АНД 3073/2013 - Решение - 03-07-2013

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е

 

                                 В     ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

03.07.2013г                                             гр.Пловдив

 

Пловдивски районен съд двадесет и четвърти  наказателен   състав

                                                                 

На  двадесет и шести  юни     две хиляди и тринадесета година

 

В публично заседание  в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Порязова

 

Секретар- Йорданка Туджарова 

като разгледа докладваното от съдията НАХД 3073/13 г по описа на ПРС

 

Производството е по реда на чл.59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №***** от 01.04.2013г.,издадено от Р.Н. изпълняващ  длъжност ВРИД Началник група в сектор в Сектор ПП към ОД МВР- Пловдив , с което  на С.П.А. ЕГН ********** е наложено административно наказание:  ГЛОБА в размер на  300  лева  ,за нарушение  по чл.100 ал.2 пр.1 от ЗДвП.

         Жалбоподателят  А.   не се представлява  в съдебно заседание ,като в жалбата си иска отмяна на наказателното постановление.

         Въззиваемата страна Сектор ПП към ОД МВР- Пловдив –не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител ,като за същото е редовно призована.        Съгласно чл.61 от ЗАНН – а именно и жалбоподателя и въззиваемата страна са редовно призовани ,което е причина да се даде ход на делото  и същото е обявено за решаване.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

         ЖАЛБАТА Е  ДОПУСТИМА -подадена е  от нарушителя и това е направено в срок    разгледана по съществото е ОСНОВАТЕЛНА.

 

            На 16.03.2013г.  ,около 14.55 ч  на път II-86 ,водачът С.А. ,управлява лек автомобил БМВ *** с рег.№**** .При съответната проверка е установено ,че водача не е залепил валиден  винетен стикер К-3  на предно обзорно стъкло за платена винетна такса. Което е отразено в издадения му акт №*****  от същата дата , а именно 16.03.2013 г. и му е предявен ,като същия го е подписал и му е даден екземпляр. Въз основа на него на 01.04.2013г  е издадено и наказателно постановление №****  ,в което е описана същата фактическа обстановка. Като в АУАН нарушението е квалифицирано –по чл.100 ал.2пр.1 от  ЗДвП ,а така също е пресъздадено и в НП.

       На базата на всички доказателства според  настоящия съд се установява категорично, че към датата на проверката, за автомобила, управляван от жалбоподателя  А. по републикански път, не е била заплатена изобщо дължимата такса по ЗП, като не била изобщо закупена “винетка”.

.В конкретния случай  доказаното виновно поведение на нарушителя  Дечевски обаче, в пълно несъответствие с иначе точно посочената санкционна разпоредба на чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП, която предвижда наказание при няколко строго определени хипотези, сред които и за водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП,  съвсем неправилно е било квалифицирано нарушението, като е посочена нормата на чл.100, ал.2, пр.1 от ЗДвП. Въпросната  санкционна разпоредба на чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е приложима обаче при установяване на факта, че изобщо не е било изпълнено задължението за заплащане на винетна такса, което е предвидено като задължение, но  в нормата  на   чл.139, ал.5 от ЗДвП ,а не на чл.100, ал.2 от ЗДвП. Съгласно ЗП винетният стикер има предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи, но не залепянето на същия на определеното от закона място, което е отделно и различно задължение по чл.100, ал.2 от ЗДвП, не може да бъде приравнено на липса на изпълнение на задължението за заплащане на дължимата винетна такса, а предполага заплащането на такава и последващо бездействие на водача. В тази връзка според съда в случая се установява несъответствие между посочената като нарушена разпоредба на чл.100, ал.2 от ЗДвП и разпоредбата, въз основа на която е определено наказанието на нарушителя. Както вече се посочи, последната би била съответно правилно приложена, ако нарушението бе квалифицирано по реда на чл.139, ал.5 от ЗДвП, каквото поведение на водача именно е било установено. Иначе, тъй като не е предвидено изрично наказание за неизпълнение разпоредбата на чл.100, ал.2 от ЗДвП, ако наказващият орган е счел, че е нарушена именно тази норма, то е следвало да приложи санкционната разпоредба на чл.185 от ЗДвП, която предвижда значително по-малко по размер наказание.

Поради  изложеното и тъй като , че в случая не е дадена точната правна квалификация на установеното, приложената  санкционна разпоредба се явява несъответна на квалификацията на нарушението, което пък, от своя страна, съществено засяга правото на наказаното лице да разбере за какво именно негово поведение бива наказано. Затова и съдът счита, че следва да отмени наказателното постановление на това основание, като намира за неоснователни останалите възражения по жалбата, касаещи твърдения за допускане на съществени по своя характер нарушения на процесуални правила, каквито не се установи да са налице при извършената от съда проверка. 

Ето защо и по изложените съображения,  наказателното постановление  следва да бъде ОТМЕНЕНО  ,поради което  Пловдивски Районен съд, ХХIV –ти наказателен състав.

Р Е Ш И

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление №**** от 01.04.2013г.,издадено от Р.Н. изпълняващ  длъжност ВРИД Началник група в сектор в Сектор ПП към ОД МВР- Пловдив , с което  на С.П.А. ЕГН ********** е наложено административно наказание:  ГЛОБА в размер на  300  лева  ,за нарушение  по чл.100 ал.2 пр.1 от ЗДвП.

 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд- Пловдив.

 

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

Й.Т.