АНД 3395/2013 - Мотиви - 21-10-2013

Мотиви по Наказателно дело 3395/2013г.

                                  МОТИВИ

към Решение № 2396/19.09.2013г по НАХД № 3395/2013г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с.

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

С постановление от 10.06.2013г. Районна прокуратура гр.Пловдив е внесла в ПРС материалите по досъдебно производство № 69/2013г. по описа на РУ “Полиция” гр.Раковски, водено срещу С.И.С., ЕГН **********, и Ч.Л.К., ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.325, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК, а за обв.К. и във връзка с чл.63, ал.1, т.4 от НК, за това, че на 09.02.2013г. в гр.Раковски, обл.Пловдив, в съучастие като съизвършители, са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а за обв.К. и за това, че е извършил деянието макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, с Предложение ПРС да освободи обвиняемите от наказателна отговорност като им наложи административно наказание по смисъла на чл.78а от НК.

          В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Пловдив поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието, като предлага на съда да признае обвиняемите за виновни, като с оглед наличието на материално-правните предпоставки същите да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им бъдат наложени административни наказания по смисъла на чл.78а от НК, а именно глоба в минимален размер за обв.С., а за непълнолетния обв.К. – обществено порицание.

          Обвиняемите, редовно призовани, се явяват лично в съдебно заседание, признават вината си, потвърждават верността на описаните в обстоятелствената част на постановлението факти и обстоятелства, както и изразява искрено съжаление за стореното. Обв.С. твърди наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства в насока затруднено семейно положение. Относно реализацията на наказателната им отговорност и двамата обвиняеми изразяват съгласие с пледираното от прокурора и защитника им, като молят за налагане на минимално наказание, а обв.К. – за обществено порицание.

          Защитникът на двамата обвиняеми – адв.Р., се солидаризира с исканията на прокурора, изразявайки становище, че с тези административни наказания в най-пълна степен ще се постигнат целите на личната и генералната превенция.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

          ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

          Обвиняемият С.И.С. е роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неработещ, неосъждан, ЕГН **********.

          Обвиняемият Ч.Л.К. е роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ПГП „П П” гр. Р., неосъждан, ЕГН **********

На 09.02.2013г. обв.С.С. и обв.Ч.К. били заедно със своите приятели св.Ж. М. и св.Г. Б. в заведение “С.” в гр.Р. Към тази дата обв.К. бил непълнолетен. Те останали там до 05.30ч. сутринта, като през цялото време пиели бира. Тръгнали си като се отправили към района на градския парк. В непосредствена близост до парка обвиняемите и св.М. и св.Б. забелязали автобусна спирка. Като доближили спирката обв.Ч.К. ритнал спирката, отлепвайки плексигласовото платно. След това отново ритнал платното и то изцяло се отлепило. Същевременно обв.С. също ритал плексигласовото платно. Свидетелите М. и Б. на няколко пъти отправили упреци към двамата обвиняеми, като ги пиканвали да преустановят действията си. Липсата на реакция от страна на обвиняемите предизвикала силно възмущение от страна на цитираните свидетели.

Междувременно към автобусната спирка се приближили служители на охранителна фирма “А – ***” ООД – св.Л С и М П. Те успели да задържат обв.С., а обв.К. успял да се отдалечи от местопроизшествието. Свидетелите С и П сигнализирали за случая на РУП гр.Раковски, като на място пристигнал служителят на РУП гр.Раковски П Т, който съвместно с колегата му Т Б установил обв.К., задържал го, заедно със свидетелите М. и Б. и ги отвели в полицейското управление за снемане на обяснения.

          Гореописаната фактическа обстановка се установи по безсъмнен начин от следните събрани по делото доказателствени материали – от писмените доказателства, събрани на досъдебното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – свидетелските показания, протокол за оглед на местопроизшествие, ведно с фотоалбум, справки за лица – АИС “БДС”, справки за съдимост и характеристични справки за обвиняемите.

          От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото  производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

За да стигне до този извод съдът анализира показанията на свидетелите Л Н С, М Г П, М Г К, Ж Й М. и Г Н Б, като намери същите за подробни, изчерпателни, последователни и правдиви, поради което и ги възприе при постановяване на решението. В тази връзка, същите хронологично, последователно и в дисонанс изясняват факти и обстоятелства, така както са станали известни в съответни моменти от развитието на процесния казус, които са относими към предмета на доказване в настоящото производство. Гласните доказателства кореспондират и на писмените такива, които съдът кредитира в цялост като обективни, достоверни и неоспорени от страните.

В тази насока и при постановяване на решението си, съдът се ползва от самопризнанието на обвиняемите, което в контекста на гореобсъденото изцяло се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства.

ОТ ПРАВНА СТРАНА

При тази фактическа обстановка Съдът зае  становище, че с деянието си обвиняемите са осъществили състава на престъплението по чл.325, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, а за обв.К. и във връзка с чл.63, ал.1, т.4 от НК, за това, че обв.С. ***, в съучастие като съизвършител с Ч.Л.К., ЕГН **********, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а обв.К. – за това, че на 09.02.2013г. в гр. Р, обл. Пловдивска, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител със С.И.С., ЕГН **********, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото

От обективна страна на инкриминираната дата в гр.Раковски, обл.Пловдив, обвиняемите на обществено място – на улица, са се държал грубо и агресивно, като са блъскали и ритали обществено имущество, с което са го повредили.

В резултат на поведението на обвиняемите е настъпил и съставомерният резултат, а именно демонстративно и грубо незачитане на обществения ред, като действията им са предизвикали притеснение, възмущение и реакция у околните, включително са довели до намеса на органи на реда. Същите се отличават с относителна интензивност и поради тяхната динамика са предизвикали вниманието на други лица, както и са били прекратени благодарение единствено на намесата на охранителите от “А – ***” ООД Действията на обвиняемите се явяват непристойни, тъй като противоречат на възприетите обществените порядки и морал, същите имат скандализиращ характер и чрез тях обвиняемите безспорно са изразили явното си неуважение към обществото.

От субективна страна деяниято е извършено при форма на вината пряк умисъл, тъй като дейците са съзнавали неговия общественоопасен характер, предвиждали са общественоопасните му последици и са искали тяхното настъпване. Умисълът на обвиняемите се обективира от действията им, описани по-горе, очертан и от кредитираните показания на свидетелите, така както безспорно се установява от приетите по делото доказателства, обсъдени по-горе. С осъществените хулигански действия обвиняемите са показали, че не се считат обвързани от съществуващите норми на поведение и са демонстрирали незачитане на цялостно установения обществен ред.

ПО НАКАЗАНИЕТО

Предвиденото в особената част на НК наказание за престъплението по чл.325, ал.1 от НК е лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и обществено порицание. Обвиняемият С.С., който е пълнолетно лице, не е осъждан до момента за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV на гл. VIII от НК и от престъплението не са настъпили материални щети, които да са съставомерни. Ето защо Съдът зае  становище, че са налице основанията на чл.78А от НК, поради което  освободи обвиняемия С. от наказателна отговорност като му  наложи административно наказание ГЛОБА. При обсъждане на размера на наложената на обвиняемия глоба съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства ниската степен на обществена опасност на дееца и деянието, признанието на вината и изразеното искрено съжаление за случилото. Съобразявайки посоченото дотук, но и същевремменно, че обвиняемият е млад човек, със затруднено социално-битово положение – баща му е починал, а живее и се грижи за болната си майка, и от престъплението не са настъпили съставомерни материални щети, подлежащи на възстановяване, то и Съдът счете, че целите на наказанието, предвидени в чл.12 от ЗАНН и чл.36, ал.1 от НК биха могли да се постигнат чрез определяне размера на глобата в минималния такъв, предвиден в чл.78а от НК, при граници от 1000лв до 5000лв, поради което и му наложи „Глоба” в размер на 1000лв. По отношение на обв.Ч.К. Съдът съобрази наличието на материално-правните предпоставки на чл.78а, ал.1 от НК, но същевременно и обстоятелството, че същият е непълнолетен, тоест счете, че е налице хипотезата на чл.78а, ал.6 от НК, съгласно която и при горните предпоставки непълнолетният обвиняем следва да се освободи от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка, поради което и Съдът наложи на обв.К. административно наказание “Обществено порицание”, което на основание чл.52 от НК постанови да се изпълни след влизане в сила на решение чрез прочитането му в Кметството по местоживеене.

Според преценката на Съда именно тези наказания се явяват съответни на степента на обществена опасност на деянието и дейците и изпълняващи целите на наказанието, поради което са и справедливи.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения законов ред, занижен самоконтрол и ниска правна култура.

          По делото няма приложени веществени доказателства и направени разноски.

          По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК