АНД 2961/2013 - Решение - 26-07-2013

Решение по Наказателно дело 2961/2013г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2961

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. Пловдив, 26.07.2013 год.

 

         Пловдивския районен съд, ХІV н. с., в публичното заседание на 26.06.2013 година в състав: председател ВЕЛИНА АНТОНОВА, при секретаря Даниела Дойчева, като разгледа НАХД № 2961/2013 год., намира за установено следното:

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 23662-F015979/01.11.2012 г. на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП Пловдив, с което на търговско дружество „Р ***” ЕООД – Пловдив, представлявано от ликвидатор е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лева на основание чл. 125, ал. 5 във вр. с чл. 125, ал. 1 от ЗДДС.

Срещу  наказателното  постановление  е  подадена  жалба от страна на представляващия дружеството ликвидатор. Жалбоподателят, чрез упълномощената адв. В.И. е заявил в писмено становище доводите си, с които намира, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, издадено при допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, заради което моли същото да бъде отменено. Алтернативно поддържа становище за маловажност на случая по чл. 39, ал. 1 от ЗАНН и наказване на търговско дружество с глоба. 

Въззиваемата страна ТД на НАП - Пловдив чрез процесуалния си представител - юрк. М., моли съда да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

Съдът, като съобрази доводите на страните и  събраните по делото  доказателства, намира от фактическа и правна стрна следното:

Жалбата е подадена в срок и процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна, но не изложените от страните съображения.  

Дружеството – жалбоподател „Р ***” ЕООД - Пловдив било регистрирано по ЗДДС лице, но към 18.07.2012 година във връзка с вписана при Търговския регистър процедура по прекратяване на търговската му дейност и ликвидация, то  подало и съответно заявление за дерегистрация по ЗДДС. Заявлението и приложенията били получени от данъчните органи и  приложено към досието на фирмата, като дружеството било дерегистриано за целите на ДДС на 18.07.2012 г.  Последната справка декларация по ЗДДС е следвало да бъде подадена в ТД на НАП Пловдив до 14.08.2012 г., но търговецът в ликвидация не сторил това.

По повод служебна проверка извършена на 16.08.2013 г. били установени обстоятелствата, предмет на настоящото нарушение. Била изпратена покана изх. № 70-00-14362-24/27.08.2012 г. до дружеството - жалбоподател, която била адресирана до тримата управители, представлявали и управлявали дружеството преди ликвидатора, при все в Търговския регистър да било обявено, че считано от 18.07.2012 г. дружеството се представлява от ликвидатор. Самият ликвидатор получил поканата при все тя да била адресирана към лица, които не представлявали вече търговеца да се явят в лично качество пред НАП, за да подадат справка-декларация по ЗДДС, както и отчетни регистри и да им бъде съставен и АУАН за административно нарушение за периода юли 2012 г. Самият ликвидатор създал нужната организация, като се явил за съставяне на АУАН. По този повод на 13.09.2012 г. срещу дружеството-жалбоподател бил съставен процесния АУАН, който бил връчен на неговия ликвидатор на същата дата, като бездействието на търговеца било прекратено пак на тази дата /13.09.2012 г./ чрез подаване на справка декларация по смисъла на чл. 125 от ЗДДС за месец юли 2012 г. Справката декларация била подадена на същата дата 13.09.2012 г. с входящ № 164321202056355. В тридневен срок от връчването на съставения АУАН, постъпило възражение срещу него от „Р ***” ЕООД с доводи, застъпени и в жалбата –  въпреки, че поканата не била адресирана до ликвидатора, тя била получена  от него на 27.08.2012 г., като представляващ дружеството и той добросъвестно се явил и наново депозирал необходимите документи, макар поканата да била изпратена до непредставляващи вече дружеството лица. Въз основа на съставения АУАН, е било издадено и атакуваното наказателно постановление на Директор Дирекция “Обслужване” при ТД НАП - гр. Пловдив на 01.11.2012 г., връчено на 19.04.2013 год. Със същото на жалбоподателя на основание чл. 179, предл. 1 от ЗДДС вр. чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и чл. 125, ал. 1 от ЗДДС било наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено административно нарушение.

 С обжалваното наказателно постановление е прието, че дружеството -жалбоподател е осъществило административно нарушение по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за това, че като регистрирано по ЗДДС лице  не е подало в ТД на НАП  - Пловдив в законоустановения срок до 14.08.2013 г. справка - декларация по смисъла на чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за данъчен период от 01.07.2012 г. - 31.07.2012 година, за което е наложено административно наказание имуществена санкция  в  размер  на  500 лева  на  основание чл. 125, ал. 5 от ЗДДС. Твърдяното нарушение на данъчната дисциплина било констатирано в хода на данъчна проверка на 16.08.2012 г.

Описаната фактическа обстановка се  установява от приложените  по делото писмени доказателства, подробно описани по-горе, а също така от приложените по делото - наказателно постановление, акт за установено административно нарушение с разписка за връчването му, копие от обратна разписка, възражение срещу АУАН.

При така установените фактически обстоятелства съдът намира, че са налице от обективна страна съставомерните признаци на административното нарушение по посочения по-горе текст. Въз основа на описаната фактическа обстановка, се приема,  че  за  данъчния  период  01.07.2012 г - 31.07.2012 г. жалбоподателят е имало качеството на регистрирано по ЗДДС лице, за което  е следвало да подаде декларация в срок до 14.08.2012 година. В случая няма спор, че основанието за дерегистрация на дружеството по ЗДДС е възникнало през месец юли 2012 г., като същото е било дерегистрирано на 18.07.2012 г., но за него не е отпаднало задължението да подаде макар и нулева справка-декларация.

В таза насока не могат да бъдат споделени  доводите на жалбоподателя, че сроковете за издаване на АУАН и НП не са били спазени. Цитираните от страна на адв. В.И. срокове да движение на приписката между актосъставител и АНО не могат да бъдат възприети като преклузивни, тъй като са инструктивни и подобно разбиране не намира опора в съдебната практика и доктрината. Освен това са изцяло спазени  визираните в чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от ЗАНН срокове за издаване на АУАН в 3 месечен срок от открИ.е на нарушението и за издаване на НП в 6 месечен срок след това. Не могат да бъдат споделени и доводите за налагане на глоба на ЮЛ, тъй като не намират опора в закона.

При все гореизложеното, Съдът намира, че конкретният случай не е бил преценен от страна на АНО според основанията по чл. 28 от ЗАНН, но няма пречка това да бъде сторено от съда. В настоящия казус са били налице основанията по чл. 28 от ЗАНН, тъй като периодът на бездействие е кратък, декларацията е подадена със забавяне по-малко от месец от ликвидатор, като освен това е била изцяло нулева, тъй като съответно на прекратяването си чрез ликвидация, търговският субект не е извършвал стопанска дейност. Освен това периодът, за който се е отнасяла тази декларация обективно не е цял месец, тъй като в рамките на този срок е настъпило и основанието за дерегистрация по ЗДДС. В тази смисъл в рамките на месец юли жалбоподателят е има качеството регистриран по ЗДДС субект само за част от периода – до 18.07.2012 г., когато са настъпили основанията за дерегистрацията му по ЗДДС съргасно данните от публичния Търговски регистър. Отделно от това от записите на публичния търговски регистър става ясно, че към момента на проверката от НАП и издаването на НП във връзка с наказаното дружество се извършват правни действия по осребряване на имуществото, събиране на вземанията, погасяване на задълженията между съдружниците от ликвидатор, различен от неговите управители. С прекратяване на търговското дружество с ликвидация на основание чл. 9 от Търговския закон към фирмата е следвало да се прави добавката „ликвидация”, която е задължителна. Касае се за деяние, което с оглед липсата на вредните последици се явява маловажен случай на административно нарушение и налагането на наказанието имуществена санкция дори в неговия минимален размер от 500 лева се явява несъразмерно тежко и не отговаря както на степента на обществената опасност. Ето защо, тъй като тези данни са били налице към момента на издаване на обжалваното наказателно постановление и не са били съобразени от въззиваемата страна, НП се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. В случая АНО е следвало да предупреди нарушителя писмено или устно, че при повторно нарушение ще му бъде наложено наказание. Преквалифицирането на нарушението като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН в настоящия казус е допустимо на основание Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 год. на ВКС. Предвид на гореизложеното съдът счита в случая са налице предпоставките по чл. 28 от ЗАНН, което не е било съобразено от административно наказващия орган, поради което атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено поради издаването му в противоречие със закона.

В предвид на изложеното,  съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 23662-F015979/01.11.2012 г. на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП Пловдив, с което на търговско дружество „Р ***” ЕООД – Пловдив в ликвидация, представлявано от ликвидатора К. Й. С. е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лева на основание чл. 179, предл. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 125, ал. 5 във вр. с чл. 125, ал. 1 от ЗДДС, тъй като административното нарушение представлява маловажен случай по смисъла на чл. 28, б. „а” от ЗАНН.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщаението от страните, че същотото е изготвено и обявено, пред  Административен съд – Пловдив по реда на АПК.

 

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК