АНД 2952/2013 - Решение - 16-09-2013

Решение по Наказателно дело 2952/2013г.

                                   РЕШЕНИЕ

 

Номер    2378                              16.09.2013 година                          Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       ХХІІ наказателен състав

На шести август                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 2952 по описа за 2013 година

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателното постановление 15456/12 от 08.01.2013г. на ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР – Пловдив, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на А.Х.Х., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания Глоба в размер на 700лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца, за извършено административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, както и на основание Наредба № І-1959 на МВР са отнети 10 контролни точки по чл.174, ал.1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

 

 

            

МОТИВИ:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 15456/12 от 08.01.2013г. на ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР – Пловдив, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на А.Х.Х., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания Глоба в размер на 700лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца, за извършено административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, както и на основание Наредба № І-1959 на МВР са отнети 10 контролни точки по чл.174, ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят А.Х.Х. обжалва наказателното постановление и моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно, постановено в нарушение на процесуалния закон, по подробно изложени в жалбата съображения. Редовно призован, не се явява в съдебно заседание, а чрез процесуалния си представител – адв.Ч., пледира за отмяна на постановлението, акцентирайки на допуснати нарушения на процесуалните правила.

Въззиваемата страна Сектор ПП към ОД МВР – Пловдив – редовно призована, не изпраща процесуален представител и не взема становище по делото.

          Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и при наличие на правен интерес се явява допустима. Разгледана по същество:

 

ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

 

Атакуваното наказателно постановление е издадено срещу А.Х.Х., за това, че на 15.12.2012г. около 02.30ч. в гр.Пловдив, бул.”Марица”, като водач на МПС – лек, с Рег. № **********, при обстоятелства: Пловдив, бул.”М”, № ***, посока бензиностанция „Шел” управлява лек а-л Пежо 306 **********, собственост на И. С. Б.. Управлява МПС след употреба на алкохол. Изпробван с техн.средство Дрегер 0076, който отчете 1.14 промила алкохол в издишания въздух. Издаден талон за кръвна проба 0039888. Резултат т кръвна проба ПХЕ № 1101 от 17.12.2012г. – 1.00 промила алкохол в кръвта; е извършил: 1. Управлява ППС под въздействието на алкохол.

С това виновно е нарушил чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП.

Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН № 15456 от 15.12.2012г., съставен от Г.Д.К. – полицай в Сектор ПП при ОД на МВР Пловдив, като отразената в същото фактическа обстановка пресъздава по идентичен начин тази описана в АУАН.

Обстоятелствата, при които се твърди да са осъществени съставите на изследваните нарушения, съдът намира за безспорно установени от събрания доказателствен материал, преценяван самостоятелно и в съвкупност, като цени както свидетелските показания на актосъставителя К., макар същите да са лишени от детайлност и конкретика, така и приложените по делото писмени доказателства, тъй като всички те са обективни, логични, непротиворечиви и взаимноподкрепящи се.

В тази връзка съдът намира, че несъмнено е осъществено нарушението, понеже жалбоподателят е управлявал ППС-то под въздействие на алкохол, но въпреки това наказателното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като при съставянето на АУАН и издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като съображенията за това са следните:

На първо място, неправилно деянието е било възведено под общата разпоредба на чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, макар да е вярно, че същата забранява на водача на ППС да управлява такова под въздействие на алкохол. Всъщност при изложената фактическа обстановка деянието е следвало да се квалифицира по чл.174, ал.1 от ЗДвП, която норма представлява сложен фактически състав и съдържа в себе си както правилото за поведение, така и санкцията при неговото нарушаване. Според цитираната разпоредба Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.”. Тоест, съобразявайки фактическите положения, изложени в обстоятелствената част, както на акта, така и на постановлението, се налага изводът, че деянието следва да се квалифицира и санкционира по смисъла на посочената норма, която е приложимата, понеже същата е и специална по отношение на общата норма на чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП. Некоректното посочване на нарушените законни разпоредби представлява нарушение на императивните изисквания на чл.42, т.5 от ЗАНН – досежно АУАН, и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН – досежно наказателното постановление. Тези текстове изискват минимално необходимото съдържание на акта и наказателното постановление, а именно като техни задължителни реквизити посочване на нарушените законни разпоредби, което несъмнено следва да е прецизно и правилно сторено. Посочените нарушения на процесуалните правила са от категорията на съществените, тъй като пряко рефлектират върху правото на защита на наказаното лице, ограничавайки  възможността му да го реализира в пълен обем, тъй като го поставят в невъзможност да разбере кой закон е нарушил и какво всъщност нарушение му се вменява.

Допуснатите нарушения са неотстраними в настоящата въззивна инстанция с оглед контролните функции на същата, поради което и налагат отмяна на наказателното постановление.

С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав, намира, че НП 15456/12 от 08.01.2013г. на ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР – Пловдив, с което на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на А.Х.Х., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания Глоба в размер на 700лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца, за извършено административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1, предл.1 от ЗДвП, както и на основание Наредба № І-1959 на МВР са отнети 10 контролни точки по чл.174, ал.1 от ЗДвП, следва да бъде ОТМЕНЕНО като незаконосъобразно.

 

За горните изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

 

По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

       

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК