АНД 2984/2013 - Решение - 10-07-2013

Решение по Наказателно дело 2984/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1854

гр. Пловдив, 10.07.2013год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ– ти н.с. в публичното заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията НАХД №2984/13 год. по описа на ПРС, ХVІІІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ №*** на Кмета на Община „Родопи” – област Пловдив, с което на Д.Т.Х., ЕГН:********** е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.19, т.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община „Родопи” – Пловдив. 

Жалбоподателят атакува наказателното постановление с искане за неговата отмяна. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, се явява лично, като поддържа жалбата и прави същото искане.

Въззиваемата страна, редовно призована за съдебно заседание, се представлява от процесуален представител – юрисконсулт П. К., който оспорва жалбата и моли наказателното постановление, като правилно и законосъобразно, да бъде потвърдено. 

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 29.10.2012г. около 08.00 часа жалбоподателят, с каруца, негова собственост, изхвърлил животински отпадъци на нерегламентирано за целта място, а именно на края на с. ***, където няма сметище. Тези му действия били установени впоследствие от П.Г.К. ***, по повод на извършена проверка, във връзка с постъпила жалба от И. Ч..

За констатираното нарушение бил съставен АУАН №***, като актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.20, ал.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община „Родопи” – Пловдив. АУАН бил предявен на нарушителя, като последният се е запознал със съдържанието му, получил е препис от акта и го е подписал без възражения. Същият бил надлежно уведомен, че в тридневен срок може да направи и допълнителни писмени възражения по акта.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното НП, с което на Д.Т.Х., ЕГН:********** е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.19, т.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община „Родопи” – Пловдив.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от събраните по делото гласни доказателства – показанията на разпитания свидетел – П.Г.К. /актосъставител/. Гласните доказателства съдът намира за логични, вътрешно непротиворечиви, обективни и съответни на писмените доказателства по делото.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

По делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършено от жалбоподателя нарушение по чл.19, т.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община „Родопи” – Пловдив. Съгласно посочената подзаконова нормативна разпоредба се забранява изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места. Установява се по делото, че на визираната и в АУАН и в НП дата жалбоподателят е изхвърлил животински отпадъци на нерегламентирано за целта място - на края на с. ***, където няма сметище. Посоченото не се и оспорва от него. При това положение е очевидно, че същият е осъществил от обективна и субективна страна състава на вменените му във вина административно нарушение.

При извършената служебна проверка настоящата инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правили при съставяне на АУАН, което обуславя незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

При съставяне на АУАН не е спазено изискването, визирано в чл.42, т.5 от ЗАНН за посочване на законовите разпоредби, които са били нарушени. Действително актосъставителят е цитирал чл.20, ал.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община „Родопи” – Пловдив. Такава разпоредба обаче в посочената наредба няма. Констатираното от съда всъщност представлява липса на конкретно визиран състав на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, който да е бил нарушен с извършеното деяния и за който именно на жалбоподателя е било наложено административна наказание глоба в размер на по 100 лв. Неспазването на императивното изискване на чл.42, т.5 от ЗАНН накърнява правото на защита на санкционираното лице и го лишава от възможността да узнае какво точно нарушение се твърди да е извършил, за да може да прецени срещу какво именно нарушение да се защитава, организирайки защитата си в пълен обем. Нарушаване правото на защита във всички случаи води до порочност на съставения АУАН, а от тук и на издаденото НП, тъй като представлява съществено нарушение на процесуалните правила.

В случая е неприложима разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Безспорно с тази разпоредба законодателят е дал възможност на наказващия орган да издаде НП, макар в АУАН да е допусната нередовност, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. В конкретния казус обаче констатираният порок не може да се санира с правна норма на чл.53, ал.2 от ЗАНН, тъй като не е нередовност на акта, а се явява съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на нарушителя.

Допуснатото в хода на административнонаказателното производство съществено процесуално нарушение води до незаконосъобразност на наказателното постановление и е основание за неговата отмяна.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №*** на Кмета на Община „Родопи” – област Пловдив, с което на Д.Т.Х., ЕГН:********** е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.19, т.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община „Родопи” – Пловдив. 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд – Пловдив.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

ДТ