АНД 2951/2013 - Решение - 12-07-2013

Решение по Наказателно дело 2951/2013г.

РЕШЕНИЕ

Номер  1906                                12.07. 2013г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                   І наказателен състав

 

На дванадесети юни                               двехиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладваното от съдията

НАХД дело номер     2951 по описа за    2013   година

намира и приема за установено следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

          Обжалвано е наказателно постановление № 10492/10.09.2012г. на ВРИД Началник Сектор ПП - гр.Пловдив, с което на Е.В.Л., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 30 / тридесет / лева  за нарушение по чл.42, ал.2, т.2, вр. с чл.183, ал.3, т.5 от ЗДвП, както и Глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение по чл.157, ал.6, вр. с чл.185 от ЗДвП.

          Жалбоподателят Л. моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно по съображения изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна – ПП - гр.Пловдив, редовно призована не изпраща представител и не взема становище по делото.

          Съдът, след преценка на събраните и приложени по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          ЖАЛБАТА е подадена в законоустановения срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

          На 24.08.2012г. около 14.00ч жалбоподателя Л. управлявал в района на гр.Пловдив товарен автомобил марка “Форд” с рег. № *** фирмена собственост. Движейки се по път І-8, при км 236 изпреварил движещ се пред него автомобил, при наличие на знак В-24 забраняващ това. Последното било забелязано от автопатрул на ПП Пловдив в състава на който влизал свид.Г.В.В., който извършил проверка на жалбоподателя. В хода на същата установил, че последния управлява МПС с АУАН, вместо контролен талон, но бил изтекъл месечния срок за това. За горното срещу жалбоподателя бил съставен АУАН №10492/фабр.127418/ от същата дата , а въз основа на този акт било издадено и атакуваното НП.

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства, представени по делото – АУАН, справка АНД, които Съдът възприема и кредитира като логични, обективни, непротиворечиви и кореспондиращи помежду си. Нещо повече освен, че фактите са отразени ясно в АУАН, който съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП се ползва с доказателствена сила, същото бе потвърдено и от възражението на жалбоподателя в депозираната от него жалба.

          Жалбоподателя Л. напрактика сочи възражение само срещу първото вменено му нарушение, като не е посочил защо оспорва и второто такова. Описаното от него обаче положение дори да се приеме за верно, а именно , че движещия се преди него автомобил включил аварийни светлини, но преди още да е напуснал пътното платно, е бил изпреварен от него, само потвърждава изложеното в АУАН. Именно това не е имал да прави жалбоподателя, независимо от аварийните светлини на движещия се пред него автомобил. Следвало е да го изчака да спре и едва след това да го заобиколи, ако се налага. „Заобикалянето” му обаче, преди да преустанови движението и преди да напусне очертанията на пътното платно се нарича изпреварване.

          Досежно второто вменено нарушение пък така и не е посочил друга фактическа обстановка, поради което и настоящата инстанция не намира за нужно да се спира повече на нея.

          При тази безспорно установена фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че правилно актосъставителя, а и административнонаказващият орган са ангажирали отговорността на жалбоподателя. ЗДвП в чл.42, ал.2, т.2 е въвел задължение на водачите на МПС, когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея. В случая още повече е имало знак забраняващ изпреварването, с което очевидно се създава опасност за движението при неговото неспазване. Не правилно е приложен закона  относно санкционната норма на чл.183, ал.3, т.5 от ЗДвП, който забранява навлизането срещу знак забраняващ това / например в еднопосочна улица срещу посоката на знака/, като всъщност правилната правна квалификация в настоящия казус е тази по чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, но в конкретния казус това не е ощетило жалбоподателя. Причина за това е обстоятелството, че посведната правна норма предвижда по-високо наказание – Глоба от 50 до 150лв., а в процесния случая е наказан с глоба от 30 лева. Следователно пропуска на наказващия орган не е влошил положението му, а напротив.

По отношение отношение второто вменено нарушение правилно е приложен закона, както от актосъставителя, така и от наказващия орган. Според чл.157, ал.6 от ЗДвП, пр.2-ро актът за нарушение заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му. В процесния случай акта  е посочмено че е бил издаден на 23.07.12г. и към 24.08.12г. е следвало да бъде презаверен. По отношенаие наложената глоба от 20 лв правилно е бил приложен чл.185 от ЗДвП, който предвижда този размер на наказанието и не допуска преценка нито от наказващия орган, нито от съда.

          Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, І н.с.

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 10492/10.09.2012г. на ВРИД Началник Сектор ПП - гр.Пловдив, с което на Е.В.Л., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 30 / тридесет / лева  за нарушение по чл.42, ал.2, т.2, вр. с чл.183, ал.3, т.5 от ЗДвП, както и Глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение по чл.157, ал.6, вр. с чл.185 от ЗДвП.

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл.12 от АПК и на основанията предвидени в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.Д.