АНД 3270/2013 - Решение - 07-08-2013

Решение по Наказателно дело 3270/2013г.

                             Р     Е   Ш   Е   Н   И   Е № 2242

Гр. Пловдив, 07.08.2013г.

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Пловдивски районен съд, XІ н. с. в публично съдебно заседание на двадесет и втори юли две хиляди и тринадесета година в състав:

                                           

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

         

          При участието на секретаря АНТОАНЕТА МОЛЛОВА , като разгледа докладваното от съдията НАХД № 3270/2013г. по описа на ПРС, XІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Л.Н.К., ЕГН ********** *** против Електронен фиш Серия К № 0512974, издаден от ОДМВР Пловдив, с който на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.6 от ЗДП му е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП. Моли съда да отмени електронния фиш по изложени в жалбата съображения.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят К. моли съда да отмени електронния фиш.

Въззиваемата страна, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата, както и становището на жалбоподателя, изложено в съдебно заседание, и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

На 15.03.2013г. в 18.51ч. на АМ „Тракия” км.118 в посока гр. София, при въведено ограничение на скоростта 140 км/ч, жалбоподателят К. управлявал л. а. "В.", с peг. № *******, със скорост от 222 км/ч, установена и заснета със стационарна радарна система „Sitraffic Linx ERS 400” № 003059047971. В този смисъл е приложеният към преписката снимков материал.

За констатираното нарушение с правна квалификация по чл.21 ал.1 от ЗДП, на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.6 от ЗДП е издаден обжалваният електронен фиш, с който на Л.К. е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лв., в който като място на извършване на нарушението е посочено – АМ „Тракия” км.118+425 в посока гр. София.

Стационарна радарна система „Sitraffic Linx ERS 400” с № 003059047971 е преминала последваща проверка през м. май 2012г., за което е издаден Протокол от проверка с № 91 – ПД/04.05.2012г.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е депозирана от надлежна страна /лице, което е санкционирано/, в рамките на преклузивния 14 - дневен срок за обжалване, предвиден в чл.189 ал.8 от ЗДП.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

От приложените по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 09.10.4823, справка от БИМ и Протокол от проверка № 91 – ПД/04.05.2012г. се установява по безспорен начин годността на техническото средство, с което е била измерена скоростта на управлявания от жалбоподателя лек автомобил на дата 15.03.2013г. в 18.51ч., както и самата скорост - 222 км/ч, засечена именно на посочените дата и час. Действително в приложения към преписката снимков материал е отразено, че е била измерена скорост на движение на лек автомобил с рег. № ******* - 229 км/ч. В Протокола от проверка № 91 – ПД/04.05.2012г. обаче изрично е отбелязано, че при техническото средство грешката при скоростта е + - 3 % над 100 км/ч. С оглед на това в полза на нарушителя от измерената скорост - 229 км/ч, са били извадени 7 км/ч = 222 км/ч, която скорост е указаната в електронния фиш.

Не се спори по делото, че собственик на л. а. "В.", с peг. № ******* е Л.Н.К.. Последният в законоустановения срок от получаване на обжалвания електронен фиш не е представил в ОДМВР Пловдив, Сектор ПП писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и в този смисъл не е упражнил предоставеното му право, предвидено в нормата на чл.189 ал.5 от ЗДП.

Нарушението е било установено със стационарна радарна система Sitraffic Linx ERS 400” № 003059047971. След като нарушението е било установено и заснето с техническо средство, то законосъобразно на основание чл.189 ал.4 от ЗДП в отсъствието на контролен орган и на нарушител е бил издаден електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Законосъобразно за констатираното нарушение е бил издаден електронен фиш, а не е бил съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, въз основа на който да бъде издадено наказателно постановление /НП/. Само за пълнота следва да се посочи, че единствената предпоставка за издаването на електронен фиш е извършеното нарушение да е било установено и заснето с техническо средство, като е ирелевантно дали последното е стационарно такова или представлява мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение по пътищата, която е монтирана в съответен автомобил.

Съгласно чл.189 ал.4 от ЗДП в електронния фиш следва да бъдат посочени териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точният час на извършване на нарушението, регистрационният номер на моторното превозно средство, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушената разпоредба, размерът на глобата, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане.

В обжалвания електронен фиш са посочени териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОДМВР Пловдив/, датата /15.03.2013г./, точният час на извършване на нарушението /18.51ч./, регистрационният номер на моторното превозно средство /*******/, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство /Л.Н.К./, описание на нарушението /управление на лек автомобил с превишена скорост - 222 км/ч, при ограничение 140 км/ч/ нарушената разпоредба /чл.21 ал.1 от ЗДП/, размерът на глобата /600 лв./, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /14 - дневен срок в БНБ по указаната сметка на името на отбелязания фонд/.

Относно мястото на извършване на нарушението в електронния фиш е посочено АМ „Тракия” км.118+425 в посока гр. София. В същото време обаче в снимковия материал, въз основа на който е съставен електронният фиш, като място на заснемане на нарушението е посочено Хепи – север, А1, #118, км, посока 3, Страна дясна. Т. е. в електронния фиш при индивидуализация на мястото на извършване на нарушението освен км.118 на АМ „Тракия” е посочено и +425. При положение, че това обстоятелство не е отразено в снимковия материал, не става ясно как е било установено същото, поради което не може да се направи извод, че именно там е било извършено нарушението. По този начин съдът намира, че е било допуснато съществено процесуално нарушение, ограничило правото на защита на жалбоподателя, поради което обжалваният електронен фиш, като незаконосъобразен, следва да бъде отменен.

По отношение на останалите, посочени в жалбата доводи за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на електронния фиш, свързани с липсата на дата на издаването му, автор или наименование на издаващия орган, липса на подпис и печат, липсата на отразяване в електронния фиш на срока за неговото обжалване, както и органът, пред когото се обжалва, съдът намира същите за неоснователни. Както беше посочено по – горе разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДП предвижда реквизитите, които следва да съдържа електронният фиш. Други реквизити на фиша не са посочени и не се изискват. Наред с това в §1 от ДР на ЗАНН пък е залегнало, че електронният фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно - информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Т. е. електронният фиш представлява не волеизявление на определен орган, а електронно обективирано такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но на база административно - информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Действително съобразно разпоредбата на чл.189 ал.11 от ЗДП влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление. Това приравняване обаче е само относно последиците, с които се ползват влезлите в сила НП и електронните фишове и не обосновава необходимост от механично пренасяне на правилата относно процедурата за съставяне и изискването за задължителни реквизити по чл.57 от ЗАНН, както и пренасяне, респ. прилагане на сроковете по чл.34 ал.1 от ЗАНН.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

 

                                   Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К № 0512974, издаден от ОДМВР Пловдив, с който на Л.Н.К., ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.6 от ЗДП е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14 – дневен от съобщаването му на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.