен, не изпраща представител. С придружителното писмо взима становище по законосъобразност на издаденото НП.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства по реда на съдебното следствие, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

От фактическа страна на база събраните в хода на съдебното следствие доказателства се установи следното:

Жалбоподателят на 19.02.2013 г. около 02.00 часа в гр. П. бул. „Ш.С.” като водач на МПС лек с рег. № ******** бил спрян за проверка от И.П., заемащ длъжността автоконтролъор в Сектор „ПП” на МВР - град П. поради съмнение за употреба на алкохол, бил изпробван с техническо средство дрегер-алкотест № 0002, който  отчел 0.88 промила алкохол в издишания въздух „водачът лъха на алкохол”, издаден е бил талон за кръвна проба 0356982.

        Проверяващият приел, че това обстоятелство съставлява  административно нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. Затова в присъствие на нарушителя и сведетеля Х.П. съставил АУАН бл.№ 1439/19.02.2013 година, в който вписал като осъществено административно нарушение, че водачът управлявал под въздействието на алкохол.Нарушителят се подписал без възражение и препис от съставения АУАН му бил връчен. На база на така съставения АУАН било издадено и атакуваното НП, връчено на 08.02.2013 година.

Съдът, на основата на така събраните доказателства, изясняващи горната фактическа обстановка, установи следното от правна страна:

НП е издадено от компетентен орган в предвидената от закона форма. В действителност безспорно от събраните доказателства се установява, че на посочената дата и място жалбоподателят е управлявал МПС. Всички онези обстоятелства, съотносими към вмененото административно нарушение са били законосъобразно установени от актосъставителя и съответно отразени от него в съставения АУАН. Няма разминаване между вписаната в АУАН разпоредба  в последствие привеждане на нарушението като осъществено на законовата разпоредба на ЗДвП. Поведението на нарушителя разкрива обективните и субективни признаци на вмененото му административно нарушение. Съдът счита обаче, че неправилно е било преценено от административно наказващия орган, че следва да се наложи наказание глоба в размер от глоба в размер на 800.00 /осемстотин/ лева” и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца. Съобразно изискванията на чл. 27, ал. 1 -3 от ЗАНН наказващият орган е следвало да определи съответното наказание в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като прецени степента на засегнатост на обществените отношения, личността на нарушителя, включително като водач на МПС, имущественото му състояние, отчете смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства. Безспорно от приложената справка се вижда, че Т. към момента на установяване на административното нарушение има наложени административни наказания в минимален размер. Всички тези обстоятелства е следвало да бъдат правилно преценени от наказващия орган, защото именно те определят деянието и нарушителя като такива, с по- ниска степен на обществена опасност. Съдебният състав счита, че в настоящия случая незаконосъобразно е била наложена санкция в размер  на 800.00 /осемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.  Определената  глоба  се явява незаконосъобразно завишена и затова следва да бъде намалена. Тя не е обоснована по съответния ред, като не е съобразена и с изискванията на чл. 27, ал. 1-3 от ЗАНН. В случая най- съответна на извършеното нарушение и на целите на административното наказание по смисъла на чл. 12 от ЗАНН се явява глоба в минималния предвиден в закона размер от 500 лева и отнемане на 6 контролни точки. По този начин тя ще спомогне в най- пълна степен да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани. В предвид на изложеното НП, издадено от ВРИД Началник  на Сектор „ПП” – гр. П. следва да бъде изменено в посочения смисъл.   

В предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Съдът

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление  1439/13, издадено на 08.03.2013 год. от ВРИД Началник Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР - град П. по отношение на лицето Й.М.Т. ЕГН**********,*** , с което за осъществено административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1, предл. 1 от ЗДвП и му е наложено на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП административно наказание „глоба в размер на 800.00 /осемстотин/ лева” и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, на основание Наредба Iз-2539 на МВР, както и му се отнемат общо 10 контролни точки на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП КАТО НАМАЛЯВА размера на глобата от 800.00 лева на 500.00 /петстотин/ лева, както и  лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца на 6 /ШЕСТ/ месеца.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението за изготвянето му.                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.