АНД 3094/2013 - Решение - 19-07-2013

Решение по Наказателно дело 3094/2013г.

РЕШЕНИЕ № 2011

Номер                                  19.07.2013г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На двадесет и първи юни                     двехиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

 

НАХД дело номер    3094  по описа за    2013   година

намира и приема за установено следното:

 

         Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

         Обжалвано е наказателно постановление № ***. на Началник ПП - Пловдив, с което на М.А.Ш., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева  за нарушение по чл. 137а, ал. 1, пр.1, вр чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП и ГЛОБА в размер на 20 / двадесет / лева за нарушение по чл. 139, ал. 2, т.3, вр чл.185, пр.1 от ЗДвП.

         Жалбоподателя Ш. моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно, по съображения изложени в жалбата й, като въпреки предоставената му от съда възможност не се явява и не взема отношение по делото.

         Въззиваемата страна – ПП Пловдив, редовно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата, въпреки предоставената й от съда възможност.

         Съдът след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

         ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

         На 10.06.2009г. около 9,20ч. жалб.Ш. управлявал лек автомобил *** с ДК № *** в гр.Пловдив. Движейки се по бул.*** бил спрян за проверка, тъй като бил без предпазен колан, а в хода на същата се установило и , че автомобила не е оборудван с аптечка, триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна аптечка. Въз основа на това срещу жалбоподателя бил съставен АУАН на същата дата с № ***/ фабр.***/. Въз основа на посочения акт било издадено и атакуваното наказателно постановление.

         Тази фактическа обстановка се установява по категоричен начин от приложените писмени доказателства по делото – АУАН, който се ползва с доказателствена сила и в тежест на жалбоподателя е да бъде оборен, а това не стана в настоящия казус. С оглед на това очевидно налице са вменените на жалбоподателя нарушения на ЗДвП.

         Всъщност последният и не спори относно фактите, но твърди, че е изтекла давността за наказателно преследване. При извършената проверка настоящата инстанция констатира, че от 10.06.2009г., когато се твърди извършване на деянията вменени на жалбоподателя Ш., до настоящия момент е изминал срок по-голям от три години. Тъй като в настоящия казус намира приложение разпоредбата на чл. 81, ал. 3, вр. с чл. 80, ал.1, т.5 от НК, вр. с чл. 34 от ЗАНН, то видно от материалите по делото е изтекъл предвидения от закона абсолютен давностен срок, съгласно който независимо от спирането и прекъсването на давността административно-наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок надвишаващ с 1/2 предвидения такъв. И тъй като извършител на административно нарушение не може да бъде поставен в по-неблагоприятно положение от извършител на престъпление, то след изтичане на най-кратката давност по НК / към момента на деянието/ се погасява и възможността за преследване на административното нарушение. Така определения абсолютен давностен срок е изтекъл на 10 юни 2012г. Нещо повече, съгласно възприетата съдебна практика давностния срок е дори още по-кратък пречупен през призмата на чл.34 от ЗАНН, който предвижда срок от една година от извършване на нарушението за съставяне на акт, а този срок удължен с ½ дори изключва възможността за преследване след година и половина от извършване на нарушението. Междувпрочем самото наказателно постановление в процесния случай е било връчено на жалбоподателя на 09.04.13г.

         Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н. с.

Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ***. на Началник ПП - Пловдив, с което на М.А.Ш., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева  за нарушение по чл. 137а, ал. 1, пр.1, вр чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП и ГЛОБА в размер на 20 / двадесет / лева за нарушение по чл. 139, ал. 2, т.3, вр чл.185, пр.1 от ЗДвП.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС по реда на ЗВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

ДТ