АНД 3265/2013 - Мотиви - 07-10-2013

Мотиви по Наказателно дело 3265/2013г.

М  О  Т  И  В  И

по НАХД № 3265/2013 год.

 

         Производството е по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

С постановление РП - Пловдив е направила предложение на основание чл. 78а от НК обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба” за извършено от него престъпление по чл. 343 В, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това, че на 30.05.2013 г. в село Ц., обл.  Пловдив е управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № **** без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред – с наказателно постановление № 270/08.05.2012 г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. С., влязло в законна сила на 03.09.2012 г.  и с наказателно постановление № 409/16.02.2012 г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР – гр. Пловдив, влязло в законна сила на 03.09.2012 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.

 Представителят на РП - Пловдив в съдебно заседание поддържа направеното предложение, като счита че на обвиняемия  следва да бъде наложено административно наказание глоба, ориентирано към минималния размер без да бъде лишаван от правоуправление.

Обвиняемият се признава за виновен по обвинението, депозирал е подробни обяснения в хода на проведеното дознание, като лично и чрез защитника си адв. Б. моли съда да го освободи от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му наложи административно наказание глоба в минимален размер.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, преценени поотделно и тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

            Обвиняемият К.А.Т. е роден на *** ***, обл. Пловдивска, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование,  ЕГН: **********.

С наказателно постановление № 270/08.05.2012 г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. С., влязло в законна сила на 03.09.2012 г.  и с наказателно постановление № 409/16.02.2012 г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР – гр. Пловдив, влязло в законна сила на 03.09.2012 г. обвиняемият бил наказан за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, като посочените наказателни постановления, като необжалвани влезли в законна сила с изтичане на 7 дневния законоустановен срок.

 На 30.05.2013 г. в село Ц., обл.  Пловдив обвиняемият  управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ****. Той бил спрян за рутинна проверка от органите на ПП. В хода същата се установило, че обвиняемият  се движи по пътната мрежа село Ц. без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред – с наказателно постановление, за което му бил съставен поредния акт за установяване на административно нарушение от посочената вече дата 30.05.2013 г. 

Горната фактическа обстановка се установява безспорно и категорично от следните доказателствени материали: обясненията на уличения, дадени в хода на досъдебното производство,  от показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели, преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, както и от  приложените и приети като писмени доказателства: АУАН, НП, свидетелство за съдимост, справка за липса на обжалване срещу НП, характеристична справка.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, разпитани в хода на проведеното дознание, както и обясненията на уличения като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи по между си и на останалите възприети доказателства по отношение на предмета на доказване.

При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че с деянието си обвиняемият е осъществил обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 343 в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това че чл. 343 В, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това, че на 30.05.2013 г. в село Ц., обл.  Пловдив е управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № **** без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред – с наказателно постановление № 270/08.05.2012 г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. С., влязло в законна сила на 03.09.2012 г.  и с наказателно постановление № 409/16.02.2012 г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР – гр. Пловдив, влязло в законна сила на 03.09.2012 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Съдът намира, че законосъобразно РП - Пловдив е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер към момента на извършване на престъплението, към момента на извършване спрямо него не е бил прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

 С оглед гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК привлеченият към административно наказателна отговорност следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба, ориентирана към минималния размер, предвиден в закона, което се явява наказание в санкционните рамки от 1000 лв. до 5000 лева. При индивидуализацията на наказанието съдът взе предвид обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от НК и отчете тези по чл. 47, ал. 1 от НК, като определи размера на така наложената глоба на привлечения при превес на смекчаващите отговорността му обстоятелства, а именно призванието на вината, младата възраст и добрите характеристични данни, като прие че той  е  работоспособен, при все и безработен и глоба в минималния размер не би следвало да го затрудни при нейното изплащане.

Не са налице материално-правните предпоставки на чл. 78а, ал. 4 от НК във вр. чл. 343 г вр. чл. 37, ал. 1 , т. 7 от НК за лишаване на уличения от право да управлява моторно превозно средство с оглед на това, че към момента на деянието не е бил правоспособен водач и тъй като никой не може да бъде лишен от права, които не притежава.

Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

         Разноски по делото не са направени.

         По изложените мотиви Съдът постанови решението си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.