АНД 3209/2013 - Определение - 09-07-2013

Определение по Наказателно дело 3209/2013г.

П Р О Т О К О Л

 

09.07.2013 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На девети юли                                      две хиляди и тринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                            

Секретар Гергана Спасова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НАХД № 3209 описа за 2013 година.

На поименното повикване в 15,03 часа се явиха:

Жалбоподателят Л.Б.Д. се явява лично.

За админ.наказ.орган ОБЩИНА ПЛОВДИВ се явява юр. К., с пълномощно от днес.

Актосъставителят И.Н.Н. не се явява, редовно призован. По данни от юр. К., същият не е на работа в днешния ден поради влошено здравословно състояние.

ЖАЛБ. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮР. К.: Ход на делото не следва да бъде даден. Изпуснат е преклузивният срок за подаване на жалбата, тъй като според това, с което разполагаме, от обратната разписка за връчване на НП е видно, че то е връчено на 16.05.2013 г., а жалбата е входирана в общината на 27.05.2013 г., което сочи, че срокът за подаване на жалбата е изтекъл на 23.05.2013 г.

ЖАЛБ. Д.: Предоставям на съда.

Съобразно възражението на представителя на въззиваемата страна, съдът намира, че ход на делото не следва да се дава. Видно от разписката за връчване на НП, със същата на 16.05.2013 г. НП е било връчено в 15 часа. Седмодневният срок за обжалване е изтекъл при това положение на 23.05.2013 г., а видно от печата върху жалбата същата е входирана в Община гр. Пловдив на 27.05.2013 г. При тези данни, съдържащи се в кориците на делото, ход на делото не следва да се дава, а същото следва да се прекрати, тъй като жалбата е просрочена. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 3209/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд  – VІІ наказателен състав.

Съдът разясни на страните, че определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Административен съд Пловдив.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието се закри в 15,10 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРГИНАЛА!

Т.К.